Ändringar i finansieringsbeslut

Akademin måste godkänna alla ändringar som görs i innehållet av dess finansieringsbeslut. Ansökan om ändring i finansieringsbeslut görs av den ansvariga ledaren via e-tjänsten (Mina ansökningar > Beslut har fattats > Gör ansökan om ändring).

Ansökan ska innehålla tillräckliga motiveringar samt alla de uppgifter som anses nödvändiga för ärendet. Detaljerade anvisningar för ansökan om ändring finns i bilaga 1 av finansieringsvillkoren, som finns bifogade till finansieringsbeslutet.

Här följer en lista på möjliga ändringar:

Att ändra det nya beslutets årliga belopp

Punkten ”Ändring av det nya finansieringsbeslutets årliga belopp” har raderats från bilaga 1 till dokumentet Finlands Akademis finansieringsvillkor 1.11.2023–31.10.2024. Ändringen nämns fortsättningsvis i dokumentets avsnitt 7.1, ”Ändring av finansieringens årliga belopp”. Man behöver inte längre ansöka om att ändra årliga beloppen i Akademins e-tjänst. Finansieringen kan användas normalt under hela finansieringsperioden utan denna ändring.

Om det under finansieringsperioden sker betydande ändringar i beslutets kostnadsberäkning räcker det att meddela om dem i e-tjänsten under Mina ansökningar > Beslut > Mer information.

Det här gäller retroaktivt också de finansieringsbeslut som Akademin tidigare fattat.

Att förlänga finansieringsperioden

Man kan ansöka om en förlängning av finansieringsperioden p.g.a. en forskares moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller vårdledighet, värnplikt eller civiltjänst. Finansieringsperioden kan också förlängas p.g.a. andra särskilda skäl, t.ex. långvarig sjukdom.

Att ändra finansieringsbeslut om anställning som akademiforskare till samfinansierat beslut

Akademiforskare kan ansöka om att ändra finansieringen av sin årslön så att en del av lönen betalas från övriga källor. En förutsättning är att den övriga lönen har anvisats till forskningsuppdrag eller att forskaren ingår i universitetets karriärsystem som siktar på en forskaranställning.

Att ansöka om tilläggsbidrag (dvs. kompensation)

Man kan ansöka om tilläggsbidrag för ett projekt p.g.a. en forskares moderskapsledighet eller långvarig sjukdom. Ändringen är möjlig i alla beslut som fattats enligt tilläggskostnadsmodellen (t.ex. bidrag för anställning som akademiprofessor, bidrag för anställning som akademiforskare).

Att byta forskningsplats

Man kan ansöka om att byta forskningsplats om forskningens ansvariga ledare flyttar till en annan forskningsplats medan finansieringsperioden pågår.

Att avstå från forskningsbidraget i sin helhet

Man kan ansöka om att avstå från ett forskningsbidrag i sin helhet om man inte vill ta emot finansieringen eller om man vill avstå från finansieringen innan den börjar.

Att avstå från forskningsbidraget medan finansieringsperioden pågår

Man kan ansöka om att avstå från ett forskningsbidrag medan finansieringsperioden pågår.

Att byta ansvarig ledare

Man kan ansöka om att byta projektets ansvariga ledare under finansieringsperioden av exceptionella och motiverade skäl.

Att ändra beslutsvillkor eller användningsändamål, att väsentligt ändra forskningsplanen

Beslutsvillkoren eller användningsändamålet kan ändras endast av särskilda skäl. Forskningsplanen kan ändras endast av särskilda skäl om det är fråga om en väsentlig ändring. Kontakta alltid först Akademin för att få mer information.

Obetydliga ändringar i en forskningsplan kräver inte godkännande av Akademin.

Att ändra finansieringsandelarna hos delprojekt i ett konsortium

Man kan ansöka om att ändra de inbördes finansieringsandelarna hos delprojekt i ett konsortium. Konsortiets sammanlagda finansiering får inte ändras.

Har du frågor eller synpunkter?