Finlands Akademi beviljar finansiering för nya akademiforskare inom biovetenskap, hälsa och miljö

3.5.2023

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö har delat ut finansiering som ska stödja den unga forskargenerationen och främja forskningsförnyelse. Forskningsrådet fattade idag finansieringsbeslut om 44 nya akademiforskare som befinner sig i olika faser av sin karriär. Beviljandegraden var 15 procent.

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö har delat ut nästan 30 miljoner euro för 44 nya anställningar som akademiforskare. Det genomsnittliga bidraget för de fyraåriga projekten är 670 000 euro. Den beviljade finansieringen betalas ut till den forskningsorganisation som förvaltar finansieringen och där forskningen utförs.

Finansieringen är avsedd för forskare som hör till den unga forskargenerationen och som avancerat snabbt i sin karriär. Akademiforskarna har bildat internationella nätverk och bedriver forskning av hög vetenskaplig kvalitet, med stor genomslagskraft och som förnyar vetenskapen. Det här var första gången som akademiforskarbidrag delades ut efter reformen av finansieringen för den unga forskargenerationen. I denna omgång var behörighetsgränsen för att kunna ansöka om bidraget 2–9 år efter avlagd doktorsexamen.

Syftet med bidragsformen är att forskare som avancerat snabbt i karriären ska kunna öka sin kompetens, avancera mot mer krävande forskaruppgifter och nå en etablerad ställning i det nationella och det internationella forskarsamhället.

Till forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö inkom ansökningar av forskare som befinner sig i mycket olika faser av forskarkarriären. Finansiering beviljades både till forskare som bara har några års erfarenhet efter doktorsexamen och till forskare som har hunnit långt i sin karriär och redan etablerat egna forskargrupper. En klar majoritet av både sökande och finansieringsmottagare var kvinnor. De finansierade projekten täcker ett brett spektrum av forskningsområden inom biovetenskap, hälsa och miljö.

”Forskningsrådet ansåg att det fanns många ansökningar av hög vetenskaplig kvalitet i år. När forskningsrådet fattade sina beslut lade det särskild vikt inte bara vid den vetenskapliga kvaliteten utan också vid forskarens självständighet, dvs. förutsättningarna för att inleda en ny forskningslinje och bilda en forskargrupp. Högklassig forskning kan inte bedrivas i ett vakuum, utan i samarbete med andra, och därför uppmärksammade vi också de sökandes nationella och internationella rörlighet och nätverksbildning”, säger forskningsrådets ordförande professor Jussi Kukkonen.

Finansiering beviljades forskare som antingen redan hade omfattande och varierande nätverk eller vars ansökan innehöll en tydlig och genomförbar plan för nätverksbildning.

"Finansieringen ger forskarna ett brett utbud av möjligheter till oberoende forskning och utveckling av forsknings- och samarbetsnätverk inom sin egen disciplin tillsammans med sin forskargrupp. För att hitta lösningar på globala utmaningar och förbereda sig för framtida kriser krävs investeringar i vetenskap och forskning. Stödet till unga forskare säkerställer förnyelsen inom den finländska vetenskapen och stärker samhällets förmåga att bemöta nya utmaningar”, påpekar Kukkonen.

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö uppmuntrar forskare i nästa ansökningsomgång att föreslå djärva, nya initiativ och inspirerande samarbete med andra forskare. Dessutom ber forskningsrådet forskarna att i sin ansökan tydligt beskriva hur de avser att utveckla sitt eget forskningsområde och forskningsarbetet inom den egna organisationen och samarbetsnätverken.

Bidraget för anställning som akademiforskare kan användas för att avlöna högst två forskare och finansiera eventuella andra kostnader som är nödvändiga för att genomföra forskningen. I fråga om det nya akademiforskarbidraget kan finansieringen vid behov också användas för forskarens egen lön i upp till 46 månader. Finlands Akademi följer upp genomslaget av akademifinansierad forskning.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?