Forskningsplanens struktur: utlysning av medel för att inbjuda forskare från Ukraina till Finland, hösten 2023

Denna struktur för forskningsplanen gäller mobilitetsansökningar där man inbjuder forskare från Ukraina till Finland.

Forskningsplanen lämnas in som en pdf-bilaga i e-tjänsten. Läs noga utlysningstexten innan du börjar skriva forskningsplanen.

Forskningsplanens längd är högst fem sidor. Typsnittet är Calibri/Carlito, storlek 12 pt, radavstånd 1 och marginaler 20 mm. Pappersstorlek är A4. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex.: (namn, årtal eller [nummer]). Du får inte använda fotnoter. Källförteckningen är en del av forskningsplanen och den räknas med i sidantalet. Textstorleken i källförteckningen är 10 pt.

Anvisningarna och strukturen bör följas för att säkerställa att de sökande behandlas lika.

1. Presentation av forskningsprojektet

1.1 Beskriv det forskningsprojekt till vilket den inbjudna forskarens arbete fogas eller har fogats:

  • syften och mål
  • tidtabell för genomförande

1.2 Berätta i stora drag hur projektets basfinansiering har ordnats eller kommer att ordnas (finansieringskälla och beviljad/ansökt summa eller summa som ska ansökas). Observera att Akademins mobilitetsfinansiering inte är avsedd för forskningskostnader, konferensresor eller löner, utan för besökets rese- och levnadskostnader i Finland.

2. Mobilitetsplan och specificering av den finansiering som söks

2.1 Uppge en mobilitetsplan:

  • Berätta var den inbjudna forskaren för närvarande befinner sig, hur långt den nuvarande finansieringen sträcker sig och under vilken period (t.ex. 12 månader fr.o.m. sommaren 2024) den inbjudna forskaren förväntas vara i Finland. Ange besökstiden också på fliken Mobilitet (Mobility) i e-tjänsten.

2.2 Specificera och motivera den finansiering som söks från Akademin:

  • Specificera resekostnadernas andel och levnadskostnadernas andel och berätta vad de ansökta beloppen grundar sig på (t.ex. den egna organisationens resereglemente). Forskningsplatsen kan ge hela eller delar av finansieringen till den inbjudna personen i form av ett stipendium, beroende på forskningsplatsens praxis). Om du ansöker om finansiering också för logi, försäkringar, eventuella LPA-avgifter och skattepåföljder etc., specificera andelarna. Resekostnaderna kan omfatta resan till Finland om den inbjudna personen inte redan befinner sig i Finland, lokala transportavgifter i Finland och återresa till Ukraina eller ett annat land efter besöket.

3. Sökandens meriter och forskningsmiljö

Beskriv sökanden:

  • viktigaste meriter som forskare
  • roll i integreringen av den inbjudna forskaren i det finländska forskarsamfundet.

4. Den inbjudna forskarens meriter och forskningsmiljö

Beskriv den inbjudna forskaren:

  • forskarkarriärsteg
  • viktigaste meriter som forskare
  • planerad roll i det finländska forskarsamfundet.

Berätta varför forskaren i fråga valdes, varför just Finland är en lämplig plats för forskaren och hur hen ska integreras i det finländska forskarsamfundet.

Uppge det universitet, det forskningsinstitut eller den organisation i Ukraina som den inbjudna personen var 24.2.2022 eller för närvarande är knuten till.

Uppge det universitet, det forskningsinstitut eller den organisation i Ukraina, Finland eller ett annat land där den inbjudna forskare bedrev forskning 24.2.2022.

Har du frågor eller synpunkter?