Den förnyade finansieringen för akademiforskare nådde sin målgrupp - finansieringen för akademiprojekt ökade

20.6.2023

Finlands Akademi finansierar med den förnyade finansieringen 153 bidrag för akademiforskare. 15 procent av de sökande erhöll finansiering. Den förnyade finansieringen kunde man för första gången söka i höstutlysningen i fjol. En akademiforskare är en lovande forskare av den yngre forskargenerationen. Bidraget är avsett för att stöda forskare i den yngre forskargenerationen som avancerat snabbt under sin karriär, så att de kan få kompetens och avancera under sin karriär.

Den förnyade finansieringen för akademiforskare har nått sin målgrupp väl: det totala antalet sökande var 1 018 från alla tre forskningsråden. Sammanlagt beviljade man över 90 miljoner euro i finansiering. Den genomsnittliga finansieringen per projekt var cirka 589 000 euro.

Finansiering för akademiforskare kan en forskare söka, vars första doktorsexamen vid utgången av ansökningsmånaden har beviljats för minst två och högst sju år sedan. Undantagsvis kunde man under denna första ansökningsomgång ansöka om finansiering av en forskare vars första doktorsexamen vid utgången av ansökningsmånaden hade avlagts för minst två och högst nio år sedan. För 30 procent av de finansierade forskarna hade det gått 2-4 år, 50 procent 5-7 år och 20 procent åtta år eller mer sedan doktorsexamen.

”Den första ansökan lyckades mycket bra i förhållande till målen. Den allmänna nivån på ansökningarna var hög och lovande nya akademiforskare finansierade man under alla karriärfaser av ansökningsbehörigheten. Med hjälp av den förnyade finansieringsmodellen kunde man beakta akademiforskarnas olika situationer väl när ansökan om och användningen av finansiering blivit mer flexibel än tidigare”, bedömer forskningsöverdirektör Riitta Maijala den förnyade ansökan.

I sina finansieringsbeslut betonade forskningsråden särskilt forskningens vetenskapliga kvalitet och även forskarnas internationella samarbete och nätverkande samt personliga kompetens och potential med beaktande av karriärfasen. 

Forskningsråden noterade att beskrivningen av den sökandes karriärutvecklingsplaner förblev på en mycket allmän nivå i flera ansökningar. Även bedömarna efterlyste ställvis mer information om hur finansieringen av uppgiften som akademiforskare skulle främja sökandens karriär. Finlands Akademi samlade under den första omgången av den förnyade finansieringen för akademiforskare in respons från sökande, bedömare och forskningsråd, och utifrån dessa utvecklar man ansökningsanvisningarna.

Akademiprojekten representerar ett brett spektrum av forskning

Finansiering beviljades för akademiprojekt motsvarande 18 procent av de projekt som man utvärderade. Konsortier för akademiprojekt, dvs. projekthelheter, har man beräknat per delprojekt. Antalet finansierade projekt och deras andel av alla ansökningar ökade jämfört med året innan. Sammanlagt beviljade man nästan 120 miljoner euro i finansiering. Beviljandegraden steg med tre procentenheter från år 2022.

De valda projekten är mycket kvalitativa, vetenskapligt högklassiga och till sina metoder förnyande för vetenskapen. De olika vetenskapsområdena är väl representerade.

Kvinnornas andel av bedömarna fortsatte att öka

Sammanlagt 633 bedömare deltog i utvärderingen av ansökningarna i höstutlysningen 2022. Det ordnades 60 paneler. Kvinnornas andel av bedömarna steg till 43 procent, medan den i september 2021 var 37 procent och år 2020 var den 36 procent. Bedömarna kom från 29 länder. De fyra vanligaste länderna var Storbritannien, Tyskland, Sverige och Italien.

 

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikation
kommunikationsexpert Leena Vähäkylä
tfn 0295 33 5139

Har du frågor eller synpunkter?