Förväntningarna på genomslag varierar utifrån vetenskapsområde

I genomslagsutvärderingarna för de spetsforskningsenheter som avslutade sin period i slutet av 2019 framhävdes en strävan efter en aktiv allmän förståelse för vetenskap och forskning.

Enheterna upplevde i sina genomslagsberättelser programmet för spetsforskningsenheter som ett mycket viktigt finansieringsinstrument som erbjuder en långsiktig möjlighet att bedriva forskning med genomslag.

”Finansieringen av spetsforskningsenheter gör det möjligt att på lång sikt samla forskningsgrupper och samarbeta mer hållbart mellan mångvetenskapliga forskningsgrupper samt att utveckla innovativa tillvägagångssätt inom forskningen. Finansieringsinstrumentet stöder också forskningsinitiativ som är mer experimentella och riskfyllda i problemlösningen.”

Ett viktigt drag i instrumentet ansågs vara att möjliggöra den akademiska friheten: ”Vår forskning är en god användning av skattebetalarnas pengar som man vill informera forskningsfinansiärerna, dvs. skattebetalarna, om.”

I genomslagsberättelserna konstaterades att vetenskaplig forskning beroende på vetenskapsområdet och forskningsorganisationens uppgifter kan påverka på många olika sätt. Även samhällets förväntningar på vetenskapens genomslag varierar inom olika områden.

”Den kunskap och kompetens som forskningen ger upphov till kan till exempel öka välfärden genom att främja ekonomisk verksamhet, underlätta eller förbättra beslutsfattandet med hjälp av forskningsrön som stöder det, bygga upp kompetens för arbetslivets behov eller stöda människors intellektuella tillväxt och bildning. På lång sikt förnyar den vetenskapliga forskningen också de samhälleliga målen och våra uppfattningar om hur de kan främjas.”

Har du frågor eller synpunkter?