FIRI 2024-utlysning om färdplanen för forskningsinfrastruktur, steg 1: färdplan för nationella forskningsinfrastrukturer 2025–2028

Allmänna anvisningar om verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen lämnas in som en pdf-bilaga i e-tjänsten på fliken Verksamhetsplan. Läs noga utlysningstexten och bekanta dig med bedömningsanvisningarna och bedömningsblanketten innan du börjar skriva planen.

 • Verksamhetsplanens längd är högst 20 sidor.
 • Pappersstorlek är A4.
 • Typsnittet är Calibri/Carlito 12 pt.
 • Radavståndet är 1.
 • Marginalerna är 20 mm.
 • Texten justeras till vänster.
 • Använd inte styckeindrag.
 • Texten i tabeller och bilder måste vara minst 10 pt.
 • Skriv texten i en kolumn.
 • Källförteckningen räknas med i forskningsplanens längd. Textstorleken i källförteckningen är 10 pt.
 • Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex. (namn, årtal) eller [nummer]. Du får inte använda fotnoter.
 • Maximistorlek för ansökans pdf-bilagor är 50 MB.

Anvisningarna och strukturen bör följas för att säkerställa att de sökande behandlas lika. Ansökan kan inte lämnas in om systemet upptäcker ett fel i planens rubriker, konfigurationer eller struktur.

Skriv verksamhetsplanen på vår mall.

 • Du får inte ändra eller radera rubrikerna. Vid behov kan du lägga till mellanrubriker på nivå 3.
 • De tekniska anvisningarna om hur du fyller i planskissen finns på vår webbplats under E-tjänstens anvisningar

Börja med följande uppgifter:

Forskningsinfrastrukturens namn:

 • i samma form som finns i rullgardinsmenyn i e-tjänsten eller i fältet Övrig

Namn på internationell forskningsinfrastruktur:

 • endast om infrastrukturen som ansöker om plats på färdplanen är en nationell nod i en internationell forskningsinfrastruktur där Finland är medlem

Forskningsinfrastrukturens livscykelfas:

 • (a) planering/konstruktion/implementering eller (b) drift/nedmontering
 • När du skriver verksamhetsplanen ska du ta hänsyn till kraven för livscykelfasen.

Sökande organisation (ledande organisation)

Andra medverkande forskningsorganisationer (konsortieparter)

Namn på forskningsinfrastrukturens direktör

Namn på eventuell vice direktör

Forskningsinfrastrukturens webbplats

 

1          Forskningsinfrastrukturens vetenskapliga betydelse

1.1         Forskningsinfrastrukturens vetenskapliga betydelse och dess roll i forskningslandskapet

Beskriv forskningsinfrastrukturens betydelse för främjandet av forskningens kvalitet, förnyelse och konkurrenskraft nationellt och internationellt sett. Vilken forskning tjänar infrastrukturen? Vad är dess vision?

 • Vilken roll spelar infrastrukturen i Finlands infrastruktur- och forskningslandskap? Hur stärker infrastrukturen det befintliga nationella och internationella forskningsinfrastruktur- och forskningslandskapet? Vilka synergier finns med andra infrastrukturaktörer?
 • Hur är infrastrukturen eller kommer infrastrukturen att vara kopplad till infrastruktur- och forskningslandskapet internationellt sett?
 • Hur mycket vetenskaplig produktion kommer infrastrukturen att ha varje år, t.ex. publikationer per år 2019–2023?
 • Hur har infrastrukturen bidragit till utvecklingen av disciplinen och vetenskapliga genombrott?
 • Beakta infrastrukturens livscykelfas i ditt svar.

1.2         Ansvarsfull vetenskap: Forskningsetik, jämställdhet och likabehandling

Hur beaktas principerna för god vetenskaplig praxis och god förvaltning i infrastrukturens verksamhet? Läs mer i Akademins forskningsetiska anvisningar.

Hur beaktar och genomför forskningsinfrastrukturen jämställdhet i sin verksamhet? Läs mer i Akademins anvisningar om jämställdhet och likabehandling.

2          Omfattande och mångsidigt genomslag

2.1         Mångsidigt genomslag

Vilket samhälleligt genomslag utanför forskarsamhället eftersträvas med forskningsinfrastrukturen? Beskriv forskningsinfrastrukturens förväntade/realiserade öppenhet utanför forskarsamhället, samhälleliga mervärde och genomslag. Beskriv t.ex. följande:

 • inverkan på näringslivet, samhället och sysselsättningen samt kontakter med företagsverksamhet och nya affärsinitiativ
 • inverkan på kompetens- och innovationsekosystem

Hur stöder forskningsinfrastrukturen ekosystemet för forskning, utveckling och innovation (FUI) som helhet? Hur bidrar infrastrukturen och dess nätverk till det internationella FUI-samarbetet?

Beakta infrastrukturens livscykelfas i ditt svar. Du kan till exempel beskriva genomslagsrutterna ur näringslivets, den offentliga sektorns, sysselsättningens eller företagssamarbetets synvinkel.

Hur har genomslagsmålen diskuterats och överenskommits med berörda parter?

Beskriv indikatorerna för genomslag och hur de kommer att övervakas (för forskningsinfrastrukturer i driftsfasen) eller planeras (för forskningsinfrastrukturer i planerings- eller byggfasen).

Hur många nya teknologier kommer att skapas genom infrastrukturen?

2.2         Den gröna övergången och hållbar utveckling

Vilka konkreta åtgärder vidtar forskningsinfrastrukturen för att uppnå målet om koldioxidneutralitet? Har forskningsinfrastrukturen uppskattat eller planerat att uppskatta sitt eget koldioxidavtryck? Om den har, hur har det genomförts och vilka resultat har det gett?

Beskriv kort hur forskningsinfrastrukturen utöver den gröna övergången kan främja ett eller flera av de 17 målen för hållbar utveckling, antingen genom sin verksamhet eller med sina tjänster. Hur följer den upp att målen förverkligas? Läs mer: Akademins anvisningar om hållbar utveckling.

3          Forskningsinfrastrukturens operativa verksamhet

3.1         Forskningsinfrastrukturens livscykelfas

Beskriv närmare den livscykelkategori du valt (a eller b). Beskriv t.ex. följande:

a: planering/konstruktion/implementering

 • Är forskningsinfrastrukturen i planerings-, konstruktions- eller implementeringsfasen?
 • Vilket arbete krävs innan forskningsinfrastrukturen går in i driftsfasen (tidsplan för byggandet och planerat startdatum, när tjänster kan tillhandahållas)?

b: drift/nedmontering

 • Hur länge har forskningsinfrastrukturen varit i drift och hur länge planeras den att fortsätta?
 • Har forskningsinfrastrukturen eller dess delar en avvecklingsplan (exit plan)?

Vilka delar av infrastrukturhelheten kräver uppdatering och/eller utveckling före år 2030?

3.2         Forskningsinfrastrukturens tjänster och deras användning

Beskriv vilka tjänster som forskningsinfrastrukturen tillhandahåller nu och i framtiden? Hur är utvecklingen av tjänster kopplad till infrastrukturens vision?

Definiera användaren av forskningsinfrastrukturen (t.ex. person, forskargrupp, organisation, annan enhet) och hur deras antal kommer att övervakas. Vilka är de viktigaste användarna eller användargrupperna?

Vad är forskningsinfrastrukturens nuvarande och planerade genomsnittliga antal användare per år samt utnyttjandegraden? Hur och i vilken utsträckning använder den privata sektorn, inklusive företag, forskningsinfrastrukturen?

Hur utbildar infrastrukturen nya talanger? Berätta hur forskningsinfrastrukturen planerar att utöka dess användning och användarkrets. Hur kommer den gemensamma användningen av infrastrukturen tillsammans med icke-forskningsaktörer att främjas?

Beskriv forskningsinfrastrukturens användningspolitik och tjänstemodeller. Berätta var information om möjligheterna att utnyttja forskningsinfrastrukturen finns. Finns det några avgifter för användningen? Finns det möjlighet till fjärråtkomst? (Obs! Fri tillgång innebär inte att användningen är avgiftsfri.) Finns det några begränsningar för användningen av forskningsinfrastrukturen, t.ex. endast för forskningsändamål, internt bruk eller någon annan begränsning? Finns det några villkor, såsom att klara en vetenskaplig urvalsprocess, utvärdering av forskningsplanen eller andra villkor? Hur hanteras beviljandet av användningsrätt?

Hur främjas öppen tillgång till forskningsinfrastrukturen på nationell eller internationell nivå?

3.3         Ägarskap och organisation

Vilken eller vilka organisationer äger forskningsinfrastrukturen och är involverade i dess drift och tillhandahållande av tjänster? Beskriv kortfattat den organisatoriska strukturen för infrastrukturen i Finland, inklusive ledningen, värdorganisationerna och deras roller och ansvarsområden? Hur fördelas arbetet mellan de olika enheterna?

Är forskningsinfrastrukturen en juridisk person? Hur kommer dess verksamhet och den forskning den möjliggör att anpassas till värdorganisationernas strategier? Om det rör sig om ett konsortium, finns det några avtal mellan värdarna, t.ex. om arbetsfördelning eller ägande? Hur har man kommit överens om eller kommer man att komma överens om roller och engagemang mellan organisationer? Beakta infrastrukturens livscykelfas i ditt svar.

3.4         Forskningsinfrastrukturens expertis

Vad är forskningsinfrastrukturens direktörs och nyckelpersoners kompetens i fråga om infrastrukturens verksamhet? Uppskatta hur stor andel av dem (i procent) som har en fast anställning (tillsvidareanställning)?

Hur stöder kvalifikationerna hos den övriga personalen infrastrukturens verksamhet? Hur stor är andelen tillsvidareanställda bland övrig personal?

Vilka kompetensbehov har infrastrukturpersonalen i förhållande till var den befinner sig i sin livscykel? Vilka färdigheter kommer infrastrukturen att behöva i framtiden? Finns det en plan för att utveckla personalens kompetens? Vilka karriärmöjligheter finns det för infrastrukturpersonalen? Erbjuder man för närvarande, eller planerar man att i framtiden erbjuda, arbetsrotation eller andra former av stöd som är relevanta för deras arbetsuppgifter?

3.5         Riskhanteringsplan

Vilka är de kritiska punkterna för en framgångsrik drift av forskningsinfrastrukturen i dess nuvarande och eventuella framtida livscykelfas, och alternativa sätt att driva verksamheten? Redogör kort för forskningsinfrastrukturens riskhanteringsplan.

3.6         Digitalisering och data

Beskriv forskningsinfrastrukturens datahanteringspolicy i en separat bilaga.

Hur beaktar forskningsinfrastrukturen i sin verksamhet de ändringsbehov som digitaliseringen och dataintensiteten medför?

Hur upprätthåller infrastrukturen datasäkerheten (skyddar digital information från förvanskning, stöld eller obehörig åtkomst) under hela dess livscykel?

Förklara hur infrastrukturen är kopplad till EOSC (European Open Science Cloud).

4          Beskrivning av utvecklingsprojektet (finansieringen söks i andra steget)

Beskriv kort det utvecklingsprojekt för vilket finansiering söks, om ansökan går vidare till det andra steget. Projektet beskrivs mer detaljerat i andra stegets finansieringsansökan.

Vilka delar av infrastrukturhelheten kräver uppdatering och/eller utveckling före år 2030? Varför? Hur kommer projektet att bidra till infrastrukturens strategi och utveckla dess verksamhet och tjänster? Hur passar utvecklingsprojektet in i infrastrukturens livscykelfas och vision?

Vilka är de viktigaste åtgärderna och aktiviteterna som ingår i utvecklingsprojektet? Uppskatta hur mycket pengar som behövs.

Källförteckning

Ange vilka källor som använts i denna verksamhetsplan.

Källförteckningen räknas med i verksamhetsplanens längd.

Textstorleken i källförteckningen är 10 pt. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex. (namn, årtal) eller [nummer]. Du får inte använda fotnoter.

Har du frågor eller synpunkter?