Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelma, strategisen tutkimuksen varsinainen haku

Tätä rakennetta noudatetaan haettaessa STN hanketta varsinaisessa haussa

Tutkimussuunnitelma jätetään PDF-liitteenä verkkoasioinnissa Tutkimussuunnitelma-välilehdellä. Lue hakuilmoitus huolellisesti ja tutustu arviointiohjeeseen ja -lomakkeeseen ennen kuin alat kirjoittaa tutkimussuunnitelmaa.

Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman enimmäispituus on 19 sivua (Source Sans Pro 12 pt) sisältäen kirjallisuusluettelon. Suunnitelmaan ei tarvita kansilehteä. Paperikoko on A4. Fontti on Source Sans Pro 12 pt, riviväli 1 ja marginaalit 20 mm. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin esim. (tekijä, vuosiluku) tai [numero]. Sivun alaviitteitä ei saa käyttää. Lähdeluettelo sisältyy tutkimussuunnitelmaan ja lasketaan siten tutkimussuunnitelman pituuteen mukaan.

Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelmaa laadittaessa on hyvä ottaa huomioon, että sitä arvioivat eri toimi- ja tieteenaloilta tulevat kotimaiset ja ulkomaiset asiantuntijat. Siten tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelma laaditaan englanniksi. Suunnitelman tulee noudattaa annettua jäsennystä, eikä otsikoita saa muuttaa. Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman yhteenvedon enimmäispituus on kaksi sivua ja sen tulee noudattaa suunnitelman rakennetta. Vastuullinen tiede (tutkimusetiikka, avoin tiede, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, kestävä kehitys) tulee huomioida läpileikkaavana kokonaisuutena hakemusta laadittaessa. Hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi annettuja ohjeita ja rakennetta tulee noudattaa. Hakemusta ei voi jättää, jos järjestelmä havaitsee virheen sivumäärityksissä tai rakenteessa.

Varsinaisen hakemuksen Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelman sivurakenne:

Käytä mallipohjaa

Yhteenveto - executive summary

 • Enintään 2 sivua
 • vastuullinen tiede tulee huomioida kokonaisvaltaisesti myös yhteenvedossa

1. Hankkeen ydinajatus ja vastaukset ohjelmakysymyksiin A–E

 • miten hanke vastaa ohjelman tavoitteisiin ja ohjelmakysymyksiin (A–E)
 • mitä uutta tietoa tuotetaan tavoitteiden saavuttamiseksi ja miten sitä hyödynnetään
 • konsortion moni- ja poikkitieteellisen yhteistyön tuottama lisäarvo sekä tarvittaessa perustelu konsortion kokoonpanon muutoksille (muutokset kokoonpanossa edellyttävät aina yhteydenottoa vastaavaan tiedeasiantuntijaan hyvissä ajoin ennen haun sulkeutumista)
 • tavoiteltu yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

2. Tutkimuksen tieteelliset tavoitteet ja niiden perustelut sekä vuorovaikutukselliset tavoitteet

 • tutkimuskysymykset ja hypoteesit
 • aiheeseen liittyvä aikaisempi tutkimus, konsortion asemoituminen kansainväliseen tieteelliseen kenttään
 • teoreettinen taustoitus
 • monitieteisen yhteistyön metodologia
 • odotettavissa olevat tieteelliset tulokset ja mahdollisuus läpimurtoihin
 • konsortion vuorovaikutuksen tavoitteet

3. Tutkimuksen toteuttaminen, tutkimusmenetelmät ja -aineistot työpaketeittain

 • työskentelysuunnitelman kuvaus työpaketeittain, työpakettien liittyminen toisiinsa.
 • valitun monitieteisen lähestymistavan perustelut
 • tutkimusasetelman mahdollistavien aineistojen ja menetelmien esittely
 • monitieteisen menetelmien ja tulosten integrointi
 • tutkimusaiheeseen, menetelmiin ja aineistoihin liittyvät eettiset kysymykset sekä mahdolliset tutkimusluvat ja niiden hakeminen.

4. Vuorovaikutuksen toteuttaminen

 • tutkimustulosten hyödyntämisen kannalta keskeiset toimijat ja tiedon tarpeet
 • vuorovaikutuksen tavat, kanavat ja ajoitus hyödyntäjien kannalta optimaalisesti hankkeen elinkaaren eri vaiheissa
 • median kanssa toimiminen, mukaan lukien sosiaalinen media.

5. Konsortion tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen vastuut ja kompetenssi

 • konsortion johtajan ja työpaketeista vastaavien tutkijoiden ansiot ja kompetenssit
 • kompetenssi monitieteisten menetelmien ja tulosten yhdistämiseen
 • konsortion johtaminen, työnjako ja yhteistyön varmistaminen työpakettien kesken
 • tarvittaessa perustelu sukupuolijakauman epätasaisuudelle sekä keinot tasa-arvon edistämiseksi
 • hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset kohdat ja vaihtoehtoiset toteutustavat.

6. Kansainvälinen yhteistyö ja tutkijaliikkuvuus

 • kansainväliset kytkennät ja yhteistyö
 • suunnitelma mahdollisesta hankkeen toteuttamista tukevasta tutkijaliikkuvuudesta.

7. Konsortion aikataulu ja kustannusarvio

 • tutkimuksen ja vuorovaikutuksen aikataulu
 • konsortion kustannusarvio (sisältäen molemmat rahoituskaudet) ja kustannusten perustelut menolajeittain
 • vuorovaikutustoiminnasta syntyvät kustannukset.

8. Lähdeluettelo

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?