Satu Huuha-Cissokho

Satu Huuha-Cissokho: Mikä muuttuu Marie Skłodowska-Curie -toimissa Horisontti Euroopassa?

13.4.2021

Tulevat Marie Sklodowska-Curie -rahoitustoimet painottavat entistä enemmän sektorien välisyyttä ja monitieteisyyttä sekä edellyttävät lisää kansainvälistä yhteistyötä. Rahoitustoimien tärkeimmät piirteet ovat korkeatasoisen tutkimuksen tukeminen, liikkuvuus ja tutkijalähtöisyys. Toimien maantieteellinen kattavuus ulottuu koko maailmaan. Ensimmäiset haut avautuvat jo toukokuussa.

Euroopan Unionin uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti Eurooppa käynnistyy tänä keväänä. Ohjelma rahoittaa tutkimushankkeita vuosina 2021─27 yhteensä noin 95 miljardilla eurolla. Tästä summasta 6,6 miljardia varattaneen tutkijaliikkuvuuteen Marie Sklodowska-Curie -ohjelman eri toimissa (Marie Sklodowska-Curie Actions MSCA). MSCA-toimet pysyvät Horisontti Euroopassa rakenteeltaan samanlaisina kuin edellisessä puiteohjelmassa, tosin rahoitusehtoihin tulee muutoksia.

MSCA-toimet kuuluvat Horisontti Eurooppa -ohjelman ensimmäiseen pilariin, josta rahoitetaan korkealaatuista perustutkimusta. Rahoitus on tässä pilarissa täysin tutkijalähtöistä eli hakija päättää teeman, johon rahoitusta hakee. MSCA-toimissa rahoitusta voivat hakea yksittäiset tutkijat ja organisaatioiden yhteenliittymät. Kaikissa toimissa vaaditaan paitsi akateemisen sektorin osaamista myös yhteistyötä yksityisen sektorin tai muun ei-akateemisen sektorin toimijoiden kanssa.

Marie Sklodowska-Curie -rahoituksen tavoitteena on edistää tutkijanuria erityisesti kannustamalla rajat ylittävään liikkuvuuteen ja hakemaan uusia taitoja nykyisen tutkimusympäristön ulkopuolelta. Samalla tarkoituksena on edistää korkealaatuisten tohtorikoulutusohjelmien, jo väitelleiden tutkijoiden koulutusohjelmien ja yhteisten tutkimushankkeiden syntyä ja toimintaa Euroopassa.

Lisäksi MSCA-toimissa painotetaan tutkijanuran alkuvaiheessa olevien tutkijoiden korkeatasoista ohjausta, hyviä rekrytointikäytäntöjä ja työehtoja sekä syrjimättömyyttä. Keskiössä ovat myös avoimen tieteen ja vastuullisen tieteen periaatteet sekä kestävä kehitys. Edellisen puiteohjelman Horisontti2020-ohjelman aikana vuosina 2014─2020 MSCA-toimista rahoitettiin 65 000 tutkijaa.

Ensimmäiset haut avautuvat toukokuussa

MSCA-toimien ensimmäiset Horisontti Eurooppa -ohjelman haut julkaistaan toukokuussa. Hakuja on valmisteltu Euroopan komissiossa ja jäsenmaiden edustajista koostuvassa varjo-ohjelmakomiteassa jo viime keväästä lähtien. MSCA-toimet tulevat myös Horisontti Euroopassa koostumaan viidestä toimesta:

  • Post-Doctoral Fellowships – yksittäiset tutkijatohtorit
  • Doctoral Networks – yhteisiä tohtorikoulutusohjelmia järjestävät verkostot
  • Staff Exchanges – tutkimuksen parissa työskentelevän henkilöstön vaihdot
  • COFUND – yhteisrahoitteiset tohtorikoulutus- ja tutkijatohtorikoulutusohjelmat
  • MSCA and Citizens – suurelle yleisölle tarkoitetut tapahtumat tutkijoiden yönä

Yllä luetteluista kahden ensiksi mainitun toimen ensimmäiset haut avautuvat nyt toukokuussa.

Muutoksia hakuehtoihin

Hakupaineen vähentämiseksi MSCA-toimissa otetaan uutena piirteenä käyttöön rajoituksia koskien uudelleen jätettäviä hakemuksia. Komissio haluaa estää uudelleen hakemisen lähes samalla tai hiukan parannetulla hakemuksella, ja tulee jatkossa edellyttämään hakemuksen ja hakijakonsortion huomattavia muutoksia. Hakurajoitus ei kuitenkaan tule voimaan vielä ensimmäisissä Horisontti Eurooppa -ohjelman hauissa.

Post-Doctoral Fellowships -rahoitusmuoto tullaan rajaamaan korkeintaan kahdeksan vuotta sitten väitelleille tutkijoille. Aikarajaa pidennetään kuitenkin urakatkosten, muualla kuin tutkimuksen saralla työskentelyn ja kolmansissa maissa työskentelyn perusteella. Eurooppaan palaavia ja yksityisellä sektorilla työskenteleviä hakijoita rohkaistaan hakemaan tarjoamalla kuusi kuukautta pidempää rahoituskautta. Myös urakehityssuunnitelman tärkeys korostuu, sillä jatkossa suunnitelma arvioidaan jo hakuvaiheessa ja sitä seurataan hankkeen toteuttamisvaiheessa.

Doctoral Networks tulee Horisontti Euroopassa olemaan yhtenäinen toimi, jonka sisällä edistetään myös yksityisen sektorin tohtoriohjelmia (industrial doctorates) ja yhteistutkintoja (joint doctorates). Kaikki hakemukset arvioidaan samoissa paneeleissa eikä erilaisille tohtoriohjelmille ole varattu erillistä budjettia. Yksityisen sektorin tohtoriohjelmat tulevat jatkossa olemaan mahdollisia myös yhden maan sisällä. Kannustimena yksityisen sektorin tohtoriohjelmille ja yhteistutkintoja tuottaville tohtoriohjelmille tarjotaan lisähenkilötyökuukausia (htkk). Kun koko verkoston henkilötyökuukausien määrä voi perusmuotoisissa tohtorinkoulutusverkostoissa olla korkeintaan 360 htkk eli 10 tohtoriopiskelijaa, voi se yksityisen sektorin verkostoissa ja yhteistutkintoverkostoissa olla 540 htkk eli 15 tohtoriopiskelijaa. Verkostojen hallintokuluihin on jatkossa saatavilla enemmän rahoitusta, sillä nykyisellään hallintokulurahoitus ei ole ollut riittävää. Lisäksi tohtoriopiskelijoiden, kuten myös jo väitelleiden tutkijoiden, ohjausta painotetaan ja ohjaajille suunnitellaan yhteistä koulutusta, jotta ohjauksen laatu paranisi.

Staff Exchanges -toimella tuetaan tutkimuksen parissa työskentelevän henkilöstön kansainvälisiä, sektorien välisiä ja tieteiden välisiä vaihtoja, jotka tähtäävät uusien taitojen oppimiseen ja urakehityksen edistämiseen. Toimessa on vahva globaali luonne ja sitä voidaan pitää koko puiteohjelman kansainvälisimpänä toimena. Staff Exchanges -hankkeet sisältävät suuren määrän liikkuvuutta kolmansien maiden ja Euroopan välillä. Uusi ohjelma mahdollistaa myös tieteidenväliset akateemiset vaihdot Euroopan sisällä, mikä ei H2020:ssa ole ollut mahdollista. Kuitenkin rahoitettavissa vaihdoissa korostuvat sektorienvälisyys ja liikkuvuus kolmansien maiden kanssa. Painoa laitetaan itse yhteistyön lisäarvolle. Hankkeiden kesto on edelleen neljä vuotta, mutta henkilötyökuukausia rahoitetaan jatkossa korkeintaan 360.

COFUND-toimi rahoittaa edelleen sekä tohtori- että tutkijatohtorin koulutusohjelmia (doctoral & postdoctoral) eikä suuria muutoksia rahoitusehtoihin ole tulossa. Citizens-toimesta rahoitetaan tutkijoiden yö -nimisen Euroopan laajuisen tapahtuman suurelle yleisölle tarkoitettuja tilaisuuksia koko Euroopassa. Ensimmäisessä haussa tilaisuuksien teemojen toivotaan liittyvän erityisesti Horisontti Eurooppa -ohjelman missioihin. Rahoitus myönnetään 50 000 – 150 000 euron suuruisena könttäsummana, joten Suomessakin on hyvä pohtia suuremman hakijakonsortion muodostamista ja useamman tutkijoiden yö -tapahtuman sisällyttämistä samaan hakemukseen.

MSCA-toimiin tulevat muutokset tarkentuvat, kun ensimmäiset työohjelmat ja hakijoiden oppaat julkaistaan. Suomen MSCA-ydintiimi pitää kaikille avoimen webinaarin 19.4. Marie Sklodowska-Curie -rahoitustoimista. Suomen MSCA-ydintiimi koostuu ohjelmakomiteatyöskentelyyn ja hakijoiden tukemiseen keskittyvistä asiantuntijoista Suomen Akatemiassa ja Opetus- ja kulttuuriministeriössä. Ota rohkeasti meihin yhteyttä, kun tarvitset apua tai lisätietoja.

Suomen MSCA-ydintiimi

  • Satu Huuha-Cissokho, Suomen Akatemia
  • Saara Vihko, opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Outi Ala-Honkola, Suomen Akatemia
  • Mervi Lipponen, Suomen Akatemia

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?