Frågor och svar

Enligt utlysningstexten beviljas akademiforskarbidrag inte till en person som innehar en ordinarie och ledande forskaranställning (t.ex. professor, biträdande professor eller forskningsdirektör) eller andra därmed jämförbara uppgifter. Vad betyder det?

Med detta avses en person som har en fast och ledande forskaranställning. Visstidsanställda (tenure track) biträdande professorer eller tidsbundna professorer kan ansöka om bidraget om de uppfyller de övriga villkoren. Även universitetslektorer, specialforskare osv. är behöriga att ansöka, eftersom vi inte räknar dessa anställningar som ledande positioner. Att man leder en forskningsgrupp inverkar inte på behörigheten att ansöka. Bakgrunden till begränsningen är bidragsformens mål, dvs. att forskaren ska avancera i sin karriär mot ledande forskaruppgifter. Om en sådan position redan har nåtts, hör forskaren inte längre till målgruppen för bidragsformen.

Om en akademiforskarsökande inte söker finansiering för egen lön, med vilken andel ska hen förbinda sig till det föreslagna forskningsarbetet?

Den totala kostnadsberäkningen behöver inte innehålla sökandens egen lön, om lönen ordnas på något annat sätt. Sökanden ska dock kunna fullt förbinda sig till den forskning som beskrivs i forskningsplanen. Sökanden ska beskriva sina uppgifter och sin roll i projektet under punkt 3.1 i forskningsplanen.

Ska jag söka akademiforskarbidrag eller akademiprojektbidrag?

Du kan själv välja bidragsformen; Akademin har inte direkt en rekommendation om vilken bidragsform som är bäst för dig. Bidraget för anställning som akademiforskare är i princip avsedd att stödja sökandens personliga karriärutveckling. Syftet med bidraget är att forskare som avancerat snabbt i karriären ska kunna öka sin kompetens och avancera mot mer krävande forskaruppgifter, även om de inte ansöker om egen lön från projektet. De meriter och den kompetens som beskrivs i ansökan spelar en viktig roll här. Vid bedömningen av akademiforskaransökningar betonas sökandens meriter och kompetens, medan forskningens vetenskapliga kvalitet och nyhetsvärde betonas i bedömningen av ansökningar om akademiprojektbidrag. Hög kvalitet betonas förstås i bägge bidragsformerna.

Ska det övriga arbete på fyra månader som nämns i utlysningstexten beskrivas i ansökan?

Nej, det inverkar inte på bedömningen. När forskningsplatsen tar emot finansieringen förbinder den sig att organisera arbetet. Vi hoppas att akademiforskaren och organisationen kommer överens om arbetet på ett sätt som gagnar alla.

Ska de som anställs till ett akademiforskarprojekt vara disputerade forskare eller kan de vara doktorander?

De behöver inte nödvändigtvis vara disputerade forskare. Finansieringen söks i enlighet med forskningens behov och med motiveringar i ansökan. I akademiforskarens kostnadsberäkning kan ingå lönekostnader för sådana personer vars arbete direkt hänför sig till genomförandet av forskningsplanen.

Kan man söka bidrag för anställning som akademiforskare till flera forskningsplatser?

Finansieringen beviljas endast till en forskningsplats, men sökanden kan ha ett anställningsförhållande till flera organisationer. Forskningsplatsen, dvs. finansieringsmottagaren, ska garantera att de sammanlagda andelarna av de olika forskningsplatserna bildar ett helt anställningsförhållande och en full lön.

Enligt utlysningstexten kan kostnadsberäkningen innehålla löner för högst två personer. Vad betyder det?

I kostnadsberäkningen kan ingå högst 46 månader av akademiforskarens egen lön. Dessutom kan kostnadsberäkningen innehålla högst 48 månader lön för andra personer. Om akademiforskarsökanden inte söker egen lön alls, kan kostnadsberäkningen innehålla sammanlagt 96 månaders löner för andra personer. Begränsningen av antalet lönemånader syftar till att förhindra överdrivna budgetar i en situation där vi inte sätter en övre gräns i euro.

Har du frågor eller synpunkter?