Nytt akademiprogram ska undersöka kritiska material i städernas cirkulära ekonomi

4.12.2020

Finlands Akademi lanserar ett nytt akademiprogram för forskning kring kritiska material i städernas cirkulära ekonomi. Målet med programmet är att ta fram ny forskningsbaserad kunskap, styra forskningen till tillämpningsområden som är viktiga med tanke på städernas cirkulära ekonomi och öka högklassig forskning som möjliggör utvecklingen av städernas cirkulära ekonomi.

Med kritiska material menas antingen material som inte finns att tillgå i tillräcklig utsträckning eller material som är farliga.  När det gäller städernas cirkulära ekonomi är kritiska material de material som behövs. De behövs i hushåll, byggnader och olika infrastrukturer samt i högteknologiska produkter. I slutskedet av produkternas livscykel ska dessa kritiska material fås i cirkulation eller återanvändning.

Programmet strävar också efter att skapa möjligheter till ett omfattande utnyttjande av de lösningar som forskningen tar fram. Inom programmet vill man styra forskningen i riktning mot FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Målet är att bilda flervetenskapliga forskningsgrupper och nationella och internationella samarbetsnätverk för forskning samt främja nätverkande och rörlighet bland doktorander och forskare.  Programmet förbättrar med hjälp av samarbete forskningens och näringslivets internationella konkurrenskraft och städernas livskraft samt främjar öppen vetenskap och forskning.

”Genom att utveckla materialåtervinningen från insamling av elektroniska apparater till tillvaratagande och nyanvändning av deras kritiska råmaterial kan vi minska både användningen av icke-förnybara naturresurser och de koldioxidutsläpp som ökad gruvdrift och metallförädling ger upphov till. Med utvecklade återvinningsprocesser blir det också möjligt att tillvarata många sådana metaller som i nuläget överhuvudtaget inte återvinns. Särskilt stor outnyttjad potential finns i återvinningen av batterier. Forskningen inom programmet skapar en grundval för sådana framtida lösningar inom ny- och återanvändning av material och avfallsåtervinning som öppnar nya industriella och kommersiella möjligheter. För Finland erbjuder cirkulär ekonomi en konkurrensfördel inom våra viktiga prioritetsområden, såsom metallförädling”, säger professor Reko Leino, ordföranden för programmets ledningsgrupp.

Programmet har fyra temaområden:

  1. Kritiska materialflöden inom cirkulär ekonomi
  2. Högteknologiska produkter och tjänster i cirkulär ekonomi
  3. Samarbete mellan olika aktörer inom den cirkulära ekonomin och styrning av verksamheten
  4. Cirkulär ekonomi och urbanisering.

Läs mer om temana i programbeskrivningen.

I programmet prioriteras särskilt kombinationer av naturvetenskaplig, teknologisk och humanistisk forskning. De sökande förväntas beakta den urbana cirkulära ekonomins systemiska natur. I projekten kan man med naturvetenskapliga och teknologiska metoder undersöka strukturerna och processerna inom städernas cirkulära ekonomi samt kritiska material. Programmet välkomnar särskilt interdisciplinära och tvärvetenskapliga forskningsgrupper som förmår granska städernas cirkulära ekonomi ur olika perspektiv: dels de kritiska material som ska cirkulera samt företagsamheten och organiseringen, dels också lagstiftning, kultur, politiska beslutsprocesser och samhällelig styrning.

Akademins styrelse har reserverat 8 miljoner euro för programmets finansiering. Inom akademiprogrammet finansieras högst fyraåriga enskilda projekt och konsortieprojekt. Finansieringsperioden börjar den 1 januari 2022 och slutar den 31 december 2025. Programmets första utlysning öppnas i april 2021. Utlysningstexten publiceras i mars 2021.

Läs mer om kritiska material i programchef Saila Seppos blogginlägg.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Leena Vähäkylä
tfn 0295 335 139
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?