FIRI2024 Tutkimusinfrastruktuurien tiekarttahaku, 1. vaihe: Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartta 2025–2028

Yleiset toimintasuunnitelman ohjeet

Toimintasuunnitelma jätetään PDF-liitteenä verkkoasioinnissa Toimintasuunnitelma-välilehdellä. Lue hakuilmoitus huolellisesti ja tutustu arviointiohjeeseen ja -lomakkeeseen ennen kuin alat kirjoittaa toimintasuunnitelmaa.

 • Toimintasuunnitelman pituus on enintään 20 sivua
 • Paperikoko on A4
 • Fontti on Calibri/Carlito 12 pt
 • Riviväli on 1
 • Marginaalit ovat 20 mm
 • Tekstin tasaus on vasemmalle
 • Kappaleiden sisennystä ei saa käyttää
 • Taulukoiden ja kuvien fonttien koko on oltava vähintään 10 pt
 • Teksti kirjoitetaan yksipalstaisena
 • Lähdeluettelo sisältyy toimintasuunnitelman pituuteen. Lähdeluettelon fontti on 10 pt
 • Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin esim. (tekijä, vuosiluku) tai [numero]. Sivun alaviitteitä ei saa käyttää.
 • Hakemukseen liitettävän PDF-liitteen enimmäiskoko on 50 MB

Hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi annettuja ohjeita ja rakennetta tulee noudattaa. Hakemusta ei voi jättää, jos järjestelmä havaitsee virheen otsikoinnissa, sivumäärityksissä tai rakenteessa.

Toimintasuunnitelma kirjoitetaan mallipohjalle.

 • Annettua otsikointia ei saa muuttaa eikä poistaa. Voit tarvittaessa lisätä kolmannen tason väliotsikoita.

Teknisestä toteutuksesta on tarkemmat ohjeet verkkosivulla kohdassa: Verkkoasioinnin ohjeet.

Aloita toimintasuunnitelma kertomalla seuraavat asiat:

Tutkimusinfrastruktuurin nimi:

 • samassa muodossa kuin verkkoasioinnin pudotusvalikosta poimittu tutkimusinfrastruktuurin nimi tai kohtaan ”muu” kirjoitettu nimi

Kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin nimi:

 • vain mikäli tiekartalle hakeva tutkimusinfrastruktuuri toimii kansallisena noodina kansainvälisessä tutkimusinfrastruktuurissa, jonka jäsen Suomi on

Tutkimusinfrastruktuurin elinkaaren vaihe:

 • (a) suunnittelu/rakennus/käynnistys tai (b) toiminta/purkaminen.
 • Huomioi elinkaaren vaiheelle asetetut vaatimukset toimintasuunnitelmaa kirjoittaessasi.

Hakijaorganisaatio (johtajaorganisaatio):

Muut mukana olevat tutkimusorganisaatiot (konsortion osapuolet):

Tutkimusinfrastruktuurin johtajan nimi:

Tutkimusinfrastruktuurin mahdollisen varajohtajan nimi:

Tutkimusinfrastruktuurin verkkosivu:

1          Tutkimusinfrastruktuurin tieteellinen merkittävyys

1.1         Tutkimusinfrastruktuurin tieteellinen merkitys ja rooli tutkimuskentässä

Kuvaile tutkimusinfrastruktuurin merkittävyyttä tutkimuksen laadun, uudistumisen ja kilpailukyvyn edistämisessä kansallisesti ja kansainvälisesti. Mitä tutkimusta infrastruktuuri palvelee? Mikä on sen visio?

 • Millainen rooli infrastruktuurilla on Suomen infrastruktuuri- ja tutkimuskentässä? Kuinka infrastruktuuri vahvistaa olemassa olevaa kansallista ja kansainvälistä tutkimusinfrastruktuuri- ja tutkimuskenttää? Millaisia synergioita näette muiden infrastruktuuritoimijoiden kanssa?
 • Miten tutkimusinfrastruktuuri kytkeytyy, tai tulee kytkeytymään, kansainväliseen infrastruktuuri- ja tutkimuskenttään?
 • Kuinka paljon tieteellisiä tuotoksia infrastruktuurin avulla tuotetaan vuosittain, esimerkiksi julkaisuja per vuosi 2019–2023?
 • Miten infrastruktuuri on vaikuttanut ao. tieteenalan kehitykseen ja tieteellisiin läpimurtoihin?
 • Huomioi infrastruktuurin elinkaaren vaihe vastauksessa.

1.2         Vastuullinen tiede: Tutkimuseettiset kysymykset, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Miten tutkimusinfrastruktuuritoiminnassa huomioidaan hyvän tieteellisen käytännön ohjeet ja hyvän hallinnon periaatteet? Lue lisää aiheesta: Eettiset näkökulmat - Suomen Akatemia.

Miten tutkimusinfrastruktuuri huomioivat ja toteuttavat toiminnassaan tasa-arvoa? Lue lisää aiheesta: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus - Suomen Akatemia.

2          Laaja ja monimuotoinen vaikuttavuus

2.1         Monimuotoinen vaikuttavuus

Mitä tiedeyhteisön ulkopuolista yhteiskunnallista vaikuttavuutta tutkimusinfrastruktuurilla tavoitellaan? Kerro tutkimusinfrastruktuurin odotetusta/toteutuneesta tiedeyhteisön ulkopuolelle ulottuvasta avoimuudesta ja yhteiskunnallisesta lisäarvosta ja vaikuttavuudesta, muun muassa:

 • vaikutuksista elinkeinoelämälle, yhteiskunnalle ja työllistymiseen sekä yhteyksistä yritystoimintaan ja uusiin liiketoiminta-aloitteisiin
 • vaikutuksia osaamis- tai innovaatioekosysteemien toimintaan

Miten tutkimusinfrastruktuuri tukee tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -ekosysteemiä kokonaisuutena? Miten infrastruktuuri ja sen verkostot lisäävät kansainvälistä TKI-yhteistyötä?

Huomioi tutkimusinfrastruktuurin elinkaaren vaihe vastauksessasi. Voit esimerkiksi kuvata tutkimusinfrastruktuurin vaikuttavuuspolkua elinkeinoelämän, julkisen sektorin, työllistymisen tai yritysyhteistyön näkökulmasta.

Millä tavalla vaikuttavuuden tavoitteista on keskusteltu ja sovittu sidosryhmien kanssa?

Kuvaa vaikuttavuuden indikaattorit ja niiden monitorointi (operatiivisessa vaiheessa olevat tutkimusinfrastruktuurit) tai suunnitelma näistä (suunnittelu- tai rakentamisvaiheessa olevat tutkimusinfrastruktuurit).

Kuinka paljon uusia teknologioita infrastruktuurin avulla syntyy?

2.2         Vihreä siirtymä ja kestävä kehitys

Kerro mitä konkreettisia toimia tutkimusinfrastruktuurilla on sen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Onko tutkimusinfrastruktuuri arvioinut tai suunnitellut arvioivansa omaa hiilijalanjälkeään? Jos se tehty, miten se on toteutettu ja mitkä ovat sen tulokset?

Kuvaa lyhyesti, miten tutkimusinfrastruktuuri voi vihreän siirtymän lisäksi edistää yhtä tai useampaa kestävän kehityksen 17 tavoitetta joko toiminnassaan tai palveluillaan. Miten se seuraa tavoitteiden toteutumista? Lue lisää aiheesta: Kestävä kehitys - Suomen Akatemia.

3          Tutkimusinfrastruktuurin operatiivinen toiminta

3.1         Tutkimusinfrastruktuurin elinkaaren vaihe

Kuvaile tarkemmin valitsemaanne elinkaarikategoriaa (a) tai (b). Kerro esimerkiksi

(a) suunnittelu/rakennus/käynnistys

 • Onko tutkimusinfrastruktuuri suunnittelu-, rakennus- vai käynnistysvaiheessa?
 • Mitä työvaiheita edellytetään, ennen kuin tutkimusinfrastruktuuri siirtyy toimintavaiheeseen (rakentamisaikataulu, ja suunniteltu toiminnan aloittamisajankohta, milloin palveluita voidaan tarjota)?

(b) toiminta/purkaminen

 • Miten kauan tutkimusinfrastruktuuri on ollut toiminnassa ja sen toimintaa on ajateltu jatkettavan?
 • Onko tutkimusinfrastruktuurille tai sen osille olemassa exit-suunnitelmaa?

Mitkä tutkimusinfrastruktuurikokonaisuuden osat vaativat päivittämistä ja/tai kehittämistä vuoteen 2030 mennessä?

3.2         Tutkimusinfrastruktuurin tarjoamat palvelut ja käyttö

Kuvaile mitä palveluja tutkimusinfrastruktuuri tarjoaa nyt ja tulevaisuudessa? Miten palveluiden kehitys kytkeytyy infrastruktuurin visioon?

Määrittele tutkimusinfrastruktuurin käyttäjä (esim. henkilö, tutkimusryhmä, organisaatio, muu yksikkö) ja se, miten heidän määräänsä seurataan? Mitkä ovat keskeisimmät käyttäjät tai käyttäjäryhmät?

Mikä on tutkimusinfrastruktuurin tämänhetkinen ja suunniteltu keskimääräinen käyttäjämäärä per vuosi ja käyttöaste? Miten ja kuinka paljon yksityinen sektori, mm. yritykset, käyttää tutkimusinfrastruktuuria?

Miten infrastruktuuri kouluttaa uusia osaajia? Kerro, miten käyttöä ja käyttäjäkuntaa pyritään laajentamaan. Miten infrastruktuurin yhteiskäyttöä muiden kuin tutkimussektorin toimijoiden kanssa edistetään?

Kuvaa tutkimusinfrastruktuurin käyttöpolitiikka ja palvelumallit. Kerro, missä tieto tutkimusinfrastruktuurin käyttömahdollisuuksista on saatavilla. Peritäänkö käytöstä maksuja? Onko olemassa etäkäyttömahdollisuus? (Huom. vapaa pääsy ei tarkoita, että käyttö olisi maksutonta.) Onko tutkimusinfrastruktuurin käytölle rajoituksia, kuten käyttö vain tutkimuskäyttöön, sisäiseen käyttöön tai jokin muu rajaus? Onko käytölle ehtoja, kuten tieteellisen valintaprosessin läpäisyä, tutkimussuunnitelman arviointia tai muita ehtoja? Miten käyttöoikeuden myöntämistä hallinnoidaan?

Miten tutkimusinfrastruktuurin avointa käyttöä pyritään lisäämään kansallisesti tai kansainvälisesti?

3.3         Tutkimusinfrastruktuurin omistajuus ja organisaatiorakenne

Mikä tai mitkä organisaatiot omistavat tutkimusinfrastruktuurin ja osallistuvat sen toimintaan ja palveluiden tarjoamiseen? Kuvaa lyhyesti infrastruktuurin organisaatiorakenne Suomessa, mukaan lukien johtaminen, isäntäorganisaatiot sekä niiden roolit ja tehtävät? Kuinka työ jakautuu eri toiminnallisten yksiköiden välillä?

Onko tutkimusinfrastruktuurilla oikeushenkilömuoto? Miten sen toiminta ja mahdollistama tutkimus sovitetaan yhteen isännöivien organisaatioiden strategioiden kanssa? Jos kyseessä on konsortio, onko isäntien välille tehty sopimuksia esim. työnjaon tai omistajuuden osalta? Miten rooleista on sovittu tai aiotaan sopia ja sitoutuminen varmistaa organisaatioiden kesken? Huomioi vastauksessa infrastruktuurin elinkaaren vaihe.

3.4         Tutkimusinfrastruktuurin osaaminen

Mikä on tutkimusinfrastruktuurin johtajan ja avainhenkilöiden pätevyys tutkimusinfrastruktuurin toiminnan kannalta? Anna arvio siitä, kuinka suuri osa heistä (prosentuaalisesti) työskentelee vakituisessa (toistaiseksi voimassa olevassa) työsuhteessa?

Miten muun tutkimusinfrastruktuurin henkilöstön pätevyys tukee infrastruktuurin toimintaa? Mikä on vakituisten (toistaiseksi voimassa olevien) työsuhteiden osuus muun henkilöstön joukossa?

Mitkä ovat infrastruktuurin henkilöstön osaamistarpeet suhteessa siihen, missä elinkaaren vaiheessa se on. Mitä osaamista infrastruktuuri tarvitsee tulevaisuudessa? Onko olemassa suunnitelma henkilöstön osaamisen kehittämiseksi? Millaisia urapolkuja on tarjolla infrastruktuurin henkilöstölle? Tarjotaanko henkilöstölle tällä hetkellä tai onko suunnitteilla tarjota tulevaisuudessa työnkiertoa tai muita tukimuotoja, jotka ovat olennaisia heidän tehtäviensä kannalta?

3.5         Tutkimusinfrastruktuurin riskienhallintasuunnitelma

Mitkä ovat tutkimusinfrastruktuurin toiminnan onnistumisen kannalta kriittiset kohdat sen nykyisessä ja mahdollisesti tulevassa elinkaaren vaiheessa, ja vaihtoehtoiset toteutustavat? Esitä lyhyesti tutkimusinfrastruktuurin riskienhallintasuunnitelma.

3.6         Digitaalisuus ja data

Tutkimusinfrastruktuurin aineistonhallintapolitiikka pyydetään kuvaamaan erillisessä liitteessä

Kerro miten tutkimusinfrastruktuurin toiminnassa huomioidaan digitaalisuuden ja dataintensiivisyyden kasvun luomat muutostarpeet?

Miten infrastruktuuri pitää huolta tietoturvasta (digitaalisen tiedon suojaamisesta korruptiolta, varkaudelta tai luvattomalta pääsyltä) koko elinkaarensa ajan?

Kerro miten infrastruktuuri liittyy EOSC:iin (European Open Science Cloud).

4          Kehittämishankkeen kuvaus (rahoitus haetaan 2. vaiheessa)

Kuvaile lyhyesti kehityshanke, jolle haetaan rahoitusta, mikäli hakemus etenee toiseen vaiheeseen. Hanke kuvataan yksityiskohtaisemmin toisen vaiheen rahoitushakemuksessa.

Kerro mitkä tutkimusinfrastruktuurikokonaisuuden osat vaativat päivittämistä ja/tai kehittämistä vuoteen 2030 mennessä ja miksi? Miten hanke edistää infrastruktuurin strategiaa ja kehittää sen toimintaa ja palveluita? Miten kehittämishanke nivoutuu infrastruktuurin elinkaaren vaiheeseen ja visioon?

Mitä toimenpiteitä ja rakentamista kehittämishanke pääpiirteissään sisältää? Arvioi paljonko rahaa tarvitaan.

Lähdeluettelo

Listaa tähän toimintasuunnitelmassa käytetyt lähteet.

Lähdeluettelo sisältyy toimintasuunnitelman pituuteen.

Lähdeluettelon fontti on 10 pt. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin esim. (tekijä, vuosiluku) tai [numero]. Sivun alaviitteitä ei saa käyttää.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?