Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Suomen Akatemiassa

Suomen Akatemian toimintaa ohjaavat avoimuus, läpinäkyvyys, luotettavuus sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Akatemia rahoittaa vastuullisella tavalla korkealaatuista, vaikuttavaa ja uudistuvaa tutkimusta ja huomioi vastuullisen tieteen yhteydessä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymykset. 

Akatemia on aktiivisena toimijana mukana rakentamassa läpinäkyvää tutkimusekosysteemiä, jossa ei ole sukupuoleen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn perustuvia eriarvoistavia rakenteita tai toimintatapoja. Läpinäkyvässä tutkimusekosysteemissä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat keskeisiä toiminnan läpileikkaavia periaatteita.  

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten kohdalla vastuullisen tieteen teemat liittyvät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen hankkeessa ja/tai yhteiskunnassa. 

Suomen Akatemian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslinjaukset 

 • sukupuolten tasapuolisen edustuksen varmistaminen 
  • päätöksentekoelimissä 
  • rahoituspäätöksen saaneissa 
  • toimet tutkimusryhmien tasaisemmalle sukupuolijakaumalle myös johtotehtävissä: esimerkiksi Strategisen tutkimuksen neuvosto on edellyttänyt vuodesta 2018, että konsortion johtotehtävissä on tasapuolinen sukupuolijakauma tai että konsortio esittää toimet sukupuolijakauman tasoittamiselle rahoituskautensa aikana 
  • Akatemian ehdotuksissa erilaisten työryhmien jäseniksi ja kansainvälisten organisaatioiden Suomen edustajiksi 
  • Akatemian järjestämien tilaisuuksien puhuja- ja paneelivalinnoissa, akatemiapalkintopäätöksissä ja siinä, mitkä tutkijat nostetaan esille verkkosivuilla tai toimittajatapaamisissa   
    
  • rakenteellisen epätasa-arvon poistaminen ja ehkäiseminen  
   • Akatemia sallii tarvittaessa jouston rahoituskaudessa työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi 
   • Akatemia arvioi sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia kehittäessään tutkimusrahoitusmuotoja 
     
   • aktiiviset toimet sukupuolinäkökulman ja yhdenvertaisuuden  
    edistämiseksi tutkimuksessa 
    • Akatemia edellyttää, että sen rahoittamassa tutkimuksessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
    • Akatemian arvioinnissa huomioidaan, edistääkö ehdotettu tutkimus tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta hankkeessa tai laajemmin yhteiskunnassa: esimerkiksi arviointiprosessissa ja arviointilomakkeessa arvioidaan, miten hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
    • Akatemian päätöksenteossa huomioidaan, edistääkö ehdotettu tutkimus tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta hankkeessa tai laajemmin yhteiskunnassa ja tukevatko tehdyt päätökset naisten tutkijanuraa  
    • Akatemia ottaa systemaattisesti huomioon sukupuolten tasa-arvon sekä vahvistaa monimuotoisuusnäkökulmia arviointipaneelien kokoamisessa ja tavoittelee määrätietoisesti asiantuntijoiden tasapuolista sukupuolijakaumaa arviointipaneeleissa 
    • Akatemian tutkimusrahoituksen sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia seurataan tilastoinnin ja selvitysten avulla  

       Suomen Akatemian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (1.3.2024–28.2.2026)

       Suomen Akatemian tasa-arvosuunnitelmaa sovelletaan Akatemian tutkimusrahoituksella työskenteleviin sekä Akatemian hallintoviraston henkilökuntaan. Akatemian hallituksen helmikuussa 2024 hyväksymä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on voimassa 1.3.2024-28.2.2026.  
        
       Suunnitelma kattaa sukupuolten välisen tasa-arvon lisäksi yhdenvertaisuuslain syrjintäperusteet: Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Myös häirintää pidetään syrjintänä.

       Suomen Akatemian toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi vuosille 2024–2025

       Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimenpiteet Suomen Akatemian tutkimusrahoitustoiminnassa ja hallintoviraston toiminnassa
       1. Kehitetään edelleen systemaattista tiedonkeruuta (ml. seurannan mittarit) tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta Akatemian tutkimusrahoitustoiminnassa ja henkilöstössä.
       2. Kehitetään ja lisätään edelleen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvää viestintää ja koulutusta Akatemiassa. Otetaan käyttöön turvallisempi tila Akatemian kaikkeen toimintaan liittyvissä tapahtumissa. Vahvistetaan yhdenvertaisuusnäkökulmaa.
       Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimenpiteet toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi
       3. Kerätään tietoa siitä, miten Suomen Akatemia rahoittajana voisi entistä paremmin tukea työn ja perheen yhteensovittamista tutkijanuralla ja millaisia haasteita eri taustaiset tutkijat kohtaavat.
       4. Sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi otetaan osaksi Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen kehittämishankkeita.
       5. Vahvistetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmia sekä monimuotoisuusosaamista osana vastuullista tiedettä ja arviointityötä.
       Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimenpiteet hallintoviraston henkilöstön osalta
       6. Vahvistetaan yhdenvertaisuusnäkökulmaa henkilöstösuunnittelussa, rekrytoinnissa ja palkkauksessa sukupuolten tasa-arvon rinnalla ja otetaan monimuotoisuusnäkökulma mukaan suunnitteluun.

       Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?