Tietoa Suomen Akatemian tutkimusrahoitusta saaneille ja hakeville koronapandemian vaikutuksista

*ohjeistus päivitetty 18.03.2021

Kokoamme tälle sivulle tietoa ja uutisia siitä, miten koronaviruspandemia vaikuttaa rahoituksen hakemiseen, myönnetyn rahoituksen käyttöön ja Akatemian päätöksentekoon.  Sivulla olevaan Usein kysytyt kysymykset -listaan kokoamme tutkimusyhteisöltä tulevat kysymykset vastauksineen.

Voitte lähettää meille lisää kysymyksiä ottamalla meihin yhteyttä.

Tavoitteemme on pitää huolta siitä, että pystymme toteuttamaan keskeiset hakuihin ja rahoitukseen liittyvät toiminnat ja neuvontapalvelut mahdollisimman hyvin poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta.

Usein kysytyt kysymykset

Miten Akatemian myöntämää rahoitusta voi käyttää koronaviruspandemian oloissa?

Koronaviruspandemia saattaa aiheuttaa Akatemian rahoituksen saajille ja tutkimushankkeille vaikeuksia toteuttaa alkuperäistä tutkimussuunnitelmaansa.

Akatemian myöntämän rahoituksen käyttöä rajaavat valtionavustuslaki ja valtion talousarvio. Akatemian rahoitus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Jos alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukainen hankkeen toteutus vaikeutuu esimerkiksi siitä syystä, että hankkeissa työskentelevä henkilöstö ei pääse suorittamaan tehtäviään, käytettävissä on kolme toimintavaihtoehtoa.

1. Hankkeen toteutus jatkuu pandemiaolosuhteisiin mukautettuna.

Rahoituspäätöksessä mainitun käyttötarkoituksen sisällä on mahdollista suunnata tutkimusta uudelleen. Tämä on tutkimusprosessissa normaali käytäntö. Tehdyt muutokset raportoidaan Akatemialle osana hankkeen tavanomaista tieteellistä raportointia.

2. Hankkeelle myönnetyn rahoituksen käyttötarkoitusta muutetaan.

Jos tutkimusta olisi tarpeen suunnata niin paljon uudelleen, että alkuperäinen käyttötarkoitus ei sitä enää kata, Akatemia voi myöntää hakemuksesta käyttötarkoituksen muutoksen. Myös uuden käyttötarkoituksen on toteutettava valtion talousarviossa Akatemian rahoitukselle annettua tarkoitusta, joka yleistäen on tutkimushankkeiden rahoittaminen ja tutkimuksen edistäminen.

Tämä vaihtoehto tulee kysymykseen esimerkiksi silloin, kun muuta tarkoitusta varten myönnettyä Akatemian rahoitusta voisi välittömästi käyttää SARS-CoV-2-viruksen tutkimukseen tai COVID-19-pandemiaan ja sen vaikutuksiin liittyvään tutkimukseen, mutta tämä käyttö poikkeaisi niin merkittävästi alkuperäisestä tutkimussuunnitelmasta, että toimintavaihtoehto 1 ei tule kyseeseen.

Käyttötarkoituksen muutos ei sisällä mahdollisuutta lisärahoitukseen.

(HUOM! Kustannuslajien väliset siirtymät eivät edellytä käyttötarkoituksen muutosta.)

3. Hankkeen toteutus keskeytyy osin tai kokonaan.

Jos koko hankkeen tai sen tärkeän osan toteutus keskeytyy tai hidastuu merkittävästi, Akatemia voi myöntää hankkeelle rahoituskauden pidennystä, jotta keskeytyksen aikana säästyvä osa rahoituksesta on mahdollista käyttää myöhemmin. Akatemia on myös varautunut joustamaan rahoituksen vuosierissä.

Jotta henkilön palkkakulut voidaan laskuttaa Akatemialta, hänen pitää olla tehnyt vastaava työmäärä hankkeeseen liittyvää työtä.

Jos en pysty toteuttamaan tutkimussuunnitelmaani koronaviruspandemian aiheuttamien ongelmien takia, voiko rahoituskauttani pidentää?

Akatemia voi pidentää hankkeesi rahoituskautta, jos koko hankkeen tai sen tärkeän osan toteutus keskeytyy tai hidastuu merkittävästi koronapandemian vuoksi. Pidentäminen edellyttää, että rahoituksen saaja hakee pidennystä ja että pidentämiselle on perusteltu syy. Myös suorituspaikan tulee puoltaa rahoituskauden pidentämistä. Koronaviruspandemiaan liittyvä syy hakea rahoituskauden pidentämistä on yksilöitävä muutoshakemuksessa. Perusteltuja syitä ovat:

  • merkittävät ongelmat hankkeeseen palkattavien tutkijoiden rekrytoinnissa, esimerkiksi hankkeen toteutuksen kannalta välttämätöntä tutkijaa ei pystytä rekrytoimaan;
  • merkittävät ongelmat tutkimusaineiston/datan tai tutkimustarvikkeiden ja -laitteiden hankinnassa, esimerkiksi hankkeen kannalta välttämätön aineiston keruu ei ole mahdollista koronarajoitusten vuoksi. Aineiston keruu edellyttää fyysistä paikallaoloa ja aineiston luonne on konkreettista materiaalia, jota ei ole mahdollista saada muutoin;
  • merkittävät ongelmat tutkijaliikkuvuudessa, esimerkiksi liikkuvuusrahoituksen saaja ei pysty toteuttamaan vierailua suunnitellussa aikataulussa kohdemaan pandemiatilanteen ja siihen liittyvien matkustusrajoitusten vuoksi;
  • muut tutkimussuunnitelman toteuttamista merkittävästi estävät olosuhteet.

Koronaviruspandemian aiheuttamiin poikkeuksellisiin olosuhteisiin liittyvät syyt rahoituskauden pidentämiselle voivat tulla kyseeseen Akatemian rahoittamissa käynnissä olevissa hankkeissa, joissa rahoituspäätöksen ehdot eivät estä kustannusarvion muutosta. Rahoitusehdot ja päätöstä mahdollisesti koskevat erityisehdot ovat osa rahoituspäätösilmoitusta.

Rahoituskauden pidentäminen ei ole mahdollista Yliopistojen profiloitumisen tuki -rahoitusmuodossa.

Strategisen tutkimuksen vastuualue ohjeistaa strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamia hankkeita rahoituskauden pidentämiseen liittyvissä asioissa.

Miten haen rahoituskauteeni pidennystä?

Rahoituskauden pidentämistä haetaan verkkoasioinnissa viimeistään kaksi kuukautta ennen rahoituskauden päättymistä. Yleiset ohjeet rahoituskauden pidentämiseksi löydät rahoitusehdoista ”Näin rahoitusta käytetään” -verkkosivulla. Muutoshakemuksen liitteeksi tarvitsemme päätöksentekoa varten vahvistuksen sille, että pidennys on suorituspaikan kannalta mahdollinen toteuttaa ja että suorituspaikka puoltaa hakemusta. Tästä syystä muutoksen hakijan tulee liittää muutoshakemukseensa suorituspaikan edustajan vahvistus, josta käy ilmi

  • hankkeen nimi ja päätösnumero
  • alkuperäinen rahoituskausi
  • haettava rahoituskauden pidennys
  • syy pidennyksen hakemiselle

Vahvistukseksi käy esimerkiksi sähköpostiviesti, josta käyvät ilmi yllä mainitut asiat. Huomaathan, että suorituspaikan edustajalla täytyy olla oikeus antaa suorituspaikan sitoumus.

Mahdollisissa tarkentavissa kysymyksissä otathan yhteyttä rahoituspäätöksesi esittelijään. Akatemialaisten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@aka.fi.

Mitä vaikutuksia rahoituskauden pidennyksellä voi olla?

Rahoituskauden pidentäminen voi vaikuttaa hankkeen vastuullisen johtajan kelpoisuuteen saada uutta Akatemian rahoitusta. Lisätietoa löydät ko. hakuilmoituksista.

Mikäli tutkijatohtorin rahoituskautta pidennetään, tutkijatohtorille voidaan poikkeuksellisesti maksaa omaa palkkaa yli 36 kk, mikäli hankkeen rahoitustilanne tämän sallii.

Huomaa kuitenkin, että tutkijatohtorin, akatemiatutkijan tai akatemiaprofessorin omaan palkkaukseen ei ole mahdollista saada lisärahoitusta, vaikka hankkeen rahoituskautta pidennettäisiinkin.

Voinko saada lisärahoitusta kattamaan koronaviruspandemiasta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset?

Lisärahoitusta ei ole saatavilla. Akatemia ottaa kuitenkin loppuraporttien käsittelyssä huomioon, että pandemia on voinut vaikuttaa tutkimussuunnitelmien toteuttamistapaan merkittävästikin.

Voiko toteutumatta jääneen, mutta jo maksetun matkan kustannukset sisällyttää Akatemian hyväksymiin kustannuksiin?

Tutkimusorganisaation tulee ensisijaisesti selvittää mahdollisuudet siirtää matka toiseen ajankohtaan tai hakea siitä korvausta matkavakuutuksesta tai esimerkiksi lentoyhtiöltä. Siltä osin kuin tutkimusorganisaatio ei saa korvausta muualta eikä pysty siirtämään matkoja, syntyneet kulut voi sisällyttää Akatemian rahoitukseen tavanomaiseen tapaan.

Haen syyshaussa 2021 akatemiatutkijan / tutkijatohtorin tehtävää. Väitökseni jälkeen en ole pystynyt vaihtamaan tutkimusympäristöäni koronaviruspandemian vuoksi. Täyttyykö liikkuvuusedellytys kohdallani?

Syyshaussa 2021 Akatemia ottaa huomioon, että COVID-19-pandemia on voinut estää hakijoita täyttämästä liikkuvuusedellytystä. Lue lisää liikkuvuusedellytyksestä ja siitä poikkeamisesta ”Tutkijan liikkuvuus 2021” -blogista. Ohjeet liikkuvuusedellytyksestä poikkeamiseksi COVID-19-pandemian vuoksi julkaistaan ko. hakuilmoituksissa kesäkuussa 2021.

Liikkuvuusedellytykseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä: mobility@aka.fi.

Jos koronapandemia jatkuu pidempään, miten suunnittelen liikkuvuuttani?

Akatemia seuraa tarkasti pandemiatilanteen kehittymistä ja sen vaikutuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja tutkijoiden mahdollisuuksiin liikkua tutkimusympäristöstä toiseen. Akatemian strategisena tavoitteena on tukea tieteen kansainvälisyyttä.

Tutkijoiden itsenäistymisen kannalta kokemus monenlaisista tutkimusympäristöistä ja työyhteisöistä on erittäin tärkeää. Erityisen tärkeää liikkuvuus on nuoren tutkijasukupolven tutkijoille heidän tutkimuksensa laadun kehittämisen ja tutkijanuralla menestymisen tukena. Tämän kokemuksen kartuttaminen on tärkeää myös koronapandemian aikana. Fyysisen liikkuvuuden estyessä Akatemia rohkaisee tutkijoita toimiin, jotka edistävät kokemuksen karttumista erilaisista tutkimusympäristöistä. Näitä toimia voivat olla esimerkiksi yhteisjulkaiseminen ja/tai aineistojen jakaminen sekä yhteisrahoituksen hakeminen muiden kuin oman tutkimusympäristön tutkijoiden kanssa.

Väitöstilaisuuteni siirtyy, kun vastaväittäjä ei pääse maahan. Voinko hakea tutkijatohtorirahoitusta, vaikka tohtorintutkinto valmistuu vasta haun päätyttyä?

Hakukelpoisuuden ehto on suoritettu tohtorintutkinto, eikä tutkijatohtorirahoitusta voi hakea ennen tutkinnon valmistumista. Useissa yliopistoissa on mahdollista järjestää väitöstilaisuudet etäyhteyksin.

Joustavatko vuosierät, kun en pysty käyttämään rahoitusta suunnitellusti?

Rahoitusehtojen mukaan vuosierien merkittävästä muutostarpeesta tulisi tehdä ennakkoon ilmoitus verkkoasioinnissa. Vuosierän käyttö voi tänä vuonna poiketa merkittävästikin päätökseen kirjatusta erästä. Toisin kuin yleensä, hankkeen vastuullisen johtajan ei nyt tarvitse ilmoittaa poikkeamistarpeesta ennalta verkkoasioinnissamme.

Yliopistojen profiloitumisen tuki -rahoitusmuotoon liittyvissä muutostarpeissa pyydämme kuitenkin ottamaan yhteyttä sähköpostitse profi@aka.fi.

Voiko tilintarkastuskertomuksen toimittamiseen saada lisäaikaa?

Rahoitusehtojen mukaan tilintarkastuskertomus toimitetaan kolmen kuukauden kuluessa rahoituskauden päättymisestä Akatemian kirjaamoon. Näissä poikkeusoloissa Akatemia joustaa aikarajassa. Toistaiseksi tilintarkastuskertomuksen voi toimittaa kuuden kuukauden kuluessa rahoituskauden päättymisestä. Hankkeen tai tutkimusorganisaation ei tarvitse pyytää Akatemialta erikseen lupaa viivästymiseen.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?