Satu Huuha-Cissokho

Satu Huuha-Cissokho: Vad förändras i Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna i Horisont Europa?

13.4.2021

I de kommande Marie Skłodowska-Curie-finansieringsåtgärderna läggs allt större vikt vid intersektoralism och mångvetenskaplighet samtidigt som de kräver alltmer internationellt samarbete. Då det gäller spetsforskning betonar åtgärderna främst stöd, rörlighet och forskarorientering. Geografiskt omfattar de hela världen. De första utlysningarna öppnas redan i maj.

Europeiska unionens nya ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, börjar på våren. Ur programmet finansieras forskningsprojekt med totalt cirka 95 miljarder euro 2021–2027. Av detta belopp torde 6,6 miljarder euro reserveras för forskarrörlighet i Marie Skłodowska-Curie-programmets olika åtgärder (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA). I Horisont Europa förblir MSCA-åtgärderna i fråga om strukturerna de samma som i det föregående ramprogrammet, visserligen görs några ändringar i finansieringsvillkoren.

MSCA-åtgärderna hör till Horisont Europa-programmets första pelare, ur vilken finansiering beviljas för högklassig grundforskning. I denna pelare är finansieringen fullständigt forskardriven, med andra ord väljer den sökande temat för vilket hen ansöker om finansiering. I MSCA-åtgärderna kan enskilda forskare och organisationssammanslutningar ansöka om finansiering. I alla åtgärder krävs förutom kompetens inom en akademisk sektor också samarbete med aktörer inom den privata sektorn eller inom någon annan icke-akademisk sektor.

Syftet med MSCA-finansieringen är att främja forskarkarriärer i synnerhet genom att uppmuntra gränsöverskridande mobilitet och inhämta nya kunskaper utanför den nuvarande forskningsmiljön. Ett annat syfte är att medverka till uppkomsten av högklassiga doktorandprogram, postdoktorala forskarprogram och gemensamma forskningsprojekt samt till verksamheten inom dessa i Europa.

I MSCA-åtgärderna betonas dessutom i fråga om forskare som precis inlett sin forskarkarriär högklassig handledning, goda rekryteringsrutiner och arbetsvillkor samt likabehandling. I fokus står också principerna för öppen vetenskap och ansvarsfull vetenskap samt hållbar utveckling. Under perioden för det tidigare ramprogrammet Horisont 2020 åren 2014─2020 fick 65 000 forskare finansiering genom MSCA-åtgärderna.

De första utlysningarna öppnar i maj

I maj publiceras de första utlysningarna för MSCA-åtgärderna i Horisont Europa-programmet. Sedan förra våren har utlysningarna förberetts hos Europeiska kommissionen och en s.k. skuggkommitté som består av företrädare för medlemsländerna. MSCA-åtgärderna kommer också i Horisont Europa att bestå av fem aktioner:

  • Postdoctoral Fellowships – enskilda postdoktorala forskare
  • Doctoral Networks – nätverk som ordna gemensamma doktorandprogram
  • Staff Exchanges – personalutbyten inom forskning
  • COFUND – gemensamt finansierade doktorandprogram och postdoktorala forskarprogram
  • MSCA and Citizens – evenemang för allmänheten under "Forskarnas natt".

För de två först nämnda åtgärderna börjar ansökningstiden i maj.

Ändringar i ansökningsvillkoren

I syfte att minska ansökningstrycket i MSCA-åtgärderna introduceras begränsningar gällande ansökningar som lämnas på nytt. Kommissionen vill förhindra att ansökningar görs på nytt med samma eller en något förbättrad ansökan och kommer i fortsättningen att kräva betydande ändringar i ansökan och konsortiet. Begränsningen träder dock inte i kraft ännu i de första utlysningarna för Horisont Europa-programmet.

Bidragsformen Postdoctoral Fellowships kommer att begränsas till forskare som disputerat för högst åtta år sedan. Också forskare som disputerat tidigare kan godkännas, om det under karriären förekommit avbrott som berott på arbete inom något annat område än forskning och arbete i tredje länder. De sökande som återvänder till Europa och arbetar inom den privata sektorn uppmuntras med ett erbjudande om en sex månader längre finansieringsperiod att lämna in en ansökan. Vikten av en plan för karriärutvecklingen betonas också, eftersom planen i fortsättningen också bedöms redan i ansökningsskedet och följs upp under genomförandet av projektet.

Doctoral Networks kommer att vara en enhetlig åtgärd där också doktorandprogram inom den privata sektorn (industrial doctorates) och gemensamma examina (joint doctorates) främjas. Alla ansökningar bedöms av samma paneler, och ingen separat budget har reserverats för olika doktorandprogram. I fortsättningen kan också doktorandprogram inom den privata sektorn godkännas inom ett land. Som incitament för doktorandprogram inom den privata sektorn och doktorandprogram som producerar gemensamma examina erbjuds extra månadsverken. I fråga om primära doktorandnätverk kan det totala antalet månadsverken inom hela nätverket uppgå till högst 360, vilket svarar mot 10 doktorander, medan antalet i nätverken inom den privata sektorn och nätverken för gemensamma examina kan uppgå till 540, dvs. motsvarande 15 doktorander. I fortsättningen står mer finansiering till förfogande för nätverkens förvaltningskostnader till följd av att den nuvarande finansieringen av förvaltningskostnader inte har varit tillräcklig. Dessutom betonas handledning för doktorander, också postdoktorala forskare, och för handledarna planeras en gemensam utbildning i syfte att förbättra handledningen.

Genom Staff Exchanges stöds personalutbyte internationellt, mellan sektorer och discipliner för inhämtande av nya kunskaper och främjande av karriärutvecklingen. Åtgärden har en stark global karaktär och kan betraktas som den mest internationella åtgärden i ramprogrammet. Staff Exchanges-projekten omfattar stor rörlighet mellan tredje länder och Europa. Det nya programmet möjliggör också intradisciplinära akademiska utbyten inom Europa, vilket inte har varit möjligt i H2020. Intersektoralism och rörlighet tillsammans med tredje länder betonas dock i utbytena som finansieras. Vikt läggs vid själva samarbetets mervärde. Projektens längd är fortfarande fyra år, men i fortsättningen finansieras högst 360 månadsverken.

COFUND-åtgärden finansierar fortfarande både doktorandprogram och postdoktorala forskarprogram (doctoral & postdoctoral), och inga stora förändringar i finansieringsvillkoren är i sikte. Ur Citizens-åtgärden finansieras det Europaomfattande evenemanget "Forskarnas natt" som är avsett för allmänheten. Önskemålet är att temana för evenemangen i den första utlysningen ska anknyta i synnerhet till missionerna för Horisont Europa-programmet. Finansieringen beviljas i form av ett engångsbelopp på 50 000–150 000 euro, med andra ord finns det också i Finland skäl att överväga att bilda ett större konsortium av sökande och att inkludera flera evenemang för "Forskarnas natt" i samma ansökan.

Ändringarna som ska göras i MSCA-åtgärderna preciseras när de första arbetsprogrammen samt guiderna för de sökande publiceras. Finlands MSCA-kärnteam ordnar den 19 april ett för alla öppet webbinarium om Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna. Finlands MSCA-kärnteam består av experter som fokuserar på arbete i programkommittéer och stöd för sökande vid Finlands Akademi samt Undervisnings- och kulturministeriet. Ta kontakt med oss om du behöver hjälp eller närmare information.

Finlands MSCA-kärnteam
  • Satu Huuha-Cissokho, Finlands Akademi
  • Saara Vihko, Undervisnings- och kulturministeriet
  • Outi Ala-Honkola, Finlands Akademi
  • Mervi Lipponen, Finlands Akademi

Har du frågor eller synpunkter?