Ideat ratkaisuiksi -tutkimuksen hyödyntämisen rahoitushaku: vuorovaikutus- ja vaikuttavuussuunnitelma

Tätä rakennetta noudatetaan haettaessa Ideat ratkaisuiksi -tutkimuksen hyödyntämisen rahoitusta.

Vuorovaikutus- ja vaikuttavuussuunnitelma jätetään PDF-liitteenä verkkoasioinnissa Vuorovaikutus- ja vaikuttavuussuunnitelma -välilehdellä. Lue hakuilmoitus huolellisesti ja tutustu arviointiohjeeseen ja -lomakkeeseen ennen kuin alat kirjoittaa suunnitelmaa.

Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman enimmäispituus on 8 (konsortiolle 9) sivua (Calibri/Carlito 12 pt) sisältäen lähdeluettelon. Suunnitelmaan ei tarvita kansilehteä. Paperikoko on A4. Fontti on Calibri/Carlito 12 pt, riviväli 1 ja marginaalit 20 mm. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin esim. (tekijä, vuosiluku) tai [numero]. Sivun alaviitteitä ei saa käyttää. Lähdeluettelo sisältyy vuorovaikutus- ja vaikuttavuussuunnitelmaan ja lasketaan siten suunnitelman kokonaispituuteen mukaan.

Vuorovaikutus- ja vaikuttavuussuunnitelmaa laadittaessa on hyvä ottaa huomioon, että sitä arvioivat eri toimi- ja tieteenaloilta tulevat kotimaiset ja ulkomaiset asiantuntijat. Siten vuorovaikutus- ja vaikuttavuussuunnitelma laaditaan englanniksi. Suunnitelman tulee noudattaa annettua jäsennystä, eikä pääotsikoita saa muuttaa. Vastuullinen tiede (tutkimusetiikka, avoin tiede, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, kestävä kehitys) tulee huomioida läpileikkaavana kokonaisuutena hakemusta laadittaessa. Hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi annettuja ohjeita ja rakennetta tulee noudattaa. Hakemusta ei voi jättää, jos järjestelmä havaitsee virheen sivumäärityksissä tai rakenteessa.

Hakemuksen vuorovaikutus- ja vaikuttavuussuunnitelman sivurakenne:

Käytä mallipohjaa

1. Hankkeen ydinajatus

 • Kuvaa miten hanke perustuu käynnissä olevaan huippuyksikkö- tai lippulaivahankkeen tutkimustuloksiin
 • Kuvaa miten hanke edistää tutkimuksen hyödyntämistä
 • Kuvaa ja perustele millaista kaupallistamista tai muuta yhteiskunnallista vaikuttavuutta hankkeessa tavoitellaan
 • Kuvaa miten hankkeessa edetään kohti kaupallistamista tai muuta yhteiskunnallista vaikuttavuutta, sis. hyödyntäjäryhmät ja -verkostot

2. Vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden toteutus

 • Vuorovaikutus- ja vaikuttavuustavoitteiden kuvaus ja perustelu
 • Vuorovaikutus- ja vaikuttavuustoimien kuvaus (esim. tavat, kanavat ja ajoitus sisältäen mm. suunnitellut viestintätoimet ja mahdolliset osallistavat yhteiskehittämisen menetelmät)
 • Kuvaa yhteistyöverkostot, sidosryhmät, hyödyntäjäverkostot ja -ryhmät ja tiedon tarpeet. Kuvaa ja perustele suunnitellun yhteistyön uutuusarvo ja innovatiivisuus.
 • Odotettavissa oleva lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset ja vaikuttavuus ja niiden seuranta (esim. vaikuttavuuden ja sen seurannan indikaattorit)

3. Hankkeen toteutus

 • Hankkeen toteutuksen kuvaus ja aikataulu esim. käytettyjen resurssien ja tutkimusaineistojen kuvaus, sekä hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset kohdat ja vaihtoehtoiset toteutustavat
 • Hankkeessa mukana olevien henkilöiden vastuut ja hankkeen kannalta keskeinen osaaminen sekä hankkeen johtaminen ja työnjako
 • Vuorovaikutus- ja vaikuttavuustoiminnasta syntyvien kustannusten kuvaus ml. henkilöstö
 • Hankkeeseen liittyvät vastuullisen tieteen kysymykset kuten hankkeen aiheeseen, menetelmiin ja aineistoihin liittyvät eettiset kysymykset, mahdolliset tutkimusluvat ja niiden hakeminen, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvät kysymykset
 • Konsortion tuoma lisäarvo (mikäli konsortiohakemus)

4. Lähdeluettelo

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?