Vetenskaplig kvalitet, genomslag och förnyelse hörnstenar i Finlands Akademis finansieringsbeslut

24.5.2020

Finlands Akademis septemberutlysningen 2019 ledde till finansieringsbeslut för 219 akademiprojekt som omfattar totalt 263 delprojekt. Dessutom beviljade Akademin finansiering för 67 anställningar som akademiforskare, 107 anställningar som forskardoktor och 12 anställningar som klinisk forskare. Forskningsrådens finansiering riktades brett mot olika ämnesområden och uppgick sammantaget till 173,6 miljoner euro. Andelen kvinnor bland finansieringsmottagarna var 42 procent.

I syfte att främja forskarkarriären hos den yngre generationen beviljade Akademin nu för andra gången finansiering från ett specialanslag på 25 miljoner euro som avsatts i statsbudgeten. Anslaget delades ut i samband med akademiprojektsbidragen. Finansieringen beviljades till de bästa företrädarna för den yngre generationens forskare som disputerat för högst tio år sedan eller för högst 14 år sedan när det gäller läkare som specialiserat sig.

Antalet ansökningar är relativt stabilt och inga stora förändringar har kunnat skönjas de senaste två åren. Ansökningarna minskade något från ifjol. Det största antalet ansökningar kommer in inom naturvetenskapliga ämnen, som även har de flesta finansierade projekten. Könsfördelningen bland dem som ansöker om respektive beviljas finansiering har varit rätt jämn om man ser till forskardoktorerna, medan männens andel är klart högre när det gäller akademiforskare och akademiprojekt.

I sina finansieringsbeslut betonade Akademin forskningens höga kvalitet och genomslag liksom nya vetenskapliga infallsvinklar. Reko Leino, ordförande för forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, säger att forskningsrådet gladde sig över ansökningarnas höga kvalitet. ”Beklagligt nog var vi även tvungna att avstå från att finansiera ett stort antal ansökningar som bedömts vara utmärkta”, berättar Leino.

Ansökningarna genomgick en referentgranskning (peer review) av internationella bedömningspaneler. Varje år deltar ungefär 900 internationella forskare i Finlands Akademis bedömningsprocess. I samband med septemberutlysningen 2019 var antalet bedömningspaneler 62 med totalt 650 experter. Dessutom deltog 80 enskilda sakkunniga.

Bedömningspanelerna rangordnade ansökningarna, inte bara med hänsyn till den vetenskapliga kvaliteten och forskningens originalitet, utan även med tanke på de mål som satts upp för bidragsformen i fråga. Akademiprojekten rangordnades efter forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och innovativa approach. När det gäller forskaranställningar beaktades utöver dessa kriterier även sökandes kvalifikationer för anställningen.

I sin respons ansåg panelernas ordförande att Akademins bedömningsprocess var lyckad och att Akademins e-tjänst håller internationell toppnivå. Även panelernas sammansättning ansågs lyckad.

Alla slutliga finansieringsbeslut fattades vid forskningsrådens möten som ordnades i form av distansmöten med anledning av coronapandemin. Förbindelserna fungerade riktigt bra, och att mötas på distans försvårade inte besluten på något sätt”, säger Ursula Schwab, ordförande för forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö.

Det här var andra gången som beslut fattades genom en tvådelad process när det gäller ansökningar om akademiprojektsbidrag och bidrag för anställning som akademiforskare, forskardoktor och klinisk forskare. I regel beslutade forskningsrådet, efter eget avvägande, att inte bevilja finansiering för de ansökningar som i det första skedet fått betyget 1–4 i panelens vetenskapliga bedömning. I det första skedet fattades beslut för 52–72 procent av ansökningarna om akademiprojekts-, akademiforskar- och forskardoktorsbidrag. I det andra steget behandlades resten av ansökningarna, huvudsakligen de som fått betyget 5–6.

”Beslutsprocessen i två steg har tagits positivt emot eftersom det leder till snabbare besked. I det första skedet fattas bara negativa beslut, men det har inte väckt negativa kommentarer”, säger Sami Pihlström, ordförande för forskningsrådet för kultur och samhälle.

”Vi samarbetar med forskare och forskarsamhället för att bättre kunna svara på förändringar och utvecklingsbehov när det gäller ansöknings- och beslutsprocessen. Akademins insatser och finansieringsformer syftar till att stödja forskare i de förändringar som sker i forskningsarbetet”, säger Riitta Maijala, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Leena Vähäkylä
tfn 0295 335 139
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?