Högklassiga projekt som forskar i kritiska material får 7 miljoner euro av Finlands Akademi

3.11.2021

Finlands Akademi har beslutat att finansiera sex konsortier (totalt 17 delprojekt) och två enskilda projekt inom akademiprogrammet Kritiska material i städernas cirkulära ekonomi (Romulus). Forskningskonsortierna beviljades sammanlagt sju miljoner euro för perioden 2022–2025. De finansierade projekten inleds i januari 2022.

Akademiprogrammet Romulus undersöker kritiska metallers förekomst och kemiska sammansättning och natur. Detta kombineras med forskning kring städernas cirkulära ekonomi. Oftast avser kritiska material sådana metaller och mineraler som av någon anledning inte finns tillgängliga i tillräcklig utsträckning i förhållande till industrins behov. Under lupp inom programmet är processer, produkter och tjänster som baseras på hållbar utveckling.

Bedömningspanelen betonade i sitt utlåtande att nivån på ansökningarna var hög och att det på basis av ansökningarna i Finland finns många utmärkta forskare inom området kritiska material i förhållande till landets storlek. Bedömarna ansåg det vara särskilt uppmuntrande att det fanns unga forskare bland de sökande.

Enligt professor Reko Leino, ordförande för sektionen som beslutat om finansieringen, är Romulus ett mycket viktigt forskningsprogram med beaktande av de samhälleliga utmaningarna inom den cirkulära ekonomin av kritiska material. I Finland finns det också mycket högklassig forskning kring ämnet.

”I den bemärkelsen var antalet ansökningar som kom in till den första omgången kanske en liten överraskning. Det kom in färre ansökningar än väntat. Nivån på de finansierade projekten var dock glädjande hög, och de projekt som valts ut täcker på ett utmärkt sätt de centrala temana i akademiprogrammet. Programmets ledningsgrupp väntar med intresse på att projekten inleds och senare också på att man kommunicerar forskningsresultaten”, säger Leino.

Exempel på finansierade projekt:

Kati Miettunen (Åbo universitet) leder ett konsortium som ska undersöka möjligheterna att återvinna kritiska material från solceller. Syftet är att förstå hur valet av material påverkar återvinningen av solceller och utveckla cellkonstruktioner som lämpar sig för återanvändning eller återvinning. Det mångvetenskapliga konsortiet strävar efter att skapa hållbar solenergiteknik.

Elina Huttunen-Saarivirta (Teknologiska forskningscentralen VTT Ab) leder ett konsortium som ska ta fram nya perspektiv på cirkulär ekonomi av råvaror som är kritiska med tanke på elektrisk mobilitet. Projektet fokuserar på batterier, batterimaterial, elektronikkomponenter och effektiva magneter samt på systemnivågranskning på nationell nivå och stadsnivå. Det är fråga om ett mångvetenskapligt projekt mellan Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Östra Finlands universitet, Aalto-universitetet och Uleåborgs universitet.

Pekka Valkama (Vasa universitet) leder ett konsortium som ska undersöka städernas utgångspunkter och förutsättningar att övergå till en integrerad cirkulär ekonomi. Projektets forskare ska undersöka städer och avfallshanteringsbolag i Finland med hjälp av dokument och bokföringsmaterial samt sakkunnigintervjuer. Inom projektet undersöks även Norge, Skottland, Nederländerna och Japan. Städerna och andra aktörer kan dra nytta av projektets resultat då resultaten skapar värde i processerna för cirkulär ekonomi.

År 2021 finansierar Finlands Akademi 13 akademiprogram. Ett akademiprogram är en forskningsstyrd, tematisk och målinriktad sammanslutning av flera forskningsprojekt som främjar forskningens förnyelse och eftersträvar vetenskapligt och annat genomslag. Ett akademiprogram stöder högklassig, mångvetenskaplig och interdisciplinär forskning, bildar nätverk mellan forskare och fungerar som en plattform för internationellt forskningssamarbete.

Romulus_sv.jpg

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert
Anna Oravakangas
tfn 0295 335 039

Har du frågor eller synpunkter?