Jäv

Finlands Akademis jävsregler gäller medlemmar av förtroendeorganen (beslutsfattare) och personalen vid förvaltningsämbetet, men i tillämpliga delar även externa sakkunniga.

Syftet med jävsreglerna är att trygga personernas opartiskhet i bedömningsprocessen. Beroende på typen av jäv kan en person uteslutas från antingen en enskild ansökan eller alla ansökningar inom en viss bidragsform.

Om jäv i myndigheternas verksamhet stadgas i förvaltningslagen (434/2003).

Jävighet av tjänstemän och medlemmar av förtroendeorgan vid Akademin

Tjänstemän och medlemmar av förtroendeorgan vid Akademin får inte utöva sin makt för att befrämja sina privata intressen. Ytterligare får medlemmar av förtroendeorgan inte utöva sin makt för att befrämja sin forskargrupps eller institutions särskilda intressen. Grunden för beslutet får inte vara något subjektivt intresse. Likaså får makt inte utövas för att skada någon eller något.

Syftet med jävsregler är att befrämja opartiskhet i beslutsfattandet samt att hindra olämplig inverkan på resultatet. Bedömning ska grunda sig på objektivitet och rättvisa. En medlem i ett beslutsorgan får varken delta i eller närvara vid något skede av behandlingen av ett ärende där hen själv är jävig.

En tjänsteman och en medlem av ett förtroendeorgan är jävig

 1. om hen eller hens anhörig är part i ärendet
 2. om hen eller hens anhörig assisterar eller representerar parten eller personen till vilken resultatet kan göra särskild nytta eller skada
 3. om resultatet kan göra särskild nytta eller skada till hen eller hens anhörig
 4. om hen står i ett anställningsförhållande eller ett uppdragsförhållande som gäller ärendet till parten eller personen till vilken resultatet kan göra särskild nytta eller skada
 5. om hen eller hens anhörig är en medlem i en styrelse, ett förvaltningsråd eller ett likadant organ eller verkställande direktör eller en likadan position i en sammanslutning, en stiftelse, ett statligt affärsverk eller en statlig institution som är part i ärendet eller till vilken resultatet kan göra särskild nytta eller skada
 6. om hen eller hens anhörig tillhör en direktion av ett ämbetsverk eller en institution eller ett likadant organ och ärendet gäller styrningen eller överinseende av detta ämbetsverk eller denna institution
 7. om förtroendet för hens opartiskhet ifrågasättas på grund av en annan särskild orsak.

Med en anhörig avses

 1. partner och barn, barnbarn, syskon, förälder, far- och morförälder eller en annan person som är särskilt nära samt hens partner
 2. föräldrarnas syskon samt hens partner, syskonens barn och expartner
 3. partners barn, barnbarn, syskon, förälder och far- och morförälder samt deras partner och partners syskons barn.

Generalklausulen tillämpas i mycket olika fall. Vänskap, fiendskap eller polemiskt förhållande är en grund för jävighet endast om de äventyrar opartiskheten. Styrkan av förhållandet är avgörande. I regel utgör oenighet gällande metoder eller skolor inte ett jäv, utan detta är en del av vetenskaplig debatt. En sampublikation ska faktiskt vara ett samarbete som är skrivet tillsammans. Om en tjänsteman eller en medlem av förtroendeorgan har publicerat en artikel i samma publikation som sökanden, utgör det inte ett jäv.

Ytterligare har vi genom riktlinjerna i grunderna för våra finansieringsbeslut begränsat möjligheterna för medlemmar av förtroendeorgan att ansöka om eller få akademifinansiering under deras mandatperiod.

Medlemmar av Akademins styrelse, forskningsråd och rådet för strategisk forskning beviljas inte akademifinansiering under deras mandatperioder. Begränsningen gäller inte bidragsformer i vilka sökanden är en organisation.

Finansiering inom ett akademiprogram beviljas inte till personer som har deltagit i planeringen av programmet på ett sätt som skulle ge dem konkurrensfördelar jämfört med övriga sökande. Den ovannämnda gäller t.ex. medlemmar och permanenta experter av akademiprogrammens berednings- och ledningsgrupper.

Inte heller medlemmar av Akademins personal beviljas finansiering.

Expertens jävighet

Jävsreglerna gäller i tillämpliga delar även externa sakkunniga.

En expert kan inte ge ett utlåtande om

 • projektets godkännande eller avslag kan göra hen särskild nytta eller skada
 • hen har eller har haft samarbete med sökanden
  • hen har sampublikationer med sökanden under de senaste tre åren
  • hen hör till samma forskargrupp som sökanden
  • hen agerar som sökandens överordnade, underordnade eller arbetsledare
 • hen ansöker om samma position som sökanden
 • hen ansöker själv om finansiering från Akademin i samma omgång och konkurrerar därmed om samma finansiering
 • hen är sökandes nära anhörig Med en nära anhörig avses
  • make eller partner, barn, barnbarn, syskon, förälder, far- och morförälder eller en annan person som är nära (t.ex. förlovad eller nära vän) samt dessa personers makar eller partner
  • föräldrarnas syskon samt hens make eller partner, syskonens barn och personens exmake eller expartner
  • makes eller partners barn, barnbarn, syskon, förälder och far- och morförälder samt makes eller partners syskons barn
  • motsvarande halvsläkting.

Experten ska jäva sig själv även om hens opartiskhet kunde annars äventyras eller hen anser att det finns en intressekonflikt i ärendet.

Experterna informeras om jävsregler som gäller dem i bedömningsanvisningarna för forskningsprojekt. De binder sig att följa jävsreglerna när de mottar uppdraget.

Har du frågor eller synpunkter?