Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Suomen Akatemiassa

Suomen Akatemian toimintaa ohjaavat avoimuus, läpinäkyvyys, luotettavuus sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Akatemia rahoittaa vastuullisella tavalla korkealaatuista, vaikuttavaa ja uudistuvaa tutkimusta ja huomioi vastuullisen tieteen yhteydessä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymykset.

Akatemia on aktiivisena toimijana mukana rakentamassa läpinäkyvää tutkimusekosysteemiä, jossa ei ole sukupuoleen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn perustuvia eriarvoistavia rakenteita tai toimintatapoja. Läpinäkyvässä tutkimusekosysteemissä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat keskeisiä toiminnan läpileikkaavia periaatteita. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten kohdalla vastuullisen tieteen teemat liittyvät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen hankkeessa ja/tai yhteiskunnassa.

Suomen Akatemian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslinjaukset 

 • sukupuolten tasapuolisen edustuksen varmistaminen
  • päätöksentekoelimissä
  • rahoituspäätöksen saaneissa
  • toimet tutkimusryhmien tasaisemmalle sukupuolijakaumalle myös johtotehtävissä: esimerkiksi Strategisen tutkimuksen neuvosto on edellyttänyt vuodesta 2018, että konsortion johtotehtävissä on tasapuolinen sukupuolijakauma tai että konsortio esittää toimet sukupuolijakauman tasoittamiselle rahoituskautensa aikana
  • Akatemian ehdotuksissa erilaisten työryhmien jäseniksi ja kansainvälisten organisaatioiden Suomen edustajiksi
  • Akatemian järjestämien tilaisuuksien puhuja- ja paneelivalinnoissa, akatemiapalkintopäätöksissä ja siinä, mitkä tutkijat nostetaan esille verkkosivuilla tai toimittajatapaamisissa  

 • rakenteellisen epätasa-arvon poistaminen ja ehkäiseminen 
  • Akatemia sallii tarvittaessa jouston rahoituskaudessa työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi
  • Akatemian tutkimusrahoitukseen liittyvä liikkuvuusedellytys mahdollistaa uusien verkostojen rakentamista ja siten monipuolistaa urapolkuja 

 • aktiiviset toimet sukupuolinäkökulman ja yhdenvertaisuuden 
  edistämiseksi tutkimuksessa
  • Akatemia edellyttää, että sen rahoittamassa tutkimuksessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
  • Akatemian arvioinnissa huomioidaan, edistääkö ehdotettu tutkimus tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta hankkeessa tai laajemmin yhteiskunnassa: esimerkiksi arviointiprosessissa ja arviointilomakkeessa arvioidaan, miten hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
  • Akatemian päätöksenteossa huomioidaan, edistääkö ehdotettu tutkimus tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta hankkeessa tai laajemmin yhteiskunnassa ja tukevatko tehdyt päätökset naisten tutkijanuraa 
  • Akatemia ottaa systemaattisesti huomioon sukupuolten tasa-arvon arviointipaneelien kokoamisessa ja tavoittelee määrätietoisesti asiantuntijoiden tasapuolista sukupuolijakaumaa
  • Akatemian tutkimusrahoituksen sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia seurataan tilastoinnin ja selvitysten avulla 

Suomen Akatemian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (2019-2020) 

Suomen Akatemian tasa-arvosuunnitelmaa sovelletaan Akatemian tutkimusrahoituksella työskenteleviin sekä Akatemian hallintoviraston henkilökuntaan. Akatemian hallituksen elokuussa 2019 vahvistama tasa-arvosuunnitelma on voimassa 1.1.2019-31.12.2020. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys valmistellaan ja esitetään hyväksyttäväksi seuraavan kerran vuonna 2021.

Suunnitelma kattaa sukupuolten välisen tasa-arvon lisäksi yhdenvertaisuuslain syrjintäperusteet: Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Myös häirintää pidetään syrjintänä. 

Suomen Akatemian toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi vuosille 2019–2020 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimenpiteet Suomen Akatemian tutkimusrahoitustoiminnassa ja hallintoviraston toiminnassa  
1. Suunnitellaan systemaattinen tiedonkeruu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta Akatemian tutkimusrahoitustoiminnassa ja henkilöstössä ja kootaan seurannan mittarit.
2. Kehitetään tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvää viestintää ja koulutusta Akatemiassa.
3. Edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Akatemian käsitteistössä. 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimenpiteet toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi 
4. Määritellään keinoja, joilla tuetaan työn ja perheen yhteensovittamista sekä naisten tutkijanuraa kaikissa rahoitusmuodoissa. 
5. Selvitetään liikkuvuusvaatimuksen vaikutusta hakijoiden määriin sekä sukupuolijakaumaan. 
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen hallintoviraston henkilöstön osalta 
6. Edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta urakehityksessä ja palkkauksessa. 
7. Parannetaan työympäristön esteettömyyttä tilaratkaisuilla. 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?