Suorituspaikan sitoumus

Suomen Akatemian rahoituksen käytössä, maksamisessa ja siihen liittyvässä valvonnassa noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001), rahoitusehtoja sekä rahoituspäätöksen mahdollisia erityisehtoja. Akatemian rahoitusehdot ovat samat riippumatta siitä, onko kysymyksessä valtion organisaatio tai valtionavustuksen saaja.

Hankkeen suorituspaikka on Akatemian rahoituksen hakijan taustaorganisaatio (esimerkiksi yliopisto, tutkimuslaitos tai muu tutkimusorganisaatio). Suorituspaikka toimii rahoituksen hallinnoijana ja sitoutuu toimimaan rahoituksen hakijan puolesta valtionavustuksen tai rahoituksen saajana siihen liittyvine velvoitteineen.

Suorituspaikan antaessa hakemukselle suorituspaikan sitoumuksen, se sitoutuu käyttämään rahoitusta myönnettyyn tarkoitukseen noudattaen Akatemian rahoitusehtoja. Rahoituksen käyttöön liittyvät ehdot on koottu asiakirjaan Suomen Akatemian rahoitusehdot, joka on saatavilla Akatemian verkkosivuilla.

Suorituspaikka sitoutuu:

 • valvomaan, että Akatemiaan toimitetun rahoitushakemuksen laatimisessa ja Akatemian rahoittamassa hankkeessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.
 • takaamaan tutkimushankkeen toteuttamisen perusedellytykset (sisältäen vertaisarvioitujen artikkeleiden välittömästi avoimeksi saattamisen kulut). Nämä määräytyvät tutkimuksen luonteen perusteella, mutta tavanomaiset perusedellytykset ovat samat kuin laitoksen muilla tutkijoilla.
 • siihen, että aineistonhallintasuunnitelma on toteutettavissa suorituspaikassa ja toimenpiteet noudattavat hyvää aineistonhallintatapaa.
 • yhteisrahoitteiseen toimintaan omalla rahoitusosuudellaan.
 • toimittamaan erilliset suorituspaikan (valtionavustuksen saajan) tilinpäätökseen perustuvat tiedot laskennallisista kustannuseristä vuosittain Akatemian verkkoasiointiin.
 • siihen, että Akatemian tutkimusmäärärahalla palkattavan henkilöstön tulee olla pääsääntöisesti palvelussuhteessa suorituspaikkaansa.
 • palkkaamaan akatemiatutkijan kokoaikaiseen palvelussuhteeseen ja siihen, että akatemiatutkijan rahoituksen saanut pystyy sitoutumaan tutkimustyöhön ja ammattimaisen tutkijan uran kannalta tärkeisiin muihin kuin tutkimustehtäviin täysipainoisesti.
 • noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa” ja ALLEAn (All European Academies) the European Code of Conduct for Research Integrity ohjeistoa kansainvälisessä yhteistyössä.
 • toimittamaan tutkinnan loppuraportin Akatemian kirjaamoon, mikäli Akatemian rahoitusta saaneen hankkeen vastuullisen johtajan tai tutkijan toimista on tehty tutkinta hyvän tieteellisen käytännön loukkaamisesta.
 • ilmoittamaan Akatemialle ilman aiheetonta viivytystä laittoman työvoiman käyttöön syyllistymiseen liittyvistä tuomioista tai seuraamusmaksuista.
 • noudattamaan Euroopan unionin tai Yhdistyneiden kansakuntien taloutta ja rahoitusta koskevia Venäjään ja Valko-Venäjään kohdistettuja rajoittavia toimenpiteitä, jotka ovat voimassa Euroopan unionissa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?