Oro för genomslagens kontinuitet

Element som ofta nämndes i samband med genomslag var forskarsamarbete, tvärvetenskapliga samarbetsprojekt på nationella och internationella forum samt nätverksbildning inom den finländska vetenskapen. Dessutom påminde man om spetsforskningsenheternas genomslag i form av satsningar på projekt för utveckling av forskningsinfrastrukturen.

I den akademiska genomslagskontexten tog man upp undervisningsutveckling utifrån nya forskningsrön. I detta sammanhang fastställdes till exempel att nya undervisningsinnehåll och utbildning av en kritisk massa är betydande genomslag.

På ett allmänt plan i enheternas genomslagsutvärderingar betonades förändring och behov av nya forskningsinitiativ i en föränderlig verksamhetsmiljö och värld.

Enheterna bedömde att de skulle få synlighet för den forskning de utförde utifrån genomslagen, vilket i sin tur ansågs ha inverkan på att söka och få finansiering.

Utmaningarna med genomslag förenades med oron för forskningsfinansieringens kontinuitet:

”Det finns en risk att en kombination av grundforskning och tillämpad forskning som inletts med nya krafter inte klarar av generationsväxlingen utan universitetets eller Akademins öronmärkta stöd. Ur finansieringssynpunkt är betydelsen av långsiktig och högklassig grundforskning fortfarande inte tillräckligt känd i Finland och vi har själva märkt att våra bästa unga forskare har dragit sina egna slutsatser av detta och antingen håller på att flytta till högklassiga vetenskapsländer eller andra sektorer som erbjuder stabil forskningsfinansiering.”

Har du frågor eller synpunkter?