Forskningsplatsens förbindelse: medlemskap i internationella forskningsinfrastrukturer – medlemsavgifter, för inbjudna sökande

Det här är en utlysning för inbjudna sökande där sökanden och förbindelsegivaren är den forskningsorganisation som samordnar medlemskapet i den internationella forskningsinfrastrukturen. Av tekniska skäl kan samma person inte lämna in ansökan och ge forskningsplatsens förbindelse. Förbindelsegivaren måste vara forskningsorganisationens rektor/vice rektor eller generaldirektör.

Forskningsorganisationen förbinder sig till medlemsavgiftsansökan genom att i e-tjänsten kvittera en separat begäran om förbindelse. Det går till så här:

Sökanden fyller i uppgifterna om förbindelsegivaren på ansökan i nedre kanten av fliken Forskningsplats. Begäran om forskningsplatsens förbindelse skickas som ett e-postmeddelande till förbindelsegivaren efter att ansökningstiden gått ut. Det är viktigt att förbindelsegivarens e-postadress är rätt ifylld och att den är i aktiv användning. Det e-postmeddelande som sänds till förbindelsegivaren innehåller en länk till e-tjänstens inloggningssida. Efter att förbindelsegivaren har loggat in ser hen sina begäran om förbindelse under fliken Förbindelser. Efter att forskningsplatsens representant har läst den elektroniska ansökan och dess bilagor och givit forskningsplatsens förbindelse till projektet får den sökande en bekräftelse per e-post.

Vad innebär forskningsplatsens förbindelse i denna utlysning för inbjudna sökande?

Genom medlemskap i internationella forskningsinfrastrukturer främjas forskningens och utbildningens kvalitet. Medlemskapet skapar en plattform för samarbete inom internationell forskning, utveckling och innovation. Genom medlemskapet stärks även forskningsmiljöns mångsidiga genomslag i hela samhället.

Syftet med förbindelsen är att främja det fulla utnyttjandet av det internationella medlemskapet i forskningsinfrastrukturen och den professionella förvaltningen och samordningen av nationell verksamhet med anknytning till medlemskapet.

Forskningsplatsen förbinder sig till att

  • övervaka att den medlemsavgiftsansökan som lämnas in till Akademin utarbetas och det akademifinansierade projektet genomförs enligt gällande lagstiftning
  • följa Forskningsetiska delegationens anvisningar ”God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland” samt ALLEAs (All European Academies) anvisningar European Code of Conduct for Research Integrity inom internationellt samarbete
  • utan ogrundat dröjsmål underrätta Akademin om domar eller påföljdsavgifter som gäller användning av olaglig arbetskraft
  • iaktta Europeiska unionens eller Förenta nationernas restriktiva ekonomiska och finansiella åtgärder mot Ryssland och Vitryssland som gäller i Europeiska unionen.

Har du frågor eller synpunkter?