Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Suomen Akatemian tasa-arvosuunnitelmaa sovelletaan Akatemian tutkimusrahoituksella työskenteleviin sekä Akatemian hallintoviraston henkilökuntaan. Akatemian hallituksen elokuussa 2019 kokouksessaan vahvistama tasa-arvosuunnitelma on voimassa 1.1.2019-31.12.2020. Uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma valmistuu vuonna 2021.

Tasa-arvosuunnitelman mukaisesti tutkimustehtävistä ja tutkimusrahoituksesta päätettäessä on huolehdittava avoimesta asiantuntijamenettelystä, jossa eri sukupuolta olevien hakijoiden ansiot arvioidaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Tutkimusrahoitusta ja tutkimustehtäviä koskevan päätöksenteon läpinäkyvyyteen sekä molempien sukupuolten tasapuoliseen arviointiin esimerkiksi vanhempainvapaiden aiheuttamien tutkijanuran katkosten osalta kiinnitetään myös erityistä huomiota.

Myös muu kuin sukupuolten välinen tasa-arvo on otettu suunnitelmassa huomioon. Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.  Myös häirintää pidetään syrjintänä.

Tasa-arvolainsäädäntö

Tasa-arvotyön tarkoituksena on edistää ihmisten välistä tasavertaisuutta ja estää kaikkinainen syrjintä sukupuolen, iän, alkuperän, uskonnon, vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden tai muun niihin verrattavan seikan perusteella. Tasa-arvon edistäminen kuuluu jokaiselle henkilölle työpaikalla, erityisesti johtotehtävissä toimiville. Tasa-arvon tulee olla osa kaikkea päätöksentekoa ja valmistelua.

1. kesäkuuta 2005 voimaan tulleessa tasa-arvouudistuksessa täsmennettiin muun muassa viranomaisten ja työnantajien velvollisuuksia. Sukupuolten välisiä tasa-arvokysymyksiä sääntelevät Suomessa tasa-arvolain ja muiden Suomessa säädettyjen lakien lisäksi EY:n tasa-arvodirektiivit, jotka sitovat Suomea EU:n jäsenenä.

Tasa-arvolainsäädäntö sisältää muun muassa seuraavat periaatteet:

  • sukupuolten välisen tasa-arvon parantaminen 
  • sukupuoleen perustuvan välittömän ja välillisen syrjinnän estäminen 
  • työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottaminen
  • syrjintäkielto työpaikka- ja koulutusilmoittelussa 
  • oikeus hyvityksen hakemiseen sukupuolen vuoksi syrjitylle 
  • edellytys, että miehille ja naisille järjestetään samanlaiset mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen

Tasa-arvolain valvonta

Tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvolautakunta valvovat tasa-arvolain noudattamista. Tasa-arvovaltuutetulla ja -lautakunnalla on oikeus saada viranomaisilta valvontaa varten tarvittavat tiedot. Tiedot on annettava maksutta ja huolimatta siitä, ovatko ne muun lain mukaan salassa pidettäviä. Tasa-arvovaltuutetulla on oikeus suorittaa työpaikalla tarkastus, jos on syytä epäillä työnantajan rikkovan tasa-arvolakia. Muiden viranomaisten on annettava tarvittaessa virka-apua tarkastuksen toimittamiseen. 

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?