Bedömningspaneler och experter

Bedömning i paneler

Finlands Akademis tjänstemän organiserar bedömningen och inbjuder sakkunniga till bedömningspanelerna på basis av utlysningens eller panelens tema och de ansökningar som inlämnats i utlysningen. I vinterutlysningen väljer sökandena (akademiprojektbidrag och akademiforskarbidrag) själv till vilken panel de vill skicka sin ansökan för bedömning. Panelen väljs från ett urval av paneler som definierats på förhand.

För att säkra en opartisk och sakkunnig bedömning frågar vi experterna om eventuella jäv och om deras expertis gällande vetenskaplig bedömning. Vi ber panelmedlemmarna att bli bekanta med alla ansökningar förutom de ansökningar som de kan inte bedöma på grund av jäv. Om experten är jävig kan hen inte delta i bedömningen av ansökan i fråga.

Vi ber minst två experter att skriva ett utlåtande om varje ansökan före panelmötet. Betygen i dessa utlåtanden används för att välja ut de ansökningar som går vidare till det faktiska panelmötet i en bedömning som sker i två steg. Panelbedömningens gränsvärde (betyg) kan variera beroende på bidragsformen. I en bedömning som sker i ett steg bedöms alla ansökningar vid ett panelmöte.

För att stödja experternas arbete och panelens expertis kan vi även be externa experter om utlåtanden.

Panelmötena hålls huvudsakligen på distans. Vid mötet diskuterar paneldeltagarna ansökningarna, utarbetar bedömningsutlåtanden utifrån diskussionen och de utlåtanden som getts inför panelen samt betygsätter ansökningarna. Slutligen rangordnar experterna de ansökningar som fått högsta betyg (detta gäller inte vid bedömning av ansökningar om finansiering för strategisk forskning).

Akademins tjänstemän deltar i panelernas arbete genom att hjälpa paneldeltagarna. Tjänstemännen kontrollerar även att alla sökande behandlas jämlikt och enligt samma kriterier.

Panelmedlemmarna tillfrågas om sitt samtycke i förväg och de informeras om och förbinder sig till Akademins principer för ansvarsfull utvärdering (pdf, på engelska).

Mer information om vinterutlysningens paneler och de experter som bedömt ansökningarna inom de olika bidragsformerna finns på den engelskspråkiga versionen av denna sida.

Har du frågor eller synpunkter?