Tutkimuksen hyödyntämissuunnitelman rakenne: Ideat ratkaisuiksi – tutkimuksen hyödyntämisen rahoitus

Tätä tutkimuksen hyödyntämissuunnitelman rakennetta noudatetaan Ideat ratkaisuiksi – tutkimuksen hyödyntämisen rahoitusta haettaessa.

Tutkimuksen hyödyntämissuunnitelma jätetään PDF-liitteenä verkkoasioinnissa Tutkimuksen hyödyntämissuunnitelma -välilehdellä. Lue hakuilmoitus huolellisesti ja tutustu arviointiohjeeseen ja -lomakkeeseen ennen kuin alat kirjoittaa suunnitelmaa.

 • Tutkimuksen hyödyntämissuunnitelman pituus on enintään 8 sivua (sis. lähdeluettelo).
 • Konsortiohakemuksen suunnitelman pituus on 9 sivua (sis. lähdeluettelo).
 • Paperikoko on A4.
 • Fontti on Calibri/Carlito 12 pt.
 • Riviväli on 1.
 • Marginaalit ovat 20 mm.
 • Tekstin tasaus on vasemmalle.
 • Kappaleiden sisennystä ei saa käyttää.
 • Taulukoiden ja kuvien fonttien koko on oltava vähintään 10 pt.
 • Teksti kirjoitetaan yksipalstaisena.
 • Lähdeluettelo sisältyy tutkimussuunnitelman pituuteen. Lähdeluettelon fontti on 10 pt.
 • Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin esim. (tekijä, vuosiluku) tai [numero]. Sivun alaviitteitä ei saa käyttää.
 • Hakemukseen liitettävän PDF-liitteen enimmäiskoko on 50 MB.

Hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi annettuja ohjeita ja rakennetta tulee noudattaa. Käytä annettuja otsikoita. Hakemusta ei voi jättää, jos järjestelmä havaitsee virheen otsikoinnissa, sivumäärityksissä tai rakenteessa.

Kirjoittaessasi suunnitelmaa ota huomioon, että arvioijat ovat sekä suomalaisia että ulkomaisia eri tieteenalataustaisia ja eri alojen asiantuntijoita. Suunnitelma tulee kirjoittaa englanniksi. Huomioi, että vastuullinen tiede (tutkimusetiikka, avoin tiede, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys jne.) tulee huomioida läpileikkaavana kokonaisuutena hakemusta laadittaessa.

 • Kirjota tutkimuksen hyödyntämissuunnitelma mallipohjalle.
 • Annettua otsikointia ei saa muuttaa eikä poistaa. Voit tarvittaessa lisätä kolmannen tason väliotsikoita.
 • Teknisestä toteutuksesta on tarkemmat ohjeet verkkosivulla kohdassa Verkkoasioinnin ohjeet.

Hankkeen otsikko

Hakija (konsortion lyhenne)

1 Tutkimustulosten hyödyntämisen keskeinen idea

 • Ongelma: Kuvaa ongelma, johon hankkeessa etsitään vastauksia, ja kuvaa, miten hanke hyödyntää kohdassa (välilehden nimi) esiteltyjä tutkimustuloksia ongelmaan vastaamiseksi. (Huomioi että hyödyntämissuunnitelman tulee keskittyä tutkimuksen hyödyntämisen kuvaamiseen, ei tutkimustuloksien).
 • Uutuusarvo: Kuvaa idean uutuusarvo suhteessa kansalliseen/kansainväliseen tilanteeseen (esim. markkina-analyysi, samankaltaiset muut käynnissä olevat tai päättyneet hankkeet)
 • Hyödyntämispolku: Kuvaa tutkimustulosten hyödyntämispolku ja mihin hyödyntämispolun vaiheeseen hankkeessa haetaan rahoitusta. (Ks. ohje hyödyntämispolun kirjoittamiseen.)
 • Odotetut vaikutukset ja vaikuttavuus: Kuvaa hankkeella tavoiteltava pitkän aikavälin taloudellinen tai muu yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä hankkeessa saavutettavat lyhyemmän aikavälin vaikutukset.

2 Toteutus

 • Aktiviteetit: Kuvaa tutkimustulosten hyödyntämisen menetelmät, kanavat ja aikataulu (esim. työpaketit, virstanpylväät).
 • Yhteistyökumppanit ja käyttäjät: Kuvaa hankkeen yhteistyöverkostot, käyttäjäverkostot ja -ryhmät sekä sidosryhmät. Kuvaa ja perustele yhteistyömuotojen uutuusarvo ja innovatiivisuus (esim. yhteiskehittämisen ja osallistamisen menetelmät).
 • Seuranta: Kuvaa, miten hankkeessa seurataan tavoiteltujen lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutusten ja vaikuttavuuden toteutumista (esim. virstanpylväät, aikaansaannokset (deliverables), edistymisindikaattorit. (Ks. ohje seurantamenetelmien kuvaamiseen.)
 • Riskikartoitus: Kuvaa hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset kohdat, riskin todennäköisyys ja keinot, joilla riskejä voidaan hallita sekä vaihtoehtoiset toteutustavat.
 • Vastuullinen tiede: Kuvaa hankkeeseen sisältyvät vastuullisen tieteen kysymykset kuten tutkimusetiikka, aineistot ja menetelmät, tutkimusluvat, immateriaalioikeudet, sekä yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen liittyvät kysymykset.

3 Osaaminen ja henkilöstöresurssit

 • Roolit ja osaaminen: Kuvaa hankkeen keskeisten jäsenten (ml. tutkijat, vaikuttavuustoimijat ja ulkopuoliset yhteistyökumppanit) tärkeimmät vastuut ja hankkeen kannalta relevantin osaamiset sekä hankkeen johto ja työnjako.
 • Aikataulu: Kuvaa toteuttamissuunnitelman aikataulu (esim. Gantt-kaavio).
 • Resurssit: Kuvaa hankkeen kulut, mukaan lukien henkilöstön palkat sekä palvelut ja muut kulut, jotka liittyvät esim. sidosryhmäyhteistyöhön, markkina- tai patenttitutkimukseen, testeihin ja pilotteihin tai kaupallistamisen valmisteluun.
 • Konsortion tuoma lisäarvo (koskee vain konsortiohakemuksia)

Lähdeluettelo

 • Tiedot tutkimuksen hyödyntämissuunnitelmassa käytetyistä lähteistä
 • Lähdeluettelo sisältyy suunnitelman pituuteen.
 • Lähdeluettelon fontti on 10 pt. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin esim. (tekijä, vuosiluku) tai [numero]. Sivun alaviitteitä ei saa käyttää.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?