Finlands Akademi valde elva nya spetsforskningsenheter

11.10.2021

Finlands Akademi utsåg idag nya spetsforskningsenheter för åren 2022–2029. Inom det nya programmet för spetsforskningsenheter finansieras elva enheter med forskargrupper från sammanlagt elva universitet och forskningsinstitut. Vid de nya enheterna bedrivs forskning kring bl.a. antimikrobiell resistens, elektromekanisk omvandling och överföring av energi samt inlärningens dynamik och interventioner.

Finansieringen för spetsforskningsenheter utlystes förra hösten; sammanlagt inkom 184 preliminära ansökningar. Av dessa gick 34 vidare till det andra utlysningssteget. De egentliga ansökningarna bedömdes av internationella expertpaneler där de sakkunniga dessutom intervjuade representanter för de forskningsgrupper som bjudits in till det andra steget.

De slutliga besluten om de enheter som valdes till programmet för åren 2022–2029 fattades den 11 oktober 2021 vid ett möte av Finlands Akademis allmänna sektion. Besluten fattades på förslag av en beredningsgrupp bestående av medlemmar i Akademins förtroendeorgan.

”I de utvalda spetsforskningsenheterna förenas på ett mycket intressant sätt olika vetenskapliga perspektiv och potentialen för en betydande förnyelse av vetenskapen är hög”, berättar Johanna Myllyharju, ordföranden för Finlands Akademis styrelse.

Vetenskapligt högklassiga enheter med förnyelseförmåga och genomslagskraft

Av de faktorer som betonades i valet av spetsforskningsenheter framhävdes utöver den internationella bedömningen och intervjuerna också spetsforskningsprogrammets mål. Vid besluten fästes särskild uppmärksamhet vid att den grupp som väljs till spetsforskningsenhet bedriver högklassig forskning, eftersträvar genombrott och främjar vetenskaplig förnyelse. I valen betonades dessutom enhetens möjligheter att nå eller hållas i toppen av den internationella forskningen på området. Centrala kriterier var också forskningens genomslagskraft utanför vetenskapssamfundet samt att forskarna och temana vid enheten förnyar den finländska vetenskapen.

”Spetsforskningsenheternas sammansättningar kompletterar varandra utmärkt och möjliggör således helt nya grepp på mycket aktuella och intressanta forskningsteman”, säger Riitta Maijala, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi.

En spetsforskningsenhet är en forskningsgrupp som hör till den internationella eliten inom sitt forskningsområde eller som håller på att nå en sådan position. Enheten kan bestå av en eller flera grupper som arbetar i nära samarbete med varandra under en gemensam forskningsplan.

Målet med programmet för spetsforskningsenheter är att stärka kvaliteten av den finländska forskningen, bidra till vetenskapens förnyelse och främja forskningens genomslag i samhället. Inom ramen för program för spetsforskningsenheter förnyas vetenskapen ofta genom nya forskningsämnen, metoder, infallsvinklar och forskargrupper. Spetsforskningsenheter är omfattande forskningshelheter som skapar kreativa forskningsmiljöer, bidrar till innovationer och utbildar nya begåvade forskare till Finlands forskningssektor och näringsliv.

Enheterna finansieras av Finlands Akademi, universitet och forskningsinstitut samt många andra finansiärer. Finlands Akademi har finansierat spetsforskningsenheter sedan 1995. Akademins och värdorganisationernas långsiktiga finansiering för spetsforskningsenheter ger enheterna möjligheter att ta risker och komma med nya initiativ. Enheternas finansieringsperiod är åtta år.

I nästa steg förs finansieringsförhandlingar med de enheter som valts ut till programmet. Efter den första fyraårsperioden görs en vetenskaplig halvtidsutvärdering av alla enheter. Utvärderingens resultat avgör finansieringsnivån för den resterande perioden: nivån kan stiga eller sjunka, eller så kan finansieringen avslutas helt och hållet.

Mer information

  • styrelseordförande Johanna Myllyharju, Finlands Akademi, tfn 0294 485 740, fornamn.efternamn(at)oulu.fi
  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Maiju Gyran, Finlands Akademi, tfn 0295 335 015, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • allmänna frågor: coe(at)aka.fi
  • Läs mer om spetsforskningsenheter

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?