Nytt i Finlands Akademis finansieringsvillkor 2022–2023

På Akademins finansieringsbeslut tillämpas de finansieringsvillkor som bifogats beslutet i fråga. Nedan finns ett sammandrag över de viktigaste ändringarna i den senaste versionen av finansieringsvillkoren.

4. Kostnader för utländska forskares besök till eller forskning i Finland [preciseringar]

5.1 Skyldig till användning av olaglig arbetskraft [nytt innehåll]

5.4 EU:s sanktionsförordningar [nytt innehåll]

Finlands Akademi har som mål att i enlighet med sanktionerna säkerställa att inga medel som den beviljar används direkt eller indirekt för att stödja sådana personer eller sammanslutningar som FN eller EU har utsett till föremål för sanktionerna mot Ryssland och Belarus.

5.5.1 Öppen tillgång till referentgranskade artiklar [preciseringar]

”Tillstånd att använda tillåtna licenser behöver inte begäras separat av Akademin. Detta tillämpas också retroaktivt på finansieringsbeslut som Akademi fattat efter den 2 november 2020.”

5.6 Export av produkter med dubbel användning [nytt innehåll]

Exporten av produkter med dubbel användning från unionens område omfattas av en särskild förordning.

8.1 Allmänna principer [preciseringar]

”I fråga om projekten inom akademiprogrammet för utvecklingsforskning kan man också tillämpa de förfaranden som Finlands Akademi och Utrikesministeriet gemensamt kommit överens om i fråga om samarbete mellan finländska och utländska forskningsplatser.”

9. Anställning av personal [preciseringar]

Preciseringarna hänför sig till inköp av tjänster.

9.2 Bidrag för anställning som akademiforskare (första utlysningen hösten 2022, besluten fattas våren 2023) [nytt innehåll]

Det nya avsnittet hänför sig till den reformerade bidragsformen för akademiforskare.

9.3 Ansvariga projektledarens lön [preciseringar]

10. Anskaffningar med finansiering från Akademin [preciseringar]

10.1 Hantering av anläggningstillgångar [preciseringar]

Preciseringarna hänför sig till forskningsinfrastruktur.

11. Ändring i finansieringsbeslut [preciseringar]

14. Rapportering [preciseringar]

Preciseringarna hänför sig till rapporteringen av finansiering som grundar sig på Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF).

14.2 Revisionsberättelse [preciseringar]

15.1 Förskott [preciseringar]

15.2 Att begära utbetalning [preciseringar]

16.5 Omkostnader [preciseringar]

Har du frågor eller synpunkter?