Anvisningar: värdorganisationens prioriteringsbilaga

Utlysningen Forskningsinfrastrukturer som samarbetsplattformar: Prioriteringsbilaga till ansökan av universitet eller annan värdorganisation för forskningsinfrastruktur

Anvisning

Sänd prioriteringsbilagan till Akademin

Värdorganisationen kan sända den obligatoriska prioriteringsbilagan till Akademin på önskat sätt

 1. genom att fylla i uppgifterna i denna bilaga och bifoga den till sin ansökan inom utlysningen Forskningsinfrastrukturer som samarbetsplattformar inom utsatt tid

  ELLER

 2. genom att i bilagan meddela att den kommer att sända de uppgifter som efterfrågas i bilagan till Akademin / kommer att komplettera sin ansökan med en ifylld bilaga senast 30.9.2020.

Allmänna principer

 • Med värdorganisation avses ett universitet eller en annan forskningsorganisation med ansvar för en forskningsinfrastruktur en del av den.
 • Alla värdorganisationer som deltar i utlysningen Forskningsinfrastrukturer som samarbetsplattformar skriver en egen prioriteringsbilaga för denna utlysning. Värdorganisationen kan prioritera de forskningsinfrastrukturer som den inkluderat i denna utlysning även i sin motsvarande bilaga till utlysningen Färdplan 2020.
 • Prioriteringsbilagorna bifogas till ansökan och sänds till Akademin senast 30.9.2020.
 • Ansökan är giltig endast om samtliga medverkande värdorganisationer har uppgett den i prioriteringsbilagan till sin egen ansökan.
 • Kommittén för forskningens infrastrukturer beaktar i sina finansieringsbeslut förutom bedömningsutlåtandet och utlysningens mål också forskningsorganisationens prioriteringar.

Genomförande

 • Varje värdorganisation kan göra två listor över de ansökningar som den vill förbinda sig till
  • Lista H (sökande): I den ansvariga sökandens lista uppges de ansökningar för vilka värdorganisationen är ansvarig sökande
  • Lista O (medsökande): I medsökandens lista uppges de ansökningar där värdorganisationen är sökande i egenskap av en part i ett konsortium, men inte som ansvarig sökande
  • Prioriteringen av forskningsinfrastrukturerna behöver inte förklaras i bilagorna. Vid behov begär kommittén för forskningens infrastrukturer motiveringar i efterskott.
 • På båda listorna (O och H) prioriterar värdorganisationen sina ansökningar genom att fördela dem mellan grupperna A, B och C
  • I grupp A placeras de ansökningar som värdorganisationen ger högsta prioritet i utlysningen Forskningsinfrastrukturer som samarbetsplattformar. I grupp A kan högst 30 procent av ansökningarna i listan ingå. Om värdorganisationen har endast ett fåtal ansökningar kan åtminstone en placeras i grupp A.
  • I grupp B placeras de ansökningar som värdorganisationen ger näst högsta prioritet i utlysningen Forskningsinfrastrukturer som samarbetsplattformar. I grupp B kan högst 40 procent av ansökningarna i listan ingå. Om värdorganisationen har endast ett fåtal ansökningar kan åtminstone en placeras i grupp B.
  • I grupp C placeras de ansökningar som värdorganisationen ger tredje högsta prioritet i utlysningen Forskningsinfrastrukturer som samarbetsplattformar.

Modell

Ansvarig sökandes lista (H)

 -
 -

Forskningsinfrastrukturer som   samarbetsplattformar
 
-
 -

Ansökningar i grupp HA

 -
 -

 

 

 -
 -

Ansökningar i grupp HB

 -
 -

 

 

 -
 -

Ansökningar i grupp HC

 -
 -

 

 -
 -

 

Delsökandes lista (O)

 -
 -

Forskningsinfrastrukturer som   samarbetsplattformar
 -
 -

Ansökningar i grupp OA

 -
 -

 

 -
 -

Ansökningar i grupp OB

 -
 -

 

 -
 -

Ansökningar i grupp OC

 -
 - 

 

 -
 -

Har du frågor eller synpunkter?