Finlands Akademi: bidragsbeslut om forskning kring artificiell intelligens och säkerhet och integritet i decentraliserade system

18.11.2021

Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik har beviljat 14 forskningsprojekt totalt 8,5 miljoner euro i finansiering inom forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023. Finansieringen beviljades under två teman: Ny artificiell intelligens-baserad teknik och Säkerhet och integritet i decentraliserade system.  Beviljandegraden för delprojektsansökningarna var omkring 19 procent.

ICT 2023-programmet är en gemensam satsning mellan Finlands Akademi och Business Finland. Inom programmet fördelas finansiering också till finländska parter av IKT-projekt som varit framgångsrika i internationella utlysningar.

”Forsknings- och företagssamarbetet inom projekten var nu för första gången ett bedömningskriterium. Företagssamarbete föreslogs i ca 14 procent av delprojekten inom temat artificiell intelligens och i ca 23 procent av delprojekten inom informationssäkerhetstemat”, säger forskningsrådets medlem, professor Heidi Kuusniemi, som ledde beslutsberedningen.

Exempel på finansierade projekt:

Sampo Pyysalo och Milica Todorovic (Åbo universitet) beviljades finansiering för ett konsortieprojekt där de ska tillämpa de nyaste modellerna och metoderna inom djupinlärning som förstår textstruktur på beskrivningar av tredimensionella materialstrukturer. Med hjälp av projektets resultat kan man utveckla bättre material för den nya generationens solceller och annan nyckelteknik som stöder hållbar utveckling i framtiden.

Tuomas Aura (Aalto-universitetet) utvecklar metoder och verktyg för analys av brandväggar och motsvarande filtreringsregler i moderna service- och nätarkitekturer. Två centrala objekt för analysen är molntjänster som baserar sig på mikroservicearkitektur och isolering av opålitlig intelligent utrustning i lokala nät. Inom Auras projekt utvecklas metoder och verktyg med hjälp av vilka informationssäkerhetsexperter och programutvecklare får en helhetsbild av kopplingarna mellan systemets olika delar och isoleringsnivån. Brandväggar isolerar delar av datanätet och filtrerar nättrafiken som en del av systemets djupförsvar. Det finns nya lösningar för isolering, men förståelsen för hur de fungerar är fortfarande bristfällig.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert
Vesa Varpula
tfn 0295 335 131

Har du frågor eller synpunkter?