Finlands Akademi beviljade finansiering för att stödja klinisk forskning

3.5.2023

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö har beslutat att finansiera tio nya anställningar som klinisk forskare.

Syftet med Finlands Akademis bidrag för kliniska forskare är inte bara att finansiera vetenskaplig forskning av hög kvalitet, utan också att göra det möjligt för läkare och andra forskare som arbetar med patienter att bedriva forskning på deltid vid sidan av sitt arbete. Den forskning som finansieras måste vara kopplad till patientarbete, så att den också bidrar till patientvård och -hälsa.

De viktigaste bedömningskriterierna för ansökningar om bidrag för kliniska forskare är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och den sökandes lämplighet för bidragsformens mål. Kvaliteten på ansökningarna har varit fortsatt hög: i höstutlysningen 2022 fick 41 procent av ansökningarna utmärkt betyg. Beviljandegraden var 26 procent. Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö strävar efter att upprätthålla en hög beviljandegrad för att främja karriärer inom klinisk forskning och ge brett stöd till forskare inom ett brett spektrum av discipliner.

Tio nya kliniska forskare finansieras i år, fem kvinnor och fem män. De finansierade forskningsprojekten behandlar ämnen som odontologi, cancervård och risken för luftvägsinfektioner.

Forskningsrådets sammanlagda finansiering för kliniska forskare uppgår i år till 2,3 miljoner euro. Även om denna bidragsform är relativt liten är dess betydelse för den finländska medicinska forskningen större än dess storlek. Den kliniska forskaren fungerar som en brygga mellan praktiskt patientarbete och annan biomedicinsk forskning. Klinisk forskning gör patientuppgifter och -prov tillgängliga för andra forskare.

Omkring 40 professionella inom hälso- och sjukvården ansöker varje år om Akademins bidrag för kliniska forskare. Majoriteten av de sökande är läkare, men läkare som arbetar med patienter inom andra områden – oavsett karriärsteg – kan också ansöka.

Finansieringen kan beviljas för högst fyra år för att täcka forskarens deltidslön och forskningskostnader. En förutsättning är att 50 procent av den sökandes arbete utgörs av kliniskt patientarbete. Finansieringen som beviljats en klinisk forskare betalas till ett finländskt universitet, universitetssjukhus eller forskningsinstitut som förvaltar finansieringen. Finlands Akademi följer upp genomslaget av akademifinansierad forskning.

”Forskningsrådet lade märke till att det i år fanns vissa medicinska specialiteter där det inte inkom några ansökningar alls. Vi misstänker att detta delvis beror på personalbristen inom hälsosektorn: det är mycket svårt för kliniska forskare inom vissa områden att få tid för forskning. Utan klinisk forskning idag kommer det inte att finnas några framtida behandlingar och vårdmetoder”, poängterar professor Per Ashorn, forskningsrådets vice ordförande och ordförande för beredningsgruppen för klinisk forskning.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?