Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman rakenne – strategisen tutkimuksen aiehakemus

Tätä rakennetta noudatetaan haettaessa STN hanketta aiehakuvaiheessa

Tutkimussuunnitelma jätetään PDF-liitteenä verkkoasioinnissa Tutkimussuunnitelma-välilehdellä. Lue hakuilmoitus huolellisesti ja tutustu arviointiohjeeseen ja -lomakkeeseen ennen kuin alat kirjoittaa tutkimussuunnitelmaa.

Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman pituus on kuusi sivua (Source Sans Pro 12 pt) sisältäen kirjallisuusluettelon. Suunnitelmaan ei tarvita kansilehteä. Paperikoko on A4. Fontti on Source Sans Pro 12 pt, riviväli 1 ja marginaalit 20 mm. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin esim. (tekijä, vuosiluku) tai [numero]. Sivun alaviitteitä ei saa käyttää. Lähdeluettelo sisältyy tutkimussuunnitelmaan ja lasketaan siten tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan.

Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelmaa laadittaessa on hyvä ottaa huomioon, että sitä arvioivat eri toimi- ja tieteenaloilta tulevat kotimaiset ja ulkomaiset asiantuntijat. Siten tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelma laaditaan englanniksi. Suunnitelman tulee noudattaa annettua jäsennystä, eikä otsikoita saa muuttaa. Vastuullinen tiede (tutkimusetiikka, avoin tiede, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, kestävä kehitys) tulee huomioida läpileikkaavana kokonaisuutena aiehakemusta laadittaessa. Hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi annettuja ohjeita ja rakennetta tulee noudattaa. Hakemusta ei voi jättää, jos järjestelmä havaitsee virheen sivumäärityksissä tai rakenteessa.

Otsikointia ei saa muuttaa (käytä mallipohjaa).

1. Hankkeen ydinajatus ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite (noin 2 sivua)

Kuvataan tutkimuksen keskeinen ydinajatus ja hankkeen tarkoitus vastaamalla ohjelmakysymyksiin A-E. Vastauksista tulee käydä yksiselitteisesti ilmi:

 • haaste, johon ratkaisuja haetaan
 • tutkimuksen tieteelliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet
 • odotettavissa oleva yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

2. Tutkimuksen toteuttaminen (noin 2 sivua)

Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman toteutus jaetaan työpaketteihin. Vuorovaikutustyölle suositellaan omaa työpakettia, jonka johtaja toimii koko konsortion vuorovaikutusvastaavana. Myös konsortion johtaminen ja koordinointi voidaan muotoilla työpaketiksi. Työpaketin toteuttamiseen voi osallistua henkilöitä useilta tieteenaloilta ja useista suorituspaikoista. Työpaketilla voi kuitenkin olla vain yksi johtaja. Työpaketit tulee kuvata siten, että niistä käy ilmi hankkeen:

 • teoreettinen tausta ja asemointi tieteelliseen kenttään (vähintään kolme tutkimusalaa); miten konsortio perustelee tutkimustyönsä valinnat; mitä tutkimusta tarvitaan?
 • monitieteisen tutkimuksen toteuttaminen ja hyödyt; miten valittu monitieteellisyys uudistaa aiempaa tutkimusta niin kotimaisessa kuin kansainvälisessäkin kontekstissa?
 • tutkimusmenetelmät ja -asetelmat sekä aineistot; miten konsortio perustelee menetelmälliset valintansa?
 • tutkimuksen toteutus
 • työpakettien liittyminen toisiinsa (konsortion lisäarvon kuvaus) ja työnjako
 • odotettavissa olevat tulokset ja vaikuttavuus
 • miten tutkimussuunnitelma edistää vastuullista tiedettä (tutkimusetiikka, avoin tiede, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, kestävä kehitys)

3. Vuorovaikutus (n. 1 sivu)

Vuorovaikutussuunnitelmassa kuvataan vuorovaikutuksen tavoitteet, keinot, sidosryhmät ja toteuttaminen. Sidosryhmien kuvauksen tulee olla realistinen ja siitä tulee käydä ilmi:

 • keiden kanssa, miksi ja miten konsortio tekee yhteistyötä ratkaisujen löytämiseksi
 • miten vuorovaikutuskumppanit hyötyvät yhteistyöstä.

Lisäksi kuvataan STN-konsortion kompetenssi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseen.

4. STN-konsortion tieteelliset saavutukset ja kompetenssi sekä keskeinen kirjallisuus tai lähdeluettelo (n. 1 sivu)

Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman viimeiselle sivulle kuvataan konsortion johtajan ja työpaketeista vastaavien tutkijoiden ansiot ja kompetenssit sekä suunnitelman kannalta keskeinen kirjallisuus- tai lähdeluettelo.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?