Utvecklingsforskning – DEVELOP2 (2023–2026)

DEVELOP2 är ett akademiprogram för utvecklingsforskning som finansieras gemensamt av Finlands Akademi och Utrikesministeriet.

Akademiprogrammet finansierar mångvetenskaplig fenomen- och problemorienterad forskning kring globala frågor som gynnar den ekonomiska, sociala och ekologiska utvecklingen i utvecklingsländer och drar nytta av finländsk sakkunskap. Utgångspunkten är att svara mot målen i handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling, som har antagits av FN:s medlemsländer.

Målet i Agenda 2030 är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och utrotande av fattigdom. Tyngdpunkten i uppnåendet av målen för Agenda 2030 ligger bland annat på den växande roll som sociala och tekniska innovationer och digitalisering spelar. Via innovationer och digitalisering kan man finna lösningar som stöder en positiv utveckling.

För att främja utveckling anses det vara av stor vikt att stödja forskning och stärka forskningskapaciteten i ett flertal utvecklingsländer, men de lokala universiteten har ofta knappa resurser när det kommer till att bedriva forskning. Internationellt forskningssamarbete och kapacitetsuppbyggnad kan förbättra utvecklingsländernas konkurrenskraft.

Akademiprogrammet för utvecklingsforskning DEVELOP2 syftar till att stärka utvecklingsländernas forskningskapacitet genom att finansiera projekt som stödjer ett långsiktigt och jämlikt forskningssamarbete mellan forskare och universitetet i Finland och målländerna. Internationella nätverk och samarbete har stor betydelse för att forskningsresultat ska spridas och verkställas.

Akademiprogrammet DEVELOP2 utlyser finansiering att sökas inom tre teman:

  • hållbar ekonomi i utvecklingsländer (digitalisering, jobb, näringar, anständigt arbete, internationell handel)
  • förbättring av samhällets funktionsförmåga (välfärd, hälsa, mänskliga rättigheter, högklassig utbildning inkl. skolmat)
  • livsmedelstrygghet, biologisk mångfald, miljöhälsa och hållbar förvaltning och användning av naturresurser.

Ansökningstiden var 1.2–5.4.2023. Finansieringsperioden är 40 månader. Närmare information finns i utlysningstexten (publicerad
2.1.) och programbeskrivningen.

Mer information

  • programchef Mikko Ylikangas, tfn 0295 335 143
  • programchef Sara Illman, tfn 0295 335 119
  • koordinator Ritva Helle, tfn 0295 335 023

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?