Struktur för plan för nyttiggörande av forskning: Från idéer till lösningar – finansiering för nyttiggörande av forskning

Denna struktur gäller planen för nyttiggörande av forskning i ansökan om finansiering för nyttiggörande av forskning (Från idéer till lösningar).

Lämna in planen för nyttiggörande av forskning som en pdf-bilaga på en skild flik i e-tjänsten. Läs noga utlysningstexten och bekanta dig med bedömningsanvisningarna och -blanketten innan du börjar skriva planen.

 • Planens längd är högst åtta sidor (inkl. källförteckning).
 • I konsortieansökningar är planens längd högst nio sidor (inkl. källförteckning).
 • Pappersstorlek är A4.
 • Typsnittet är Calibri/Carlito 12 pt.
 • Radavståndet är 1.
 • Marginalerna är 20 mm.
 • Texten justeras till vänster.
 • Använd inte styckeindrag.
 • Texten i tabeller och bilder måste vara minst 10 pt.
 • Skriv texten i en kolumn.
 • Källförteckningen räknas med i forskningsplanens längd. Textstorleken i källförteckningen är 10 pt.
 • Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex. (namn, årtal) eller [nummer]. Du får inte använda fotnoter.
 • Maximistorlek för ansökans pdf-bilagor är 50 MB.

Anvisningarna och strukturen bör följas för att säkerställa att de sökande behandlas lika. Använd de rubriker som anges. Ansökan kan inte lämnas in om systemet upptäcker ett fel i planens rubriker, konfigurationer eller struktur.

När du skriver planen, ta hänsyn till att bedömarna är både finska och utländska sakkunniga med olika vetenskapliga bakgrunder och expertis inom olika områden. Planen skrivs på engelska. Ansvarsfull vetenskap (forskningsetik, öppen vetenskap, likabehandling, hållbar utveckling, osv.) bör betraktas som en övergripande fråga när du förbereder din ansökan.

 • Använd vår mall när du skriver planen för nyttiggörande av forskning.
 • Du får inte ändra eller radera rubrikerna. Vid behov kan du lägga till mellanrubriker på nivå 3.
 • De tekniska anvisningarna finns på vår webbplats under E-tjänstens anvisningar.

Projekttitel

Sökande:

1. Den centrala idén bakom nyttiggörandet av forskningens resultat

 • Problem: Beskriv det problem som projektet försöker besvara och hur projektet kommer att använda de forskningsresultat som presenteras i ‘Research results utilised in the project’ för att besvara problemet. (Observera att planen bör fokusera på att beskriva nyttiggörandet av forskningen, inte forskningsresultaten.)
 • Nyhetsvärde: Beskriv idéns nyhetsvärde i förhållande till det nationella/internationella sammanhanget (t.ex. marknadsanalys, liknande andra pågående eller avslutade projekt).
 • Väg till nyttiggörande: Beskriv vägen till forskningsresultatens nyttiggörande och för vilket steg av vägen som projektet söker finansiering. (anvisningar om hur man beskriver vägen till nyttiggörande)
 • Förväntade effekter och genomslag: Beskriv det långsiktiga ekonomiska eller andra samhälleliga genomslag som projektet syftar till att uppnå och de kortsiktiga effekterna som projektet kommer att ha.

2 Genomförande

 • Aktiviteter: Beskriv metoder, kanaler och tidsplan (t.ex. arbetspaket, milstolpar) för att forskningsresultatens nyttiggörande.
 • Samarbetsparter och användare: Beskriv projektets samarbetsnätverk, användarnätverk och -grupper samt intressenter. Beskriv och motivera det nya och innovativa i samarbetsformerna (t.ex. samskapande och metoder för deltagande).
 • Uppföljning: Beskriv hur projektet kommer att följa uppnåendet av de avsedda kort- och långsiktiga effekterna och genomslaget (t.ex. milstolpar, resultat, framstegsindikatorer). (anvisningar om hur man beskriver uppföljningsmetoder)
 • Riskkartläggning: Beskriv kritiska punkter för projektets framgång, sannolikheten för risker, metoder för att hantera risker och alternativa sätt att genomföra projektet.
 • Ansvarsfull vetenskap: Beskriv de frågor om ansvarsfull vetenskap som projektet omfattar, t.ex. forskningsetik, material och metoder, forskningstillstånd, immateriella rättigheter och frågor som rör främjande av likabehandling och hållbar utveckling.

3 Expertis och personalresurser

 • Roller och sakkunskap: Beskriv de viktigaste ansvarsområdena och kompetenserna hos de viktigaste projektmedlemmarna (inkl. forskare, genomslagsaktörer och externa partner) som är relevanta för projektet, samt projektledning och arbetsfördelning.
 • Tidtabell: Beskriv tidsplanen för genomförandeplanen (t.ex. Gantt-schema).
 • Resurser: Beskriv projektutgifter, inklusive personallöner, tjänster och andra utgifter för t.ex. samarbete med intressenter, marknads- eller patentforskning, tester och pilotprojekt eller förberedelser för kommersialisering.
 • Konsortiets mervärde (gäller endast konsortieansökningar)

 Källförteckning

 • Uppge vilka källor du har använt i planen.
 • Källförteckningen räknas med i planens längd.
 • Textstorleken i källförteckningen är 10 pt. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex. (namn, årtal) eller [nummer]. Du får inte använda fotnoter.

Har du frågor eller synpunkter?