Över 1 000 ansökningar om nytt akademiforskarbidrag till Finlands Akademis höstutlysning

7.10.2022

Forskare inlämnade sammanlagt 2 741 ansökningar till Finlands Akademi inom höstutlysningen 2022. Ansökningar av delprojekt i konsortier har räknats som skilda ansökningar. Om varje konsortieansökan räknas som en enda ansökan blir antalet ansökningar 2 393.

I årets höstutlysning ingick en förnyad bidragsform för akademiforskare. Det nya bidraget söktes av 1 025 forskare. Det genomsnittliga beloppet som söktes per ansökan var 554 000 euro.

Akademiprojektbidrag var den populäraste bidragsformen med totalt 1 230 ansökningar (år 2021 inkom 1 321 ansökningar).

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik mottog totalt 929 ansökningar (2021: 1 134). Forskningsrådet för kultur och samhälle fick 716 ansökningar (2021: 840) och forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö fick 748 ansökningar (2021: 880). Dessutom inkom 36 ansökningar om Undervisnings- och kulturministeriets understöd för idrottsvetenskapliga forskningsprojekt; dessa ansökningar bedöms i paneler som ordnas av Akademins ansvarsområde för forskning i biovetenskap, hälsa och miljö.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?