Checklista för de som söker akademiprojektsbidrag

Bidragsformens mål

 • Vetenskapligt ambitiös forskning på internationell nivå, eventuella vetenskapliga genombrott och samarbete med de främsta internationella grupperna
 • Forskning med stort genomslag och samhällelig relevans
 • Finansieringen är avsedd för anställning av en forskningsgrupp och för direkta forskningskostnader. Finansiering beviljas också för den ansvariga ledarens lön: för att leda projektet (högst 6 mån.) och/eller av skäl som är väl motiverade ur forskningssynpunkt (högst 12 mån.)

Behörighet att ansöka

 • Akademiprojektsbidrag kan sökas av enskilda forskargrupper eller konsortier bestående av två eller flera grupper. Om du planerar en konsortieansökan, läs våra konsortieanvisningar.
 • Utöver en doktorsexamen ska den sökande också ha andra betydande bevis på vetenskapligt arbete.
 • Den sökande ska vara en forskare på professors- eller docentnivå.
 • Vi uppmuntrar också forskare av den yngre forskargenerationen som har avlagt sin första doktorsexamen högst tio år sedan att söka akademiprojektsbidrag. Kom ihåg att på fliken Personuppgifter tydligt anteckna examensintygets datum och eventuella avbrott i karriären.
 • Den sökande ska ha nära anknytning till Finland (finansieringen beviljas till en finländsk forskningsorganisation).

När beviljas ingen finansiering?

 • Om du har pågående akademiprojektsbidrag (och är projektets ansvariga ledare)
  • Undantag: om finansieringsperioden har förlängts på lagstadgade grunder.
  • Undantag: om akademiprojektets finansieringsperiod går ut senast den 31 december 2022
 • Delprojektledare inom ett pågående konsortium kan få finansiering endast av grundad anledning.
 • Om du är en akademiprofessor och har pågående finansiering för forskningskostnader, kan du ansöka om finansiering under det sista året av din period så att finansieringsperioderna inte överlappar varandra.
 • Om du är en akademiforskare och har pågående finansiering för forskningskostnader, kan du ansökan om akademiprojektsbidrag först för de två sista åren av akademiforskarperioden.
  • Undantag: om finansieringsperioden har förlängts på lagstadgade grunder.
 • Direktörer, vice direktörer eller gruppledare av akademifinansierade spetsforskningsenheter kan inte beviljas akademiprojektsbidrag under enhetens tre första verksamhetsår.

När behandlas eller bedöms inte ansökan?

 • Om ansökan inte hör till den aktuella utlysningen
 • Om du i samma utlysning lämnar in flera ansökningar eller ansöker om flera olika bidrag: akademiprojektsbidrag, anställning som akademiforskare, anställning som forskardoktor eller anställning som klinisk forskare Endast den första ansökan bedöms.
 • Om du har funnits skyldig till oredlighet i forskningen under de senaste tre åren
 • Om du inte kompletterar din ansökan inom den tidsfrist som ges i begäran om komplettering
 • Om du inte har rapporterat ett avslutat akademifinansierat projekt inom utsatt tid
 • Läs mer om när vi inte behandlar eller bedömer en ansökan.

Vilka ändringar har införts under de tre senaste åren?

 • Varje utlysning har en egen utlysningstext (se Utlysningar på vår webbplats).
 • Alla anvisningar finns samlade i en alfabetisk lista.
 • Forskningsplanen ifylls i e-tjänsten (SARA). Anvisningarna om forskningsplanens struktur finns i A–Ö-listan.
 • Meritförteckningen ifylls i e-tjänsten (SARA). Anvisningarna om meritförteckningen finns i A–Ö-listan. Klistra inte in meritförteckningen som en bild i redigerarens fält.
 • I e-tjänsten finns en flik där sökanden (enskild forskare eller konsortium) ombeds ge sina egna eller konsortiets viktigaste publikationer och andra forskningsresultat med tanke på projektet. Konsortieledaren meddelar publikationsuppgifterna på konsortiets vägnar.
 • Progressrapporten har en egen flik. På fliken syns de projekt för vilka en slutrapport saknas. Rapporten inlämnas inte längre som en bilaga.
 • Den egentliga datahanteringsplanen inlämnas först efter att man fått bifall. I forskningsplanen ska dock kort beskrivas frågor som gäller lagring, delning och tillgång i fråga om materialet.
 • I utlysningstexten finns länkar till bedömningsblanketten och bedömningsanvisningarna. Det lönar sig att läsa dem när man skriver sin ansökan.
 • Finansieringsbesluten fattas i två steg: I det första beslutssteget avslår forskningsråden efter eget avvägande de ansökningar som fått ett betyg under 5. De ansökningar som fått betyget 5–6 fortsätter till nästa steg och besluten om dem fattas senare. Dessa ansökningar får inte separat besked i samband med första stegets beslut. Se ansökans behandlingsfas och beslutsdatumen på vår webbplats.
 • För ansökningar med ett betyg under 5 ger panelen ett kort sammandrag av utlåtandena.
 • I bedömningen av ansökningarna och vid beslutsfattandet fästs allt större vikt vid ansvarsfull forskarutvärdering. Läs mer om ansvarsfull utvärdering av forskare.

Till sist

Delta i våra Ask & Apply-infomöten eller kolla in inspelningarna. År 2021 hålls webbinarier i juni och augusti–september.

Har du frågor eller synpunkter?