Finlands Akademis förnyade profileringsfinansiering stärker universitetens forskningsförutsättningar

14.1.2021

Finlands Akademi har fattat besluten om finansieringen för att stärka forskningens profilering vid universiteten i Finland. Besluten fattades i två delar: 16.12.2020 och 13.1.2021. Den totala ansökta finansieringssumman uppgick till 178 miljoner euro, medan den totala beviljade summan är 100 miljoner euro. Beloppen varier från 750 000 euro till 28 miljoner euro (Tabell över finansieringsbeslut efter universitet (pdf)).

Målet med finansieringen är att påskynda universitetens strategiska profilering och stärka universitetsforskningens kvalitet på basis av kollegial granskning. Universiteten väljer utifrån sina egna strategier ut profileringsområden inom vilka de ansöker om finansiering för åtgärder som de ska genomföra. I sina ansökningar presenterar universiteten åtgärderna med vilka de ytterligare ska stärka sina starka sidor, tematiska forskningshelheter och nya forskningsområden samt en tidsplan för åtgärderna.

Profileringsinstrumentet bedömer konkreta planer för stärkandet av forskningens kvalitet och genomslag

Sammanlagt ansökte universiteten om finansiering för 35 profileringsområden, av vilka merparten (28) är områden som också tidigare beviljats profileringsbidrag (pdf). Många av dem kombinerar forskning inom flera olika vetenskapsområden. Allmänna teman i profileringsområdena är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Flera profileringsområden har dessutom ett hälsosamband.

Enligt Finlands Akademis allmänna sektion, som fattade finansieringsbesluten, innehöll ansökningarna både nya teman och profilering av långsiktig och systematisk forskning. Universiteten ska dessutom skapa tvärvetenskapliga samband mellan deras olika starka sidor.

”Universiteten bygger numera mycket starka och konsekventa profiler, och denna långsiktighet syntes i ansökningarna”, berättar professor Johanna Myllyharju, ordföranden för Finlands Akademis styrelse och Akademins allmänna sektion.

I ansökningarna presenterades planer på att använda finansiering i synnerhet för att anställa forskare. Dessutom föreslog universiteten att finansieringen ska styras till utveckling av forskningsmiljöer och plattformar, besöksprogram för forskare, åtgärder som stöder flervetenskaplig verksamhet, samarbete mellan forskare inom profileringsområdet samt främjande av samarbetet med utomstående partner.

Ansökningarna bedömdes av en internationell expertpanel, vars medlemmar bestod av rektorer och vice rektorer från europeiska universitet. Expertutlåtandena utarbetas utifrån ansökningarna och intervjuer med de sökande. Finansieringsbesluten baserar sig i sin tur på panelens utlåtande och på den rangordning som panelen fastställde. Vid finansieringsbesluten beaktades dessutom förhållandet mellan den finansiering som ansöks hos Akademin och de planerade profileringsåtgärderna och universitetets forskningsfinansiering som helhet. Utöver dessa beaktades också universitetens slut- och mellanrapporter om hur de redan finansierade profileringsåtgärderna har framskridit.

Profileringsfinansieringen nu mer långsiktig än tidigare

Den sjätte ansökningsomgången av profileringsfinansiering hade förnyats i nära samarbete med universiteten och med beaktande av rekommendationerna från de tidigare utvärderingspanelerna och utvärderingarna av bidragsformen.

”Profileringsfinansieringen är nu mer långsiktig än tidigare, eftersom finansieringsperioden är sex år i stället för fyra år. För att minska den tid som går åt till ansökan och rapportering ska utlysningen öppnas vartannat år”, säger Riitta Maijala, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi.

Vid bedömningen gavs utöver det allmänna betyget också ett betyg skilt för varje profileringsområde, vilket ger mer information om panelens åsikt. Såväl sökandena, panelerna som beslutsfattarna hade önskat en sådan reform.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?