Ansvarsuppföljning

Finlands Akademis strävan att främja ansvarsfullhet och hållbar utveckling förverkligas i praktiken genom den forskningsfinansiering som vi beviljar. Beaktandet av hållbarhetsprinciper är ett av de forskningspolitiska mål som bedöms då vi fattar finansieringsbeslut.

Vi samarbetar med forskarsamfundet, andra forskningsfinansiärer och olika aktörer i samhället för att stärka förutsättningarna för vetenskap och forskning, främja utnyttjandet av forskningskunskap och identifiera aktuella forskningsämnen och -teman.

Då vi väljer internationella samarbetspartner och utlysningsteman tar vi också hänsyn till vår värdegrund vad gäller våra åtgärder som bidrar till internationalisering samt våra mål i fråga om ansvarsfullhet och hållbar utveckling.

Vi kräver att den forskning vi finansierar är ansvarsfull och tar hänsyn till målen för hållbar utveckling.

Akademin har ingen roll i att mäta fotavtrycket av den finansierade forskningen eller forskningsinfrastrukturer, utan detta ansvar faller på forskningsorganisationerna, t.ex. universitetet eller forskningsinstitutet. Vi följer ansvarsfullheten i akademifinansierad forskning genom data från forskningsrapporter.

Enligt vårt nya samhälleliga åtagande för hållbar utveckling vill vi satsa mer på att följa upp forskningsfinansieringens genomslag med tanke på hållbar utveckling.

Ansvarsrapportering

Finlands Akademi producerar en årlig ansvarsrapport. Rapporten beskriver det arbete som Akademin gör för att främja ansvarsfullhet och hållbar utveckling. Akademins ansvar omfattar att utveckla områden för ansvarsfull vetenskap, uppnå målen för hållbar utveckling och producera ansvarsrapporter.

Samhälleligt åtagande

I juni 2022 förnyade Finlands Akademi sitt samhälleliga åtagande för hållbar utveckling fram till slutet av 2025. I detta tredje åtagande behandlas hållbar utveckling och ansvarsfullhet samt genomförandet av dessa på ett mer ingående och systematiskt sätt än i de tidigare åtagandena.

Det nya åtagandet innehåller tre centrala mål:

  • att öka och fördjupa forskarnas, Akademins och dess intressentgruppers medvetenhet om principerna för hållbar utveckling och framhäva principernas betydelse för forskningen och forskningsfinansieringen
  • att mer systematiskt än tidigare granska perspektiven för hållbar utveckling och ansvarsfullhet och koppla uppföljningen till Akademins årsklocka
  • lyfta fram forskningens roll som en främjare och förstärkare av hållbar utveckling och stärka Akademins image som en ansvarsfull främjare av principerna för hållbar utveckling.

Har du frågor eller synpunkter?