Finlands Akademi beviljade profileringsbidrag till universiteten

13.1.2023

Finlands Akademi har fattat beslut om finansieringen för att stärka forskningens profilering vid universiteten i Finland. Besluten fattades i två delar: 13.12.2022 och 12.1.2023. Den totala ansökta finansieringssumman uppgick till 175 miljoner euro, medan den totala beviljade summan är 100 miljoner euro. Beloppen varier från 2,2 miljoner euro till 30,1 miljoner euro (se bifogade pdf-tabell). Nio universitet beviljades bidrag.

Syftet med finansieringen är att påskynda forskningsprofileringen enligt universitetens strategier samt att utifrån en internationell sakkunnigbedömning stödja utvecklingen av forskningens kvalitet på bred front inom hela universitetsfältet.

En typisk profileringsåtgärd för vilken finansiering söktes är anställning av forskare. Rekrytering är ett sätt för universitet att stärka forskningsmiljön till exempel genom att introducera ny kompetens samt genom att öka och diversifiera de inhemska och internationella nätverken. Att rekryteringarna lyckas är enligt den expertpanel som bedömde profileringsansökningarna ofta avgörande för att handlingsplanen ska kunna föras framåt.

”Liksom annan finansiering från Akademin utdelas också profileringsfinansieringen i öppen konkurrens. De ansökningar som var framgångsrika i den internationella expertpanelens bedömning, oberoende av universitetets storlek, innehöll en trovärdig, insiktsfull och välstrukturerad plan”, konstaterar Finlands Akademis styrelseordförande Johanna Myllyharju och överdirektör för forskning Riitta Maijala.

Fokus på teman kring hållbar utveckling och resiliens

I ansökningarna sökte universiteten profileringsbidrag enligt de riktlinjer som de dragit upp i sina strategier. Tyngdpunkten i riktlinjerna ligger ofta på tematiska och flervetenskapliga forskningshelheter som för samman flera olika discipliner.

Hållbar utveckling och resiliens betonades i ansökningarnas teman. Temana gällde bland annat säkerhet, hälsa, naturen och olika material.

Finansieringsbesluten fattades av Finlands Akademis allmänna sektion. Ansökningarna bedömdes av en internationell expertpanel, vars medlemmar bestod av rektorer och vice rektorer från europeiska universitet.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?