Suorituspaikan ohjeita

Ohjeet suorituspaikalle on kuvattu kokonaisuudessaan rahoitusehdoissa. Tälle sivulle on koottu tärkeimpiä suorituspaikkaa koskevia ohjeita.

Millä ehdoilla rahoitus myönnetään?

Suomen Akatemian rahoituksen käytössä, maksamisessa ja siihen liittyvässä valvonnassa noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001), rahoitusehtoja sekä päätöksen mahdollisia erityisehtoja.

Akatemian tutkimusrahoitus myönnetään määräajaksi. Akatemian rahoitusehdot ovat samat riippumatta siitä, onko kysymyksessä valtion organisaatio tai valtionavustuksen saaja.

Rahoitusehtoja sovelletaan, kun rahoituksen saajana on tutkimuksen suorituspaikka (valtionavustuksen saaja) tai apurahan saaja. Akatemian tutkimusrahoitus myönnetään suomalaiseen suorituspaikkaan, jollei erityisiä perusteita muulle ole. Tutkimuksen suorituspaikka on hakijan taustaorganisaatio (esimerkiksi yliopisto, tutkimuslaitos tai muu tutkimusorganisaatio). Hankkeen vastuullisella johtajalla tulee olla kiinteät yhteydet Suomeen monivuotisen tutkimushankkeen toteuttamiseksi.

Akatemian rahoituspäätösten rahoitusehdot koskevat sekä tutkimuksen vastuullista johtajaa että tutkimuksen suorituspaikkaa (valtionavustuksen saajaa). Hankkeen toteuttamisesta ja rahoitussuunnitelman noudattamisesta vastaa ensisijaisesti tutkimuksen vastuullinen johtaja.

Akatemian rahoitusta ei voi käyttää taloudelliseen toimintaan. Taloudelliseksi toiminnaksi katsotaan kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla, riippumatta siitä tavoitellaanko tai syntyykö toiminnasta tuottoa. Kun yhteisö harjoittaa myös taloudellista toimintaa, tällaisen taloudellisen toiminnan rahoituksesta, kustannuksista ja tuloista on pidettävä erillistä kirjanpitoa.

Valtionavustuksesta on kyse silloin, kun rahoituksen saajana on muu kuin valtion organisaatio (esimerkiksi yliopisto tai muu itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, kunta, kuntayhtymä, yhdistys, yritys, säätiö, ulkomainen organisaatio tai yksityinen henkilö). Organisaatio, jolle rahoitus osoitetaan tutkijan sijasta, on valtionavustuslain mukainen valtionavustuksen saaja siihen liittyvine velvoitteineen.

Rahoitus tutkimusorganisaatioille

Tutkimusorganisaatiolla tarkoitetaan sellaista yhteisöä, jonka päätavoitteena on harjoittaa riippumatonta perustutkimusta, teollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä tai levittää tällaisen toiminnan tuloksia laajasti koulutuksen, julkaisujen tai tiedonsiirron kautta. Tutkimusorganisaatioita ovat esimerkiksi korkeakoulut tai tutkimuslaitokset, teknologiansiirtoelimet, innovaatioiden välittäjät, tutkimussuuntautuneet fyysiset tai virtuaaliset yhteistyöyhteisöt niiden oikeusasemasta (julkis- tai yksityisoikeudellinen) tai rahoitustavasta riippumatta.

Rahoitus muille kuin tutkimusorganisaatioille

Muiden kuin tutkimusorganisaatioiden ensisijainen tavoite liittyy muuhun kuin riippumattomaan tutkimukseen tai tutkimustulosten levittämiseen. Akatemia ei rahoita taloudellista toimintaa. Taloudellisena toimintana pidetään tavaroiden ja palveluiden tarjoamista markkinoilla. Pääsääntöisesti Akatemian rahoituksella ei tueta taloudellista toimintaa. Taloudellisena toimintana pidetään tavaroiden ja palveluiden tarjoamista markkinoilla. Rahoitusta voidaan myöntää taloudelliseen toimintaan vain, mikäli se on myönnettävissä de minimis -asetuksen (komission asetus 1407/2013) mukaisena.

Jos rahoitusta haetaan muulle kuin tutkimusorganisaatiolle, hakijan tulee ottaa yhteyttä Akatemiaan ennen hakemuksen jättämistä.

Yritys yhteistyökumppanina Akatemian rahoittamassa hankkeessa

Jos Akatemian rahoittamassa hankkeessa tehdään yhteistyötä yrityksen kanssa, joka ei saa Akatemian rahoitusta, noudatetaan erityisiä yritysyhteistyötä koskevia ehtoja. Nämä ehdot, joilla estetään epäsuora valtiontuki yrityksille, on kuvattu Suomen Akatemian rahoitusehdoissa.

Ennen hankkeen aloittamista yrityksen kanssa on sovittava kirjallisesti hankkeen kustannusten, riskien ja tulosten jakautumisesta, tulosten levittämisestä ja immateriaalioikeuksien käytöstä.

Yhteisrahoitteisuus

Akatemian tutkimusrahoitus on luonteeltaan yhteisrahoitteista toimintaa, jossa rahoitettavan hankkeen kustannuksista vastaa yleensä vähintään kaksi osapuolta. Akatemialta rahoitusta haettaessa yliopistot, tutkimuslaitokset ja muut tutkimusorganisaatiot sitoutuvat yhteisrahoitteiseen toimintaan omalla rahoitusosuudellaan.

Kokonaiskustannusmalli

Kokonaiskustannusmallin mukaisissa hauissa Akatemian rahoituksella voidaan kattaa sekä hankkeen välittömiä kustannuksia (esimerkiksi välittömät palkat) että välillisiä kustannuksia (esimerkiksi toimitilakustannukset). Välittömiä ja välillisiä kustannuksia katetaan samalla prosenttiosuudella.

Rahoituksen enimmäisosuutta sovelletaan, kun lasketaan haku- ja päätösvaiheen arvioituja kokonaiskustannuksia ja hankkeen toteutuneita kokonaiskustannuksia (maksatusmenettely). Rahoitusosuutta sovelletaan hankkeen kaikkiin kustannuksiin eli välittömiin ja välillisiin kustannuksiin ja yleiskustannuksiin.

Katso ohjeet verkkosivuiltamme kohdasta Kokonaiskustannusmalli.

Lisäkustannusmalli

Lisäkustannusmallia sovelletaan akatemiaprofessoreiden palkkauksessa. Mallia sovelletaan myös niiden akatemiatutkijoiden palkkaukseen, joiden rahoituspäätökset on tehty ennen 31.12.2022 (viimeinen haku syksyllä 2021). Lisäkustannusmallin mukaisissa hakemuksissa järjestelmä laskee yleiskustannuksiksi muiden kustannusten lisäksi 14,29 prosenttia, jolloin päätökseen sisältyy 12,5 prosentin yleiskustannusosuus.

Suorituspaikka sitoutuu rahoitukseen jo hakuvaiheessa

Akatemia rahoittaa tutkimusta vain silloin, kun hakemukseen sisältyy tutkimuksen suorituspaikan sitoumus, josta hakijan tulee sopia suorituspaikan edustajan kanssa etukäteen. Suorituspaikan toimivaltainen henkilö antaa hakemukselle suorituspaikan puolesta Akatemian verkkoasioinnissa sitoumuksen.

Katso lisätietoja verkkosivuiltamme kohdasta Suorituspaikan sitoumus.

Kokonaiskustannusmallia noudattavissa hauissa ennen hakemuksen jättämistä suorituspaikka varmistaa verkkoasioinnissa (SARA), että suorituspaikan rahoitusosuus ja sen ylläpitämät laskennalliset kertoimet (yleiskustannusprosentti, henkilösivukustannusprosentti ja tehollinen työaika) ovat ajan tasalla. Samoin varmistetaan, että menettelytapa arvonlisäveron osalta sekä Y-tunnus ovat oikein. Ilmoitetut kertoimet jäävät voimaan koko rahoituskauden ajaksi.

Jos muita rahoittajia ei ole, suorituspaikan osuus kokonaiskustannusmallin mukaisen hankkeen kulujen rahoittamisesta on vähintään 30 prosenttia. Jos muita rahoittajia on, näidenkin rahoittajien osuuksien tulee kulkea suorituspaikan kirjanpidon kautta.

Akatemiaprofessorin ja akatemiatutkijan tehtävän hakijoilla suorituspaikan sitoumus koskee edellä mainitun lisäksi tutkijan työajan käyttöä muihin kuin tutkimustehtäviin sekä palkkausta ja muita tutkijan toimintaedellytyksiä.

Akatemian rahoituksen edellytyksenä on, että sekä hakija että suorituspaikka sitoutuvat noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita. Lue lisää tutkimusetiikasta Akatemian verkkosivuilla

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?