Finlands Akademi beviljade finansiering för forskning kring IKT och säker användning av hälsodata

16.11.2023

Finlands Akademi har beviljat sammanlagt 8,6 miljoner euro i finansiering för treåriga forskningsprojekt som ska ta itu med gränserna av informations- och kommunikationsteknik och säker användning av data inom hälso- och sjukvården. Totalt 25 ansökningar fick bifall, vilket ger en beviljandegrad på 34 procent.

Esa Vakkilainen från forskningsrådet för naturvetenskap och teknik berättar att Akademin utifrån den internationella kollegiala granskningen mottog ansökningar av mycket hög kvalitet och ambition. ”De ansökningar som fick högsta betyg tar sig an mycket utmanande och viktiga forskningsämnen”.

Förutom de internationella bedömningsutlåtandena tog man i finansieringsbesluten hänsyn till projektens internationella karaktär, samarbetet med den privata och den offentliga sektorn, rörligheten mellan olika sektorer och hur forskningsorganisationernas egna resurser kommer att utnyttjas för att genomföra forskningen. Finansieringen anvisas till de forskningsorganisationer som kommer att förvalta medelsanvändningen.

De här de sista finansieringsbesluten som kommer att fattas inom ramen för Finlands Akademis och Business Finlands forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram ICT 2023. ICT 2023 är ett tioårigt program vars syfte är att förbättra kunskaperna inom databehandling och främja det vidsträckta utnyttjandet av IKT-baserade lösningar.

Under programmets gång har Finlands Akademi öppnat sammanlagt 21 nationella och internationella utlysningar, genom vilka forskare har kunnat ansöka om en total summa på 100 miljoner euro. ICT 2023-programmet har också finansierat finska partner till framgångsrika IKT-projekt i internationella gemensamma utlysningar.

”Programmet har främjat forskning om IKT inom en rad olika tematiska områden”, säger forskningsrådets ordförande Leena Ukkonen. Ukkonen är nöjd med att temana för programmets utlysningar har varit mycket dynamiska och har bidragit till att förutse framtida behov. Temana har utformats för att uppnå nya tillämpningar och användningsområden och för att utmana forskare att behandla frågor av samhällelig betydelse.

Forskningsrådet ska fortsätta övervaka pågående projekt och deras genomslag.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131

Har du frågor eller synpunkter?