Jäv

Finlands Akademi förutsätter att man inom all akademifinansierad forskning följer Forskningsetiska delegationens anvisningar God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland. Därtill förutsätter Akademin att forskares internationell samarbete följer de europeiska riktlinjerna för forskningsetik (The European Code of Conduct for Research Integrity), som utarbetats av ALLEA (All European Academies).

Enligt ett beslut av Akademins styrelse kan Akademin låta bli att behandla en ansökan om den sökande har funnits skyldig till oredlighet i forskningen under de senaste tre åren före utlysningen. Om information om oredlighet uppdagas medan finansieringsperioden pågår förlängs tidsfristen på tre år med den tid som kvarstår av finansieringsperioden. Om den sökande överklagar beslutet om oredligheten och hen får bifall på sitt överklagande kommer Akademin att behandla den sökandes nya ansökningar enligt normalt förfarande. Mer information om Etiska frågor.

Finlands Akademis jävsregler gäller medlemmar av förtroendeorganen (beslutsfattare) och personal av förvaltningsämbetet, men i tillämpliga delar även externa sakkunniga. Syftet med jävsregler är att trygga personernas opartiskhet i bedömningsprocessen. Beroende på vilken typ jävigheten är kan en person ha jäv i en enskild ansökan eller i alla ansökningar inom en bidragsform. Jävighet i myndigheternas verksamhet stadgas i förvaltningslagen (434/2003). 

Jävighet av tjänstemän och medlemmar av förtroendeorgan vid Akademin

Tjänstemän och medlemmar av förtroendeorgan vid Akademin får inte utöva sin makt för att befrämja sina privata intressen. Ytterligare får medlemmar av förtroendeorgan inte utöva sin makt för att befrämja sin forskargrupps eller institutions särskilda intressen. Grunden för beslutet får inte vara något subjektivt intresse. Likaså får makt inte utövas för att skada någon eller något. 

Syftet med jävsregler är att befrämja opartiskhet i beslutsfattandet samt att förekomma olämplig inverkan på resultatet. Bedömning ska grunda sig på objektivitet och rättvisa. En medlem i ett beslutsorgan får varken delta i eller närvara vid behandlingen av ett ärende där hen själv är jävig. 

En tjänsteman och en medlem av förtroendeorgan är jävig

 1. om hen eller hens anhörig är part i ärendet
 2. om hen eller hens anhörig assisterar eller representerar parten eller personen till vilken resultatet kan göra särskild nytta eller skada
 3. om resultatet kan göra särskild nytta eller skada till hen eller hens anhörig
 4. om hen står i ett anställningsförhållande eller ett uppdragsförhållande som gäller ärendet till parten eller personen till vilken resultatet kan göra särskild nytta eller skada
 5. om hen eller hens anhörig är en medlem i en styrelse, ett förvaltningsråd eller ett likadant organ eller verkställande direktör eller en likadan position i en sammanslutning, en stiftelse, ett statligt affärsverk eller en statlig institution som är part i ärendet eller till vilken resultatet kan göra särskild nytta eller skada
 6. om hen eller hens anhörig tillhör en direktion av ett ämbetsverk eller en institution eller ett likadant organ och ärendet gäller styrningen eller överinseende av detta ämbetsverk eller denna institution
 7. om förtroendet för hens opartiskhet ifrågasättas på grund av en annan särskild orsak. 

Med en anhörig avses:

 1. partner och barn, barnbarn, syskon, förälder, far- och morförälder eller en annan person som är särskilt nära samt hens partner
 2. föräldrarnas syskon samt hens partner, syskonens barn och expartner
 3. partners barn, barnbarn, syskon, förälder och far- och morförälder samt deras partner och partners syskons barn. 

Vänskap, fiendskap eller polemisk förhållande är basis på jävighet endast om det äventyrar opartiskheten. Styrkan av förhållandet är avgörande. I regel utgör oenighet gällande metoder eller skolor inte ett jäv, utan det är en del av vetenskaplig debatt. 

En sampublikation ska faktiskt vara ett samarbete som är skriven tillsammans. Om en tjänsteman eller en medlem av förtroendeorgan har publicerat en artikel i den samma publikationen som sökanden, konstaterar det inte ett jäv. 

Ytterligare har vi begränsat möjligheter för medlemmar av förtroendeorgan för att ansöka om eller få akademifinansiering under deras mandatperiod. Medlemmar av Akademins styrelse, forskningsråd och rådet för strategisk forskning beviljas inte akademifinansiering under deras mandatperioder. Begränsningen gäller inte bidragsformer i vilka sökanden är en organisation. Finansiering för akademiprogram beviljas inte till personer som har deltagit i planeringen av det aktuella akademiprogrammet på ett sätt som skulle ge dem konkurrensfördelar jämfört med övriga sökande. Den ovannämnda gäller t.ex. medlemmar och permanenta experter av akademiprogrammens berednings- och ledningsgrupper. Även medlemmar av Akademins personal inte beviljas finansiering. 

Expertens jävighet

Jävsregler gäller i tillämpliga delar även externa sakkunniga. 

En expert kan inte ge ett utlåtande om:

 • projektets godkännande eller avslag kan göra hen särskild nytta eller skada
 • hen har samarbetat med sökanden  
  • sampublikationer med sökanden under de senaste tre åren
  • hör till den samma forskargruppen som sökanden eller deltar i publikationen eller tillämpningen av resultaten
  • har varit sökandes överordnad, underordnad eller instruktör under de senaste tre åren
 • hen ansöker om den samma positionen som sökanden
 • hen ansöka om akademifinansiering i samma utlysning
 • hen är sökandes nära anhörig Med en nära anhörig avses
  • make eller partner, barn, barnbarn, syskon, förälder, far- och morförälder eller en annan person som är nära (t.ex. förlovad eller nära vän) samt dessa personers makar eller partner
  • föräldrarnas syskon samt hens make eller partner, syskonens barn och personens exmake eller expartner
  • makes eller partners barn, barnbarn, syskon, förälder och far- och morförälder samt makes eller partners syskons barn
   • motsvarande halvsläkting. 

Experten ska jäva sig själv även om hens opartiskhet kunde annars äventyras eller hen anser att det finns en intressekonflikt i ärendet. 

Experterna informeras av jävsregler som gäller dem i bedömningsanvisningar för forskningsprojekt. De binder sig att följa jävsreglerna när de mottar uppdraget.

Har du frågor eller synpunkter?