Nya forskningsprojekt får akademiprojektbidrag av Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö

30.5.2023

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö har beviljat akademiprojektbidrag till 73 forskningsprojekt, vilka består av totalt 91 delprojekt. Den totala finansieringen uppgår till nästan 41 miljoner euro. Beviljandegraden var 18,5 procent.

Syftet med akademiprojektbidrag är att främja förnyelsen och mångfalden inom den finländska vetenskapen samt att förbättra forskningens kvalitet och det vetenskapliga och övriga genomslaget. Med finansieringen vill Finlands Akademi ge forskare en möjlighet att genomföra vetenskapligt ambitiös forskning på internationell nivå som eftersträvar nya genombrott och möjliggör samarbete med de främsta internationella grupperna.

Akademiprojektbidraget är avsett för att anställa en forskningsgrupp och täcka övriga forskningsutgifter. Finansieringen beviljas till ett finländskt universitet eller en finländsk forskningsorganisation som förvaltar medelsanvändningen för projektet. Bidragen beviljas för fyra år. Finlands Akademi följer upp genomslaget av akademifinansierad forskning.

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö tillämpar specifika kriterier och riktlinjer för varje finansieringsinstrument när det fattar finansieringsbeslut. I fråga om akademiprojektbidrag är vetenskaplig kvalitet det primära kriteriet. Finansieringen beviljas utifrån resultaten av internationell kollegial granskning, dvs. peer review.

I höstutlysningen 2022 mottog forskningsrådet mycket högklassiga och välskrivna ansökningar från alla discipliner som det representerar. 43 procent av ansökningarna fick utmärkt betyg (5 eller 6), och mindre än hälften (41 %) av dessa kunde finansieras. ”När konkurrensen om finansieringen är så här hård är det detaljerna som avgör. Även i år blev många utmärkta ansökningar utan finansiering. De vanligaste orsakerna till avslag var mindre svagheter i genomförandeplanen och bristande precision i definitionen av forskningshypoteserna”, säger professor Jussi Kukkonen, forskningsrådets ordförande.

De beviljade bidragen fördelades jämnt mellan forskningsrådets olika forskningsområden. ”Som helhet var de projekt som finansierades mycket varierande – de omfattade både grundforskning och tillämpad forskning samt mycket mångvetenskaplig forskning”, tillägger Kukkonen.

Forskningsrådet kräver inte att akademiprojekten ska ha en direkt tillämpbarhet eller effekt, utan det finansierar både grundforskning av hög kvalitet och den mer tillämpade forskning som grundforskningen ger upphov till. Forskningsrådet konstaterade att alla finansierade projekt hade en stark grundforskningsaspekt. ”Å andra sidan vore det bra om sökanden även i sådana projekt insåg vart grundforskningen i framtiden kan leda”, säger Kukkonen. ”Några sökande hade beskrivit detta i sin ansökan på ett skickligt sätt”.

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö mottog ett stort antal ansökningar från konsortier (68), varav 16 beviljades finansiering. När det gäller konsortier fäste forskningsrådet särskild uppmärksamhet vid mervärdet av samarbetet mellan delprojekt. ”Vi uppskattar att några konsortiesökande tydligt lyfte fram behovet av att hitta nya perspektiv och nya partner för forskningen. Detta återspeglar en strävan att ta sig ur sin komfortzon, vilket inte bara förnyar vetenskapen utan också utvecklar forskarnas färdigheter och deras samarbetsnätverk”, sammanfattar Kukkonen.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?