Finlands presterar över världsgenomsnittet i vetenskapligt genomslag – men viktiga länder ligger före

5.10.2023

Det vetenskapliga genomslaget av forskningen i Finland ligger över världsgenomsnittet. Jämförbara länder ligger dock fortsättningsvis före Finland vad gäller vetenskaplig publicering. Trots att FoU-utgifterna ökat stadigt är Finland det enda nordiska land där FoU-utgifterna som andel av BNP ligger på en lägre nivå än 2010. Företagssektorn är efter universiteten den näst största arbetsgivaren för personer som avlagt doktorsexamen. Dessa uppgifter framgår av Finlands Akademis senaste utredning om vetenskapens tillstånd i Finland.

Genomslaget hos finländska vetenskapliga publikationer, mätt med topp 10-indexet, ligger över världsgenomsnittet. Dessutom har indexet för flera vetenskapsgrenar i Finland stigit från att ha varit under världsgenomsnittet (2006–2009) till över genomsnittet (2016–2019), visar ny Vetenskapens tillstånd-statistik. Topp 10-indexet beskriver den relativa andelen av vetenskapliga publikationer som hör till den mest citerade 10 procenten. Världsgenomsnittet inom varje disciplin är 1.

Kinas publiceringsverksamhet och vetenskapliga genomslag fortsätter öka. Den stadiga ökningen påverkar det relativa genomslaget av publiceringsverksamheten i andra länder, såsom Finland, i internationell jämförelse.

FoU-utgifterna har ökat stadigt i Finland under de senaste åren

Utgifterna för forskning, utveckling och innovation har ökat stadigt i Finland under de senaste åren. År 2021 steg Finlands FoU-utgifter som andel av BNP till nästan 3 procent, dvs. 7,6 miljarder euro. Ökningen drevs framför allt av en ökning i företagens FoU-utgifter.

I internationell jämförelse ligger Finlands FoU-utgifter som andel av BNP över OECD-genomsnittet. Trots det var Finland 2021 fortfarande det enda nordiska land där FoU-utgifterna som andel av BNP var klart lägre än 2010.

Lagen om statlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet, som trädde i kraft i år, syftar till en stadig ökning av FoU-utgifterna under de kommande åren, så att FoU-utgifterna som andel av BNP uppgår till 4 procent år 2030.

Nu fler doktorer inom näringslivet – forskningskompetens skulle kunna utnyttjas bättre

Statistiken över forskningspersonal visar att 27 procent av de yrkesverksamma doktorerna var anställda vid företag 2019. Andelen företag som arbetsgivare för personer som avlagt doktorsexamen ökade under 2010-talet, och efter universiteten är företagen den största arbetsgivaren för doktorer.

Antalet forskningsårsverken som doktorerna står för har ökat inom alla sektorer under 2000-talet, mest markant under de senaste tio åren inom näringslivet. När det gäller forskningen inom företag 2021 stod doktorer endast för 7 procent av forskningsarbetet, och inom högskolorna minskade doktorernas andel av forskningsarbetet i slutet av 2010-talet.

Universiteten i Finland fortsätter att bli mer internationella. Enligt Vetenskapens tillstånd-statistiken står den utländska personalen för en betydande andel (38 %) av den yngre forskargenerationens årsverken.

Material om Vetenskapens tillstånd 2023 (på finska):

Finlands Akademi utvärderar vetenskapens tillstånd i Finland för att producera material som stöder landets högskolor och statliga forskningsinstitut i deras utvecklingsarbete samt stärker kunskapsbasen för forskningspolitiken. Inom ramen för utvärderingen publicerar vi regelbundet statistiska och bibliometriska analyser om forskningspersonal och forskningsfinansiering samt publiceringsverksamhet. I utvärderingsarbetet ingår även tematiska analyser. Finland jämförs dessutom med centrala jämförbara länder.

Följande gång publiceras statistik över vetenskapens tillstånd 2024.

Mer information

  • generaldirektör Paula Eerola, tfn 0295 335 001
  • ledande vetenskapsrådgivare Otto Auranen, tfn 0295 335 141

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?