Interaktions- och genomslagsplan: Från idéer till lösningar – finansiering för nyttiggörande av forskning

Denna struktur gäller interaktions- och genomslagsplanen i ansökan om finansiering för nyttiggörande av forskning (Från idéer till lösningar).

Interaktions- och genomslagsplanen lämnas in som en pdf-bilaga på en skild flik i e-tjänsten. Läs noga utlysningstexten och bekanta dig med bedömningsanvisningarna och -blanketten innan du börjar skriva planen.

Planens maximilängd är åtta sidor (nio sidor för konsortieansökningar) inklusive källförteckningen (typsnittet är Calibri/Carlito 12 pt). Planen behöver inte ha en pärm. Pappersstorlek är A4. Typsnittet är Calibri/Carlito, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1 och marginaler 20 mm. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex. (namn, årtal) eller [nummer]. Du får inte använda fotnoter. Källförteckningen ingår i interaktions- och genomslagsplanen och räknas därmed med i planens totala längd.

Det lönar sig att beakta att planen bedöms av finländska och utländska experter från olika branscher och vetenskapliga discipliner. Därför ska planen skrivas på engelska. Följ den givna strukturen och ändra inte huvudrubrikerna. Ansvarsfull vetenskap (forskningsetik, öppen vetenskap, jämställdhet och likabehandling, hållbar utveckling) bör betraktas som en övergripande fråga när du förbereder din ansökan.

Anvisningarna och strukturen bör följas för att säkerställa att de sökande behandlas lika. Ansökan kan inte lämnas in om systemet upptäcker ett fel i planens konfigurationer eller struktur.

Interaktions- och genomslagsplanens struktur:

Använd mallen

1 Grundtanken bakom projektet

 • Beskriv hur projektet bygger vidare på forskningsresultaten från en pågående spetsforskningsenhet eller ett pågående flaggskeppsprojekt.
 • Beskriv hur projektet främjar forskningens nyttiggörande.
 • Beskriv och motivera vilken typ av kommersialisering eller annat samhälleligt genomslag som projektet ämnar uppnå.
 • Beskriv hur projektet kommer att ta steget mot kommersialisering eller annat samhälleligt genomslag, inklusive användargrupper och -nätverk.

2 Interaktion och genomslag: genomförande

 • Beskriv och motivera interaktions- och genomslagsmålen
 • Beskriv interaktions- och genomslagsåtgärderna (t.ex. metoder, kanaler och tidpunkt, inklusive t.ex. planerade kommunikationsaktiviteter och möjliga metoder för deltagande samskapande).
 • Beskriv samarbetsnätverk, intressenter, användarnätverk och användargrupper samt informationsbehov. Beskriv och motivera det planerade samarbetets nyhetsvärde och innovativitet.
 • Beskriv de förväntade kort- och långsiktiga effekterna och genomslaget och hur dessa följs (t.ex. indikatorer för genomslaget och uppföljningen).

3 Genomförande

 • Beskrivning och tidsplan för genomförandet av projektet, t.ex. beskrivning av de resurser och det forskningsmaterial som används, kritiska punkter för projektets framgång och alternativa sätt att genomföra projektet
 • Ansvarsområden och nyckelkompetenser för de personer som deltar i projektet, samt projektledning och arbetsfördelning
 • Beskrivning av kostnaderna för interaktions- och genomslagsåtgärder, inklusive personal
 • Med projektet förknippade frågor som rör ansvarsfull vetenskap, såsom etiska frågor relaterade till projektets ämne, metoder och material, eventuella forskningstillstånd och hur man ansöker om dem, samt frågor relaterade till immateriella rättigheter
 • Konsortiets mervärde (gäller konsortieansökningar)

4 Källförteckning

Har du frågor eller synpunkter?