Anvisningar om spetsforskningsenhetsplanen i halvtidsutvärderingen av spetsforskningsenheterna 2018–2025

Spetsforskningsenhetens plan ifylls i Akademins e-tjänst på fliken Spetsforskningsenhetsplan. Planen kan inte inlämnas som en bilaga. Läs noga utlysningstexten innan du börjar skriva planen.

Planen får vara högst sex sidor lång. Typsnittet är Source Sans Pro, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1,15 och marginaler 20 mm. Pappersstorlek är A4. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex. (namn, årtal) eller [nummer]. Du kan inte använda fotnoter. Källförteckningen (högst 1 sida) räknas inte med i sidantalet.

De tekniska anvisningarna finns på vår webbplats under e-tjänstens anvisningar.

1. Uppnådda resultat under perioden 2018–2021, ca 2 sidor

1.1 Beskriv hur spetsforskningsenheten har uppnått sina mål för perioden, hur målen främjar programmets mål i fråga om kvalitet, genomslag och förnyelse samt hur enhetens mervärde har synts i verksamheten under de senaste fyra åren.

2. Plan för perioden 2023–2025, ca 4 sidor

2.1 Beskriv spetsforskningsenhetens ambitiösa mål för resten av perioden, hur de genomförs och hur de är kopplade till varandra. Beskriv också enhetens forskares kompletterande kompetens i förhållande till målen. Beskriv kort enhetens plan för tiden efter finansieringsperiodens slut (exit plan) och värdorganisationernas engagemang enhetens verksamhet under och efter perioden.

3. Källförteckning

  • Uppge vilka källor du har använt i planen.
  • Källförteckningen (högst 1 sida) räknas inte med i sidantalet.
  • Observera att texttypen, fontstorleken och radavståndet i källförteckningen är desamma som i planen överlag.

Har du frågor eller synpunkter?