Suorituspaikan sitoumus

Mikäli Suomen Akatemia myöntää rahoitusta, edellä mainittu yliopisto, tutkimuslaitos tai muu organisaatio sitoutuu käyttämään sitä myönnettyyn tarkoitukseen noudattaen Akatemian asettamia rahoitusehtoja. Suorituspaikka sitoutuu omalta osaltaan hankkeen rahoittamiseen ja hallinnointiin sekä takaa hankkeen toteuttamisen perusedellytykset. Nämä määräytyvät tutkimuksen luonteen perusteella, mutta tavanomaiset perusedellytykset ovat samat kuin laitoksen muilla tutkijoilla eli työskentely- ja laboratoriotilat, laitteet (ml. atk), tietoliikenne-, puhelin-, posti-, kopiointi- ja kirjastopalvelujen käyttömahdollisuus.

Vertaisarvioitujen artikkeleiden välittömästi avoimeksi saattamisen kulut sisältyvät suorituspaikkojen yleiskustannuksiin ja ovat siten yksi suorituspaikan tarjoama perusedellytys. Tutkimusaineistojen säilyttämisen ja avaamisen kulut katsotaan kuuluvan tutkimushankkeen suorituspaikan yleiskustannuksiin ja ne voidaan vain poikkeuksellisesti ja perustellusta syystä hyväksyä Akatemian tutkimusrahoituksesta katettaviksi tutkimuskuluiksi. Suorituspaikka sitoutuu myös siihen, että aineistonhallintasuunnitelma on toteutettavissa suorituspaikassa ja toimenpiteet noudattavat hyvää aineistonhallintatapaa.

Suomen Akatemian myöntämään rahoitukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Rahoituksen hallinnoijana toimii tutkijan suorituspaikka. Suorituspaikka sitoutuu toimimaan hakijan puolesta valtionavustuksen tai rahoituksen saajana siihen liittyvine velvoitteineen. Suorituspaikka voi käyttää rahoitusta vain hakemuksessa mainitun vastuullisen johtajan toteuttaman tutkimuksen rahoittamiseen noudattaen Akatemian asettamia rahoitusehtoja ja ohjeita sekä suorituspaikassa noudatettavia säännöksiä ja määräyksiä. Suorituspaikka sitoutuu raportoimaan määrärahan käytöstä Akatemian asettamien rahoitusehtojen ja ohjeiden mukaan.

Antaessaan suorituspaikan sitoumuksen sitoumuksenantaja vakuuttaa, että mikäli valtionavustusta voidaan käyttää palkkakustannuksiin, ei suorituspaikkaa tai sen rikoslain (39/1889) 47 luvun 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua edustajaa ole lainvoimaisella tuomiolla tuomittu rangaistukseen mainitun lain 47 luvun 6 a §:ssä tarkoitetusta rikoksesta tai ulkomaalaislain (301/2004) 186 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta tai suorituspaikalle määrätty työsopimuslain (55/2001) 11 a luvun 3 §:ssä tarkoitettua seuraamusmaksua valtionavustuksen myöntövuonna tai sitä edeltäneiden kahden vuoden aikana.

Suorituspaikka sitoutuu

  • noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa”.
  • valvomaan, että Akatemiaan toimitetun rahoitushakemuksen laatimisessa ja Akatemian rahoittamassa hankkeessa noudatetaan eettisiä säännöksiä, määräyksiä ja suosituksia sekä henkilötietojen käsittelyä koskevaa ja muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä
  • valvomaan, että tarvittavat eettiset ennakkoarviointilausunnot ja muut tutkimusluvat on saatu.
  • että aineistonhallintasuunnitelma on toteutettavissa suorituspaikassa ja toimenpiteet noudattavat hyvää aineistonhallintatapaa.

Suorituspaikan sitoumuksen antaja

Rahoituksen hakijan tulee selvittää suorituspaikan sitoumuksen antaja omasta organisaatiostaan. Sitoumuksen antaja lisätään hakemukselle Akatemian verkkoasioinnissa. Hakija ei voi asettaa itseään suorituspaikan sitoumuksen antajaksi. Hakijan vastuulla on, että henkilö voi toimia sitoumuksen antajana.

Kokonaiskustannusmallin mukaiset päätökset

Suomen Akatemian tutkimusrahoitus on luonteeltaan yhteisrahoitteista toimintaa, jossa rahoitettavan hankkeen kustannuksista vastaa aina vähintään kaksi osapuolta. Akatemialta rahaa haettaessa yliopistot, tutkimuslaitokset ja muut tutkimusorganisaatiot sitoutuvat yhteisrahoitteiseen toimintaan hakemuksen rahoitussuunnitelmassa ilmoitetulla rahoitusosuudella. Suomen Akatemian rahoitusosuus hankkeen kokonaiskustannuksista on yleensä enintään 70 %. Tietyissä rahoitusmuodoissa kuten yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen tuki on täysimääräistä eikä hakijaorganisaatiolta edellytetä omarahoitusosuutta. Lisäksi strategisen tutkimuksen neuvoston myöntämä rahoitus on täysimääräistä.

Suorituspaikka sitoutuu ottamaan palvelukseensa määrärahalla palkattavan henkilöstön organisaatiossa noudatettavien palkkasäännösten mukaan sekä raportoimaan määrärahan käytöstä Akatemian asettamien rahoitusehtojen ja ohjeiden mukaan. Suorituspaikka sitoutuu soveltamaan hakemuksessa ilmoitettua henkilösivukuluprosenttia, yleiskustannusprosenttia sekä tehollisen työajan kerrointa. Suomen Akatemia rahoittaa hankkeen arvonlisäverokustannuksia vain, mikäli ne jäävät hakijan suorituspaikan lopulliseksi kustannukseksi.

Lisäkustannusmallin mukaiset päätökset

Lisäkustannusmallia sovelletaan akatemiaprofessorin ja akatemiatutkijan tehtäviin sekä mm. liikkuvuusapurahoihin, jos niihin sisältyy palkka. Hankkeille myönnettävä yleiskustannusosuus on suuruudeltaan 12,5 prosenttia.

Akatemiaprofessorin ja akatemiatutkijan tehtävä on tarkoitettu täysipäiväiseen tutkimustyöhön ja siihen liittyvään toimintaan. Akatemiaprofessorin ja akatemiatutkijan työtehtäviin sisältyy ilman erillistä korvausta annettavaa oman alan opetusta ja opinnäytetöiden ohjausta 5 % vuosityöajasta; kaikkiaan opetustehtäviin ja muihin omaan tutkimustyöhön välittömästi kytkeytymättömiin tehtäviin saa käyttää enintään 10 % vuosityöajasta.

Suomen Akatemia mitoittaa akatemiaprofessorin ja akatemiatutkijan työsopimussuhteisen tehtävän palkkausmäärärahan. Suorituspaikka sitoutuu käyttämään palkkaukseen osoitetun määrärahan akatemiaprofessorin tai akatemiatutkijan palkkaukseen, ja sitoutuu ottamaan akatemiaprofessorin tai akatemiatutkijan palvelukseensa vähintään rahoituskauden mittaiseksi ajaksi.

Palkkausrahoituksen saaneilta pyydetään erikseen tutkimuskuluhakemus kokonaiskustannusmallin mukaisesti.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?