Hållbar utveckling

Hållbar utveckling vid Akademin

Vid Akademins förvaltningsämbete har man målmedvetet utvecklat arbetsmetoderna i enlighet med målen för hållbar utveckling, t.ex. genom att i regel flytta bedömningen av ansökningar till distanspaneler.

Vi beaktar hållbar utveckling i vår verksamhet också på andra sätt:

  • färre arbetsresor
  • mindre kontorsutrymmen
  • hybridarbete
  • god förvaltning

På så sätt har vi kunnat minska flygandet med omkring tusen internationella experter varje år. Dessutom har vi främjat hållbar utveckling genom att begränsa antalet flygresor för tjänstemän och genom att stödja distansarbete och hybridarbete. Våra evenemang och möten med intressenter hålls i allmänhet på distans. Detta minskar behovet av att resa. Hållbarhet är också ett ledmotiv i all upphandling och alla tjänster som rör våra interna tjänster.

Agenda 2030-målen vid Akademin

Syftet med det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling omfattar många olika livs- och samhällsområden. Vi finansierar forskning inom samtliga vetenskapsgrenar och främjar på så sätt förverkligandet av hållbar utveckling på många olika sätt. År 2021 valde vi ut fyra av de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 för närmare uppföljning och som fokusområden i vår ansvarsrapportering:

  • Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
  • Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
  • Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.
  • Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.

Har du frågor eller synpunkter?