Finlands Akademi stärker forskarutbildningen inom akademiprojekt med 30 miljoner euro

17.11.2023

Finlands Akademi kommer att reservera ytterligare finansiering i 2024 års finansieringsbudget för att stärka forskarutbildningen. Summan på 30 miljoner euro kommer att inkluderas i forskningsrådens anslag och delas ut som en del av akademiprojektbidragen.

Ett akademiprojekt baserar sig på en ambitiös forskningsplan av hög vetenskaplig kvalitet, som en högklassig forskargrupp eller ett konsortium genomför. Den ökande finansieringen av forskarutbildningen är kopplad till Finlands Akademis strategiska mål att stärka kompetensen på hög nivå.

Finansieringen kommer att stödja förnyelsen av forskarkåren och stärka framtidens forskningskompetens. Akademifinansierade forskningsprojekt står redan nu för ungefär en fjärdedel av alla avlagda doktorsexamina i Finland. Den nya tilläggsfinansieringen kommer att ytterligare stärka utbildningen av framtida forskare i de forskningsprojekt som finansieras av Akademin.

”Vårt mål är att Finland i framtiden har allt fler forskarutbildade högklassiga experter inom FUI-uppgifter och att Finland internationellt sett är ett ledande land inom forskningsbaserad kompetens. Vi främjar dessa mål genom att stärka forskarutbildningen med våra egna finansieringsinstrument”, säger Johanna Myllyharju, ordförande för Akademins styrelse.

Målet är i linje med regeringsprogrammet och den nya lagen om FoU-finansiering, som syftar till en avsevärd ökning fram till 2030. För att uppnå detta mål krävs förutom ökad finansiering också ett större antal forskare med en högre kompetensnivå.

”Akademiprojektbidragen är ett utmärkt sätt att ge högkvalitativt stöd till forskarutbildning. Detta kommer att göra det möjligt för doktorander att integreras närmare i projektens forskargrupper”, säger Myllyharju.

Stödet för forskarutbildningen kommer att genomföras genom projektens lönekostnader:

  1. Lönekostnaderna för de doktorander som arbetar i projektet får inkluderas i de totala projektkostnaderna i en utsträckning som är motiverad i förhållande till projektets forskningsplan. Doktorandernas uppgifter och roller och främjandet av deras forskarkarriärer måste tydligt anges i forskningsplanen.
  2. Projektet kan ansöka om finansiering för att täcka den ansvariga ledarens lönekostnader som uppkommer av handledning av doktorandernas disputationer.

Forskningsråden har specifika riktlinjer om projektstorleken. Projektet kan vara större om det är motiverat med tanke på forskarutbildningen. Vid beslutsfattandet kan forskningsråden använda rekryteringen av doktorander som ett forskningspolitiskt kriterium. Doktorandutbildningen i ett projekt ska ge mervärde för projektet. Den är också ett beslutskriterium till exempel när det gäller två projekt som bedömts hålla samma vetenskapliga kvalitet.

Mer information

  • Biovetenskap, hälsa och miljö: projects-bhe@aka.fi
  • Kultur och samhälle: projects-ssh@aka.fi
  • Naturvetenskap och teknik: projects-nse@aka.fi

Kontakta oss i första hand via vår helpdesk (välj ansvarsområde/forskningsråd).

Har du frågor eller synpunkter?