Internationell verksamhet

Forskningsrådet stöder forskarinitierat högklassigt internationellt samarbete och internationell forskarrörlighet genom akademiprojektsbidrag och bidrag för anställning som akademiforskare och forskardoktor samt genom att delta i strategiskt viktiga internationella utlysningar.

I främjandet av samarbetet fäster forskningsrådet särskild uppmärksamhet vid samarbetets kvalitet och det mervärde som samarbetet medför för forskningen. Dessutom främjar forskningsrådet internationellt samarbete inom det europeiska forskningsområdet, mellan de nordiska länderna och med andra internationella aktörer.

Information om kommande utlysningar läggs ut på Akademins webbplats och Twitter.

Har du frågor eller synpunkter?