Bedömningskriterier

Profileringsbidrag beviljas på basis av referentgranskning, dvs. peer review. Ansökningarna bedöms av en internationell expertpanel bestående av rektorer och vice rektorer från europeiska universitet.

I bedömningen fästs uppmärksamhet vid följande kriterier:

  • planens anknytning till universitetets strategi och strategiska utvecklingsåtgärder
  • genomförbarheten, trovärdigheten och uppföljningen av den föreslagna planen
  • planer för hur man ska uppnå och uppehålla den internationella forskningsnivån inom profileringsområden
  • universitetet ser om att profileringsbaserade nya initiativ blir till och att de har tillräckliga resurser
  • universitetets åtagande till att profilera sig och utveckla forskningens kvalitet
  • betydelse av arbetsfördelningen och samarbetet med andra universitet, forskningsinstitut och samhället överlag (inkl. samarbete som omfattar forskningsinfrastruktur) samt dess nationella mervärde
  • planens betydelse för främjandet av mångfaldigt samhälleligt genomslag.

Har du frågor eller synpunkter?