Hur finansieringen utbetalas

Akademin utbetalar finansiering på basis av fakturering. Detta förfarande gäller alla akademifinansierade forskningsplatser. Vi betalar finansieringen i en eller flera poster utifrån de faktiska kostnaderna. Det är forskningsplatsen som svarar för att lämna in begäran om utbetalning, inte enskilda forskare eller forskargrupper. Ett undantag från denna regel är personliga stipendier till enskilda forskare.

Utbetalningsbegäran skickas till Akademin i form av formbundna nätfakturor projektvis, dvs. enligt beslutsnummer. Begäran om utbetalning kan också göras via e-tjänsten när det är fråga om ett finländskt företag eller en finländsk sammanslutning som har ett FO-nummer. Närmare anvisningar om nätfakturor finns i finansieringsvillkoren. Nätfakturorna kan inte innehålla bilagor. Akademin tar inte heller emot fakturor som skickas som bilagor till e-post.

Finländska universitet och yrkeshögskolor kan ansöka om förskott från Akademin. Förskottet betalas en gång och det motsvarar 10 procent av Akademins finansieringsandel. Enligt statsunderstödslagen kan förskott betalas, om det är motiverat med tanke på användningen av statsunderstödet. Förskott utbetalas emellertid inte på mobilitetsstipendier, infrastrukturfinansiering, flaggskeppsfinansiering eller finansiering för att stärka universitetens profilering.

Har du frågor eller synpunkter?