Finlands Akademi valde nya forskardoktorer inom naturvetenskap och teknik

12.5.2022

Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik har beviljat bidrag för 44 anställningar som forskardoktor. Sex av bidragen riktades till områden av samhällsekonomisk och samhällelig betydelse: energiteknik, biomedicinsk teknik, processteknik, byggnadsteknik, elteknik och datorteknik. Beviljandegraden var nästan 16 procent.

Bidraget för anställning som forskardoktor beviljas för att täcka forskarens lön och projektets forskningskostnader. Forskaren är anställd vid en forskningsorganisation som förvaltar finansieringen.

Hela 41 procent av de inlämnade ansökningarna fick utmärkt betyg (6 eller 5) av de internationella bedömarna. Av dessa utmärkta ansökningar kunde forskningsrådet finansiera endast omkring en tredjedel. Forskningsrådet betonade i sina val sökandenas kompetens och forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet.

”Målet med inriktningen av forskningsdoktorsfinansieringen var att aktivera högklassiga sökande inom valda områden, och det lyckades vi med. Jämfört med de tre föregående omgångarna ökade i synnerhet andelen ansökningar inom biomedicinsk teknik och byggnads- och samhällsteknik. Genom inriktningen är målet också att engagera begåvade unga forskare inom teknikbranschen i en karriär inom forskning. Ett ytterligare mål är att producera ny och verkningsfull information om sådana ämnesområden som är viktiga för den finländska industrin”, berättar forskningsrådets ordförande professor Leena Ukkonen.

Exempel på finansierade forskare

Valentina Guccini (Aalto-universitetet) undersöker en ny strategi för rening av avloppsvatten och tillvaratagande av kol. Guccini ska förena träbaserad nanocellulosa och fotosyntetiska cellkulturer som samlats in från finländska ekosystem till ett enda material med hjälp av s.k. osmotisk vattenavledning. Denna samodling efterliknar ett naturligt nätverk där biokemiska och ekologiska interaktioner leder till bättre prestanda och en hållbarare och miljövänligare metod för att återställa en förorenad miljö.

Kari Lappalainen (Tammerfors universitet) ska utveckla nya metoder för att förbättra effektiviteten av solpaneler och solkraftverk. Projektet ökar kunskapen och utvecklar nya metoder för att optimera styrningen och driften av solcellsanläggningar. Som forskningsmetoder utnyttjar Lappalainen analys av detaljerade mätdata och simulering av solcellsanläggningars funktion.

Miika Mattinen (Helsingfors universitet) ska utveckla effektiva, stabila och kostnadseffektiva katalysatorer för att producera väte. Klimatförändringen förutsätter en snabb övergång från fossila bränslen till förnybara energikällor och bränslen. Väte är ett rent bränsle som kan användas t.ex. i trafiken. Väte kan produceras från vatten med hjälp av el i en process som kallas vattenklyvning. En väsentlig del av projektet är att undersöka materialens struktur och katalytiska aktivitet samt kopplingarna mellan dessa.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?