Konsortion rakenne ja toiminta, strategisen tutkimuksen rahoitus

STN-konsortion rakenne ja toiminta

Strategisen tutkimuksen konsortiot eli STN-konsortiot ovat rakenteeltaan erilaisia kuin akatemiahankkeiden ja akatemiaohjelmien konsortiot. Strategisen tutkimuksen ohjelmissa hakukelpoisia ovat konsortiot, joissa on mukana vähintään

  • kolme osahanketta
  • kolme organisaatiota
  • kolme tutkimusalaa.

Osahanke koostuu tietyssä suorituspaikassa konsortion tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman toteuttamiseen osallistuvista henkilöistä.

Organisaation (esim. yliopisto tai tutkimuslaitos) sisällä voi olla useampia suorituspaikkoja (osahankkeita). Näin on esimerkiksi silloin, kun yliopistolla on eri kampuksia tai muita toimipisteitä, joissa noudatetaan eri yleiskustannuskertoimia.

Tutkimusalalla tarkoitetaan Suomen Akatemian tutkimusalaluokituksen mukaisia aloja. Tutkimusalat valitaan pääluokkien mukaan.

Jokaiselle konsortiolle on nimettävä johtaja, vuorovaikutusvastaava ja työpakettien johtajat. Varsinaisessa hakemuksessa jokaiselle osahankkeelle on nimettävä osahankejohtaja, joka on vastuussa osahankkeen rahoituksesta suorituspaikassa.

Kuva 1. näyttää yhden esimerkin mahdollisesta STN-konsortion rakenteesta.

Tutkimus- ja vuorovaikutustyön toteuttaminen jaetaan tarkoituksenmukaisesti ja tasapainoisesti työpaketteihin siten, että konsortiorakenne tuo selvää lisäarvoa yksittäisten työpakettien työhön. Erityistä huomiota on kiinnitettävä työpakettien liittymiseen toisiinsa. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä konsortion yhteisten tulosten ja odotettavissa olevan vaikuttavuuden kuvaukseen.

On suositeltavaa, että vuorovaikutustyö esitetään omana työpakettinaan, jonka vetäjä toimii konsortion vuorovaikutusvastaavana. Vuorovaikutustyö tulee suunnitella siten, että se kattaa koko STN-konsortion toiminnan. Myös STN-konsortion johtaminen ja koordinointi voidaan muotoilla työpaketiksi. Työpakettien, osahankkeiden, suorituspaikkojen tai tieteenalojen lukumäärälle ei ole asetettu ylärajaa.

Työpaketin toteuttamiseen voi osallistua henkilöitä yhdestä tai useammasta suorituspaikasta. Yhdestä suorituspaikasta voidaan osallistua useampiin työpaketteihin. Yhdestä suorituspaikasta tulevat tutkijat muodostavat osahankkeen. Osahankkeen johtaja voi olla myös työpaketin johtaja. Kaikissa osahankkeissa ei välttämättä ole työpaketin johtovelvollisuutta.

Esimerkki STN-konsortion rakenteesta

Kuva 1. Esimerkki STN-konsortion rakenteesta.

STN-konsortion tulee perustua monitieteiseen yhteistyöhön. Tutkimuksen toteutus ei saa olla vain yhden suorituspaikan, tutkimusryhmän tai tieteenalan varassa. Tämä edellyttää, että myös konsortion toiminnan johtamiseen, koordinointiin ja vuorovaikutustyöhön kohdistetaan riittävästi resursseja. Konsortion kokoonpanon tulee olla sukupuolijakaumaltaan mahdollisimman tasainen.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?